งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายธนภัทร    พุทธรักษา
2. นางสาวจิราพร    ชูศักดิ์ชัยรัตน์
1. นายชัชวาลย์    ดำเนินกิจชอบ
2. นายสามารถ    เพ็งเลา
2 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพลบดี    คำดี
2. เด็กหญิงมุกธิตา    จะตุมาก
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
3 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ไวทยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์    เจริญจิตปัญจ์
1. นางยอดสร้อย    สุขสาคร
4 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายวาทิตย์    บุญกลิ่น
2. เด็กชายสราวุธ    เชดฐา
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐศาสตร์    เพ็ชรภักดีพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย    มังคลา
1. นางสาวลลิตา    กิจชนม์
2. นายเจษฎา    ปุญญรัตนศรีขจร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................