งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวญาณตา    สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ    อินทรสุวรรณ์
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า    ภู่ระหงษ์
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวภัคกุล    แสงเพชรใส
2. นายสมพงษ์    คนซื่อ
1. นายสุธารัตน์    จำปาทิพย์
3 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวช้อนทอง    ทองชิว
2. นางสาวอาภัสรา    ภิรมย์ไพศาล
1. นางรัชฎาพร    คงเปลี่ยน
2. นางสุวรรณา    จิตต์ปลื้ม
4 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวกิ่งแก้ว    ร่มโพรีย์
2. นางสาวณัฐณิชา    เทพโพธา
1. นางสาวรัชภาวัลย์    ชูนาค
5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอภิสิทธิ์    วังมะนาว
2. นายสิรภพ    บุตรจีนทร์
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
6 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาววรวลัญธ์    บุยวิธวาเจริญ
2. นางสาวกิติยา    ย้อยดี
1. นางสาวรัชนก    นันทพรหมมา
7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวฐิติมา    จันทมาศ
2. นางสาวกัญญารัตน์    หมีแรต
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
8 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายกิตติพัศ    จินผิว
2. นายดุษฎีเจตน์    ทองดอนน้อย
1. นางกฤตยา    บุญเชิดชู
2. นายนนทกร    ชูวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................