งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายชาญณรงค์    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายอนันตศักดิ์    ศรีรัตน์
4. นายโปริญ    สูงถวี
5. นายสัญชัย    บัวพึ่ง
6. นางสาววัยวรรณ    ปัญจแก้ว
7. นางสาวอาทิตยา    ดำรงกิจถาวร
8. นางสาวเนตรนภา    ค้ำคล้อง
1. นายกฤษดา    ชาน้อย
2. นายวรพล    ณรงค์แสง
3. นางสาวสุชาวดี    จักษุศรี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสุพิชชา    จำปาทอง
2. นางสาวจีรนันท์    นกขุนทอง
3. นางสาวปริณดา    ปานโต
4. นางสาวเพชรรัตน์    สุพร
5. นางสาวดวงหทัย    จิตการุณ
6. นางสาวพรชิดา    ตั้งใจจริง
7. นางสาวชัชชญา    ดอนวัดไพร
8. นางสาวปริยากร    อรภักดี
9. นางสาวณัฐพัชร์    วุฒิเจริญภูรี
1. นางสุทธดา    ดอนวัดไพร
2. นางสาวสุนทรี    รูปสูง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................