งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ช้างปลิว
1. นายหนุ่ม    โพธิ
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายวัชรินทร์    สุวรรณศิลป์
1. นายสุรศักดิ์    แก้วทอง
3 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธรรศดนย์    โพธิ์ทอง
1. นายจิรายุ    สงวนแก้ว
4 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์    แจ่มนารี
1. นางสาวพิณแก้ว    พินทอง
5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา    สบู่ม่วง
1. นายพิชิต    เรือนทองดี
6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวกชกร    แสงศรี
1. นางสุทธิสา    ศิริพัฒนศักดิ์
7 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายภูวนาถ    สิงหราช
1. นายบุญชัย    จารุเรืองศรี
8 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายกุลปพัชร    ลี้วัฒนาไพศาล
1. นางศรีไพร    หนูเกตุ
9 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงจรรจิรา    เดือนฉาย
1. นางสาววริศสรัล    อธิการวงศ์เลิศ
10 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงศุภนิดา    โล่เกียรติคุณ
1. นางวรรณดี    ชิดเครือ
11 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงนนท์นรี    ธเนศนิตย์
1. นางสุวรรณี    พึ่งสุนทร
12 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธีรวัฒน์    เมฆปั้น
1. นางสาวศิริพร    คูณมา
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ชูธงชัย
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
14 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายสุทิน    เสมทับ
1. นางสาวอโณทัย    ทองมาก
15 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายภูวดล    ธิติธรรม
1. นางวันดี    เดชอัมพร
16 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    นิลประดับ
1. นางนิตยา    คล้ายเครือ
17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายปฏิภาณ    สารพล
1. นายพิชัญญะ    หลำสะอาด
18 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายศุภกฤต    ทรงสว่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล    ตันติสาโร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................