งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    อ้วนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจิตติมาศ    นวมอารีย์
1. นางสาวปวีณ์สุดา    ฟักเขียว
2 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงยศวดี    วระมุน
1. นายจิรายุ    สงวนแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา    มหาสินธ์
3 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงสุพิตตา    อุ่มอาษา
2. เด็กหญิงวาสนา    แป้นแหลม
1. นางสาวพิณแก้ว    พินทอง
2. นางสาวมาติกา    ถินกระโทก
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายสหชัย    สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายศิวกร    เอี่ยมขำ
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
5 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงปาจรีย์    เลื่อยแพง
2. เด็กหญิงเกสรา    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวยุพาพรรณ    สัตย์ธรรม
2. นางสาวอโณทัย    ทองมาก
6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายมานิต    อำนวลใจ
2. เด็กหญิงศิริมา    วัฒนาวงษ์
1. นายพงษ์ศิริ    ศิริพานิช
7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายฐนกร    ฮวดโสภา
2. เด็กชายจิรัฐติ    พรวิษณุสกุล
1. นายชาญณรงค์    เพ็ชรไทย
2. นายนท    ศานติคีตา
8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงจิตรสุดา    แตงเสร็จ
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พิสุทธิ์ไพศาล
1. นางสาวพิชชาพร    เอกดำรงกิจ
2. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................