การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ รายการ
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
       
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามรายการและเกณฑ์การแข่งขันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  นั้น
          ในส่วนของการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  จำนวน ๕ รายการ นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ร่วมกับศูนย์ ERIC  ได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค ตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรียบร้อยแล้ว คือ 
           Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition แข่งขันในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
           Skit, Crossword  แข่งขันในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จึงไม่มีการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อีก
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10:33 น.