งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายอิทธิพล    บุญช้าง
2. เด็กชายอนุรักษ์    แซ่อื้อ
3. เด็กหญิงรดาพัชร    เย็นใส
1. นายธัญพิสิษฐ์    แก้วปากเปาะ
2. นายปวริศ    นันทรัตน์กุล
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายอธิชัย    แสงทอง
2. เด็กชายธีรภัทร    ศรีเอี่ยมกูล
3. เด็กหญิงอติพร    สมบูรณ์
1. นายกิติศักดิ์    ดีพื้น
2. นายมนตรี    ลิ้มฉาย
3 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายรุจิภาส    ผิวสูง
2. เด็กหญิงธนัชชา    นกดารา
3. เด็กหญิงธัญเรศ    จันทร์คำ
1. นางสาวนวพร    ณ นคร
2. นายวิจิตร    สลักคำ
4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธนโชค    กาญจนวิชานนท์
2. เด็กหญิงพิจิตรา    คุ้มครอง
3. เด็กชายโสภณ    พัดลม
1. นางสาวณัชปภา    ภักตร์วิลัย
2. นางสาวอินทิรา    สังข์อุดม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................