รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม. เขต 10 เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชลธิฌา  สังข์สินธุ์
 
1. นางสาวนรมน  หอมกลบ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีอารีย์
2. เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นอ่อน
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเวียง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจริญศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายปรมินทร์  อินพรม
 
1. นางกฤษณา  เนตินิยม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานอ้น
2. เด็กหญิงภควันต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสิทธิชัย  ตันเอี๋ยม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงลักษิกา  มิ่งแม้น
 
1. นายสันตวัฒน์  แย้มเมือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายตะวัน  เกตุรัตน์
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุ้มระบาย
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายสุทธิรัตน์   ศรีสาคร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงเรืองรอง  เล็กสุก
 
1. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวครอง
2. นางสาวธวัลรัตน์  พลคลองตัน
3. นางสาวพิมล  ก้อนเมฆ
4. นางสาวมนต์นภา  มิตรกลิ่น
5. นางสาวราณี  แก่นแก้ว
6. นางสาววรรณกรณ์  นาคสอิ้ง
7. นางสาวสุธารัตน์  จักรแก้ว
8. นางสาวเบญรัตน์  คำดี
 
1. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
2. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
3. นางสาวเพียงรวินท์  โกตถา
4. นางนรมน  หอมกลบ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายกฤตพจน์  รื่นเริง
2. นายพันกร  ประทีป
3. นางสาวพิชญา  เรืองโรจน์
4. นายพีระยุทธ  คำภีร์
5. นายสุรพงษ์  นวมศิริ
 
1. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
2. นางสาวเพียงรวินท์  โกตถา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เอมทิพย์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวขวัญรัก  บริสุทธิ์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขนิรัญ
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวทวิพร  โพธิ์ทอง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  เดชเพชร
2. นางสาวพุทธิพร  จัดงาน
3. นางสาวสุพัตรา  อักษรทอง
4. นางสาวสุมาพร  แค้มวงศ์
5. นายเกรียงศักดิ์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
2. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนพพงษ์   เชยชื่น
2. เด็กชายฤทธิพร   สำราญราษฎร์
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นายกิตติวัฒน์  ปลื้มจิตร
 
รวม4835
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลเรือง
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิชา  อยู่ยั่งยืนยง
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวสิริกุล  ยี่รงค์
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์  สอดสี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง
2. เด็กชายปุณวิช  ปัณสิงห์
3. เด็กหญิงวรพร  แซ่เฮียะ
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  ปูปาน
2. นายวศิน  เอียงสวาท
3. นางสาวสริตา  ดอกมณฑา
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี
 
1. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชุติพัลภ์  เจริญสุข
 
1. นายจิรคุณ  เอิบอิ่ม
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
2. นายเดชมนตรี  คำเหมือดแอ่
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ  บูรณารมย์
2. นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
3. นายอดิศร  ขันทอง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
2. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
3. เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกิตติภพ  พงศ์พิสิฏฐ์
2. นายจิรวัฒน์  แทนบุญ
3. นายทวิศักดิ์  โอนรัมย์
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
2. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชราภรณ์  ปันอ้าย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มหาสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศตพร  ไชยกาญจน์
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร์  กรีกูล
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กชายพัทธ์พงศ์  ปัญจอานนท์
 
1. นางสาวณัฐกมล  ช่อสลิด
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์
2. นายณภัทร  บุญอำไพไชยกุล
3. นางสาวพิมพ์อร  พลบุตร
 
1. นางสาวนางสาวทัศนีย์  ทองล่อน
2. นางสาวจิรพร  กิตติยายาม
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อชาติ
2. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงพรรรน้ำเพชร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
2. นางสาววิภาวัน  แสงสวี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจิราพัชร   พรเจริญวิโรจน์
2. นางสาวณิชาพัชร์  นีละพันธ์
3. นางสาวอรทัย  เตียวพานิชย์
 
1. นายภัชรพงศ์  พระไว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลเจริญชัยยะ
2. นางสาวสาลินี  เพ็งเหล็ง
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรณปัทม์  นาคเทศ
2. เด็กหญิงธนพร  ป้อมสถิตย์
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เติมศรีวรานนท์
4. เด็กหญิงวนัสพร  คุ้งลึง
5. เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  สำเภาแก้ว
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย
2. เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ
3. เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา
6. เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง
7. เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม
8. เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำกลัด
9. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่วมอ้อ
10. นางสาวสุภาวดี  มะนาวหวาน
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
3. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชัยภัทร  สันติวิมล
2. นางสาววรัชยา  มาประกอบ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  กันธาทิพย์
2. นายถิรพล  เรือนทอง
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายธีรพงษ์  เอี่ยมอาษา
2. นายปิยะวัฒน์  วัฒโน
3. นายภฤศ  กันตรง
4. นายภัทรภณ  พรสมบูรณ์ศิริ
5. นายภูริณัฐ  จันทร์มริต
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
2. นายวรายุทธ  ทองมาก
3. นายสมประสงค์  คงจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกานพลู  เลี้ยงถนอม
 
