งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายทัตเทพ    พัฒนวโรดม
1. นางสาวปวีณ์สุดา    ฟักเขียว
2 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายสายันห์    พ่วงเจริญ
1. นางสาวปิยะทิพย์    เชาว์ฉลาด
3 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสกุลรัตน์    ทันจิต
1. นางสุวรรณี    พึ่งสุนทร
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายภัทรพงษ์    บุญรอด
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
5 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายสิทธิกร    ภาวงค์
1. นายมณฑล    เล็กเปีย
6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายคณุตม์    หลีล้วน
1. นายพงษ์ศิริ    ศิริพานิช
7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวนรินธร    สืบสวน
1. นายนนทวรรษ    วังมะนาว
8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวนิรมล    วิงวน
1. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................