งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวพรณิภา    ภูพลผัน
1. นายพิษณุ    ยงดี
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวปรีชญา    เหลืองผดุง
1. นางสาววันวิสาข์    อ๊อกจินดา
3 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายมงคลชัย    แช่มเฉื่อย
1. นางสาวมาติกา    ถินกระโทก
4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอิศราพงษ์    มาตโห้
1. นายถาวร    กราบขุนทด
5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวคณิตา    พงษ์พูลทรัพย์
1. นางสาวศุภรแพร    ปากเพรียว
6 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวทิติยา    บัวผัน
1. นางสาวปิยะทิพย์    เชาว์ฉลาด
7 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวมาลินี    วงษ์วิบูลย์สิน
1. นางสุวรรณี    พึ่งสุนทร
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพีรฉัตร    นวมดี
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
9 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายภาสกร    โสเอี่ยม
1. นางกฤษณา    ตะปานนท์
10 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสายธาร    รุ่งเรือง
1. นางยุพิน    เต่าพรมห์
11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายคิมหันต์    คำเพชร
1. นางจุฑารัตน์    สุขเสรี
12 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายจักรินทร์    ศรีเอี่ยมกูล
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล    ตันติสาโร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................