งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวภาภิมล    จิตรกสิกร
2. นางสาวสุพรรษา    ผลประดิษฐ์
1. นางสาวพรพิกุล    เจริญลอย
2. นางสาววิภาดา    วงศ์ยะรา
2 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวอริสรา    แซ่โก้
2. นายมนตรี    ผลจันทร์
1. นายมณฑล    เล็กเปีย
2. นางวันดี    เดชอัมพร
3 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายมนู    ชุนฟ้ง
2. นายศรัณยู    สุวรรณประเสริฐ
1. นางยุพิน    เต่าพรมห์
4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวเณศรา    ทันใจชน
2. นางสาวกัญญาวีร์    แป้นสุวรรณ์
1. นางสาวจินดา    ด้วงเดช
2. นายปริญญา    คล้ายโพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................