งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายรัฐธิพงษ์    สกุลจีน
2. เด็กหญิงพรนภา    มหาวันชัย
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า    ภู่ระหงษ์
2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายประพันธ์พัฒน์    ชูจิตร
2. เด็กชายไชยพศ    อิ่มอ่วม
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล    ปิ่นทกูล
2. นางสุวรรณา    จิตต์ปลื้ม
3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ทัศนานุตริยกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ    เกตุผดุง
1. นางสาวพรรณทิพา    ตริบุญฑริก
2. นายวรวัฒน์    วัชรศักดิ์ไพศาล
4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายตุลยเทพ    เทพโยธิน
2. เด็กชายภูริภัทร    ปาลพันธ์
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
5 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายจักรวาล    สิทธิประเสริฐ
2. เด็กชายนันทพงศ์    กิจจึงเจริญ
1. นายวรุฒ    รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ    แสนศรศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................