งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธนาทรณ์    ดารากร
2. เด็กชายภาคิน    เอี่ยวฮะ
3. เด็กหญิงณัฐปาณี    วงษ์ฉัตร
4. เด็กชายศภกิตติ์    ธำรงค์โชติ
5. เด็กชายโบโบ้    สูงถวี
6. เด็กชายธนพล    วงค์ทองดี
7. เด็กหญิงสุภรัตน์    พ่วงอยู่
8. เด็กหญิงปารวี    พ่วงทอง
9. เด็กชายนฤสรณ์    โล่งอากาศ
10. เด็กชายกนกชัย    ใจงาม
1. นายจุติภูมิ    จันทะดี
2. นายณัฐพล    ทุนบุญ
3. นายถิรวุฒิ    ก่ำดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................