งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวันทามารีอา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเตชทัต    ลีจ้อย
1. นางปุณยนุช    ศิริอุดมภาส
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวชนิตสิรีญ์    นิลบดี
1. นายสุวิทย์    สมหลักชัย
3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวเจนจีรา    สาธุการ
1. นางสุทธิสา    ศิริพัฒนศักดิ์
4 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธนัท    จีระฤทธิกร
1. นางบุญจันทร์    สร้อยสมุทร
5 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ร่มโพธิ์ใหญ่
1. นางวรรณดี    ชิดเครือ
6 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงปรียานุช    ภัทรวงษ์วิเศษ
1. นางญดา    มั่นคง
7 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธรรมสรณ์    บรรจง
1. นางสาวศิริพร    คูณมา
8 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร    รอบคอบ
1. นางกรรณิการ์    สุดฮะ
9 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายเนรมิต    วันดี
1. นางสาวพิชชาพร    เอกดำรงกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................