งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงนฤภัทร    บัวเบา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ธนพรโพธา
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า    ภู่ระหงษ์
2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงศิวมินทร์    จรบำรุง
2. เด็กหญิงพรทิพย์    บุญเกตุ
1. นางสาวจันทิรา    นาสวนลาวัลย์
2. นางอุษา    กองจินดา
3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเดินนำ    อุ่นศิริ
2. เด็กชายโยนาธาน    ไมเออร์
1. นางสาวบำรุง    แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา    ตริบุญฑริก
4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวศศิประภา    พลเยี่ยม
2. เด็กชายนันทวุฒิ    นิลสวิท
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
5 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงธิติสุดา    วงศ์วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    แสนเทศ
1. นางณัฐปภัสร์    กุลชะ
2. นายนราวุฒิ    ฟักอ่อน
6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาดาวดี    กุลศักดิ์
2. เด็กหญิงปริชาติ    สุวรรณ์
1. นางสาวลลิตา    กิจชนม์
2. นางวราภรณ์    วิมลประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................