งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเมธัส    วิริยะกิจเกษตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์    แช่มช้อย
1. นางสาวพรพิกุล    เจริญลอย
2. นางสาววิภาดา    วงศ์ยะรา
2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเลอเกียรติ    บรรจง
2. เด็กชายจิรายุ    เจริญธรรม
1. นายชาญณรงค์    เพ็ชรไทย
2. นายพิชัญญะ    หลำสะอาด
3 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร    ยิ้มละมัย
2. เด็กชายอานนท์    แซ่เตีย
1. นายกิตติพงค์    ทาปง
2. นางสาววิมล    อยู่พิพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................