งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวกัญญรัตน์    นาคผง
2. นางสาวปรางค์ทิพย์    ศิริรัตน์
3. นางสาวพอหทัย    ศรีราจันทร์
4. นางสาวมาริษา    ฉิมภาลี
5. นางสาวศิวพร    ฉายทองเจริญ
6. นางสาวสุชาดา    พวงทอง
7. นางสาวอาทิตยา    สุวรรณประเสริฐ
8. นางสาวณัฎฐณิชา    อร่ามสุขเสรี
9. นางสาวธันย์ชนก    ลือชาอภิชาติกุล
10. นางสาวศิรินุช    วงคีรี
1. นายคงไท    ตรีวนิชย์กุล
2. นายประทิน    สุวรรณวงษ์
3. นายยุทธนา    จิรวิทย์โอฬาร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................