1. นางสาวภาวิณี  แตงฉ่ำ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ
 
1. นายอานนท์  เกตุเอี่ยม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิชาดา  ศุภวรรณ
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณิชชาภัทร  สุขงาม
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายสิรยศ  อารีย์วงศ์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวรัชนีวรรณ  เหลือประสงค์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณฐโชค  เอกธีรธรรม
2. นายสุกฤษฎิ์  ศรีคำอ้าย
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
2. นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน
3. เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล
 
รวม8455
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายเบิดร์  เจริญทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แดงเพ็ง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวเสาวณี  แก้วมา
 
1. นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณหทัย  แป้นทอง
2. เด็กชายอภิรุณ  บุญมี
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
2. นางอรทัย  วันเต็ม
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  ฉิมเนตร
2. เด็กชายชัยสิทธ์  ยินดี
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
2. นางสุมณฑา  ปานมณี
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายสมบัติ  วันศิริ
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปัญญาสุวรรณศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชนายุทธ  ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ  บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา  สุขใจ
 
1. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
2. นายสุรชิต  ชูแสง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายณัฐพล  ทองดี
2. นายนาวิน  จันทร์แจ่ม
3. นางสาวนุชติมา  พุกโพธิ์
4. นางสาวมัลลิตา  บุญธรรม
5. นายอาทิตย์  ตุ้มเงิน
 
1. นายนวคุณ  สาณศิลปิน
2. นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  จำนงค์กุลกิตติ์
 
1. นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชนิกา  คำภิละ
 
1. นางสาวรัชนี  สิบธง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีละกูล
2. เด็กหญิงณัฐสุภา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพล  เชิงชม
 
1. นายธนสมบัติ  ชูเนียม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  ล่องอำไพ
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธนากร  มณีจันทร์
4. เด็กชายสหภาพ  เทศพุก
5. เด็กชายสุภัทร  ดาวรายรัมย์
 
1. นายมนตรี  ดีรื่น
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายแดนเนียล  นรินทร์
 
1. นางกรรณิกา  แก้วเจริญ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
 
1. นางไปรยา  หอมหวาน
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายธีรพงษ์  กิจเฉลา
2. นายรุ่งโรจน์  แสนสวาสดิ์
 
1. นางสาววิลารัตน์  อ่วมเครือ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายต้นฉัตร  อังกาบ
2. นายรชานนท์  บุญลบ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญโยบาย
2. นายพีรพัฒน์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายศุภกร  นิรภัย
2. นายเพชร  ม่วงเอก
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นพิกุล
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายต่อตระกูล  แซ่เล้า
2. เด็กชายวรินทร  พรายศรี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชลนรินทร์  พันธ์นาค
2. นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  แป้นทอง
2. เด็กชายภูริพัตร์  งามขำ
3. เด็กชายศรายุทธ  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
2. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจุรินกรณ์  ขาวสุด
2. นายนิรันดร์  ร้อยแก้ว
3. นายปวีกรณ์  พิมพะ
 
1. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
87 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยกัน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุทธิวิริยะกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
88 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสามทอง
2. นางสาวปิยดา  แดงประดิษฐ์
3. นางสาววาสนา  เพ็งศรีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงมาลัยมาศ  แม่นแท้
2. เด็กชายยุคนธร  ปานจุด
3. เด็กหญิงศุภสุตา  บู่สามสาย
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร   สุขเกษม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อชาติ
3. นางสาวอารยา  นามกระจาย
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
2. นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปัญลพล  ภูวัตเอกวรา
2. นางสาวสายชล  นิลนิตย์
3. นางสาวสิริวรรณ  เฉลิมสมัย
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
2. นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
รวม6850
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
2. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงหงส์สุภา  พัดทอง
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อสุวรรณ
3. นางสาวกาญจนา  ดีรื่น
4. เด็กหญิงจงกรนาถ  สุกใส
5. เด็กชายจิราวัฒน์  อ่อนตา
6. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
7. เด็กชายฐิติพงษ์  คงทิพย์
8. เด็กหญิงฐิติยา  ยางสูง
9. เด็กหญิงดวงกมล  ไผ่ฆ้อง
10. นายทรงพล  สุขสม
11. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
12. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
13. นางสาวบงกช  สุขสวัสดิ์
14. เด็กหญิงปารวี  โพธิ์สี
15. เด็กชายปิยะ  วงศ์บุญมา
16. เด็กหญิงพัชรพรรณ  สิทธิชัยศาสตร์
17. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
18. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
19. เด็กหญิงรุ่งณภา  ชัยรูป
20. เด็กหญิงวรนิษฐา  ใจเพชร
21. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
22. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
23. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
24. นายวีรยุทธ  สินสอน
25. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
26. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
27. เด็กชายศุภวิชณ์  วงศ์แตง
28. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
29. นางสาวสุทธิดา  วงค์บุญมา
30. เด็กหญิงสุภาพร  ตาละลักษณ์
31. นายสุริยะ  เรืองศิลป์
32. นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม
33. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
34. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
35. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมพ่วง
36. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธีรศักดิ์  มหาวัตร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายทรงพล  สุขