งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายสิทธิชัย    พุ่มสุข
2. นายบุญญะหงษ์    อินทวงศ์
1. นางสาวสมถวิล    นาคนาคา
2. นางเพ็ญนภัส    หีบท่าไม้
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายรณกร    มโนธรรมภัทร
2. นายปาณชัย    ทองอุไร
1. นางสาวสุภัสสรณ์    จิณญภัทรพงศ์
2. นายองอาจ    วิจิตรวรกาญจน์
3 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายภาณุพงศ์    ขันธ์กำเหนิด
2. นายจักรกฤษณ์    รุ่งพราน
1. นางสาวปฐมาภรณ์    บุญครอง
4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายมนตรี    แซ่วุ่น
2. นายอนุวัฒน์    การพันทา
1. นางจิราภรณ์    จันทร์สว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล    ปิ่นทกูล
5 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอนาวิล    ฤกษ์ทวีสุข
2. นายภูผา    เลิศเกษม
1. นางรัตนา    ทองดี
2. นายวรวัฒน์    วัชรศักดิ์ไพศาล
6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายเจษฎา    บุญมา
2. นายทศพร    แจ่มจำรัส
1. นางมัทรี    แก้ววรรณีสกุล
2. นายวรพงษ์    พลายเผือก
7 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสิรินภรณ์    ศรีโชติ
2. นางสาวกมลชนก    สาลี
1. นายวัชรินทร์    สุวดินทร์กูร
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์    มหาพงษ์
2. นางสาวณัฐนิชา    นวมดี
1. นางสาวปัทมาวรรณ    เกิดแก้ว
9 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอำพล    พาวงค์
2. นางสาวจิราภรณ์    อ่วมใจอารีย์
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
10 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวฐิติกาญจน์    หยาดคำ
2. นายวงศกร    ปองตระกูล
1. นายสุพร    ศิริปี
11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายปฐมพร    ยิ่งอนุรักษ์วงค์
2. นายสรวิชญ์    ศรีพรหม
1. นางสาวปาริฉัตร    ช่อชิต
2. นางสาวลลิตษา    ชัยพร
12 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพงศภัค    บัวคำ
2. นายภนสินธ์    จันทร์เจริญสม
1. นายกฤษณะ    แก่นไร่
2. นายตระกาญ    สำเภาอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................