งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายธัญเทพ    ทิมอรรถ
2. นายสิทธิพร    บุญแก้ว
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า    ภู่ระหงษ์
2 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายธีรภัทร    พรมสะอาด
2. นายอภิเดช    นาคละออ
1. นายกอบศักดิ์    จิระชีวะนันท์
3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายศุภกร    แซ่เฮง
2. นายชนาธิป    สนลอย
1. นางรัตนา    ทองดี
2. นายองอาจ    พวงชุ่มชื่น
4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสุนิสา    จันทร์บาง
2. นางสาวสุจิวรรณ    เก้าเอี้ยน
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
5 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ    เกิดกันชีพ
2. นางสาวสริตา    โสภากุลวิจิตรา
1. นายวัชรินทร์    สุวดินทร์กูร
6 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายรัสสวรรษ    กรุดสุข
2. นางสาวนิศิยา    จังพานิช
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
7 โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพิสิฐ    มะลิพุ่ม
2. นายอุกฤษฎ์    เกษมคุณ
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    จันหนู
2. นายฉัตรชัย    สามขำนิล
8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายธีระ    วะราศิลป์
2. นายธนุเดช    นันท์สังข์
1. นายสุพร    ศิริปี
9 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวรัญชนา    วงษ์ทอง
2. นางสาวสุณิษา    ปิงมูลทา
1. นางสาวธนพร    คุ้มพ่วงมี
2. นายอดิศร    ภัคชลินท์
10 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายภควัต    ลิมปภานนท์
2. นายสราวุธ    กาญจนประพันธ์
1. นางสาวศิริอร    บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา    ตันติธีระศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................