งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายชานนท์    ปาณรงค์
2. นายเจษฎา    จังพานิช
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า    ภู่ระหงษ์
2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพงษ์ณรินทร์    มาปิยะพันธ์
2. นายเกื้อกูล    รัตนา
1. นางสาวบำรุง    แจ้งจิตร
2. นายองอาจ    พวงชุ่มชื่น
3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายวัชรพล    รสใจ
2. นายภิญโญ    ศรีทองสุข
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
4 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวชนกนันท์    ณ วังขนาย
2. นางสาวเพ็ญแข    ทิวากร
1. นายวัชรินทร์    สุวดินทร์กูร
5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวพิชญานิน    นิสภา
2. นางสาวนิศารัตน์    เจริญจิตร
1. นางสาวศิริอร    บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา    ตันติธีระศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................