งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายโกวิท    สุขชัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา    กลิ่นอุบล
3. เด็กหญิงกวินธิดา    ป้องภัย
1. นายปวริศ    นันทรัตน์กุล
2. นางสาวปวีณ์สุดา    ฟักเขียว
2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงปภัสรา    ปาลียะ
2. นางสาวกัลยรัตน์    คำสุข
3. นางสาวสกุลณา    แสงทอง
1. นายถาวร    กราบขุนทด
2. นายพิชิต    เรือนทองดี
3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวชนกานต์    ใจซื่อ
2. นายเจนณรงค์    มงคลสูง
3. เด็กชายกันตพัฒน์    มากมูล
1. นางสาวสุทธานุช    เจนโชติสุวรรณ
4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธีระชัย    ตั้นประเสริฐ
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ดวงมณี
3. เด็กชายศุภณัฐ    พิศาลภัทรกิจ
1. นางสาวธัญชนก    แก้วเจริญ
2. นางสาวอริสรา    สาททอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................