งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวปิยธิดา    ไทยง้วน
1. นางสาววรรณพร    ทองสมนึก
2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายชัยนาวี    รัตนา
1. นางอำภา    บุญส่งดี
3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวพันทิพา    มักเจียว
1. นางสาวศุภรแพร    ปากเพรียว
4 โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    เกี้ยวเพ็ง
1. นางสาวปิยะทิพย์    เชาว์ฉลาด
5 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวณภัทรสร    พระนอนเขตต์
1. นางสาวชลธิชา    ยามช่วง
6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายวรกร    นิธิรุ่งรุจ
1. นางสุภาพร    อัมพรพิทักษ์
7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอุรเคนทร์    ทั่งพรม
1. นายประเสริฐ    สุวรรณยุคบดิน
8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวหทัยภัทร    เอี้ยวสุวรรณ
1. นายกิตติพงค์    ทาปง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................