งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายกิตติศักดิ์    สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา    จังโส
1. นายสามารถ    เพ็งเลา
2. นายสามารถ    จิตจรัส
2 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวตรีรัตน์    ฟักแก้ว
2. นายศรายุทธ    โพธิ์งาม
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายทักษ์ดนัย    ฤกษ์สกุลชัย
2. นายกฤษดา    แสงน้อย
1. นางดารารัตน์    เพิ่มโสภา
4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายจิณณวัตร    พัวอุดมเจริญ
2. นายกิตตินันท์    ชาวเกาะ
1. นางสาวศิริอร    บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา    ตันติธีระศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................