งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายกิตตินันท์    พันศรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา    บริบูรณ์
1. นางสาวสุรีพร    แก้วพันนัย
2. นางสาวอินทิรา    ศิลปศร
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์    ทองแดง
2. เด็กหญิงวิภาพร    ทาบุญมา
1. นางสาวสุภัสสรณ์    จิณญภัทรพงศ์
2. นายองอาจ    วิจิตรวรกาญจน์
3 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายอภิรัตน์    เทืองน้อย
2. เด็กชายกฤษฎา    กลัดกลีบ
1. นางสาวปฐมาภรณ์    บุญครอง
4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายทิเบต    เลิศอำนวยอนันต์
2. เด็กชายไททัศน์    ทองคำ
1. นางรัตนา    ทองดี
2. นายวรวัฒน์    วัชรศักดิ์ไพศาล
5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเด็กหญิงฐานิดา    ศาลา
2. เด็กชายอัศวิน    พงษ์จำปา
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
6 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายณัตพล    พรหมศร
2. เด็กชายศุภลักษณ์    น้ำใจตรง
1. นางสาวณภัทร    ศิริประสพ
7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ชั้วเอ้
2. เด็กชายชัยพร    ดาราเมือง
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายสุรชา    อ่อนศรี
2. นายภราดร    คำตา
1. นายสุพร    ศิริปี
9 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายคเนศวร    ศักดิ์ดำเนิน
2. เด็กชายธนวัตน์    ทองสิน
1. นางสาวศิริอร    บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา    ตันติธีระศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................