งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิยดา    สีจันทะ
1. นางสาวศศิพิมพ์    ใจศรี
2 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายสุรชัย    โต๊ะเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    มหาสินธ์
3 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงปริญา    เชื้อกาว
1. นางสาววริศสรัล    อธิการวงศ์เลิศ
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงทัศนาวลัย    ทองดี
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล    ขวัญจิรา
1. นายพงษ์ศิริ    ศิริพานิช
6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายชนายุส    บุญเชิดชู
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต    ศรีสุข
7 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงยอดขวัญ    ขันตยาภรณ์
1. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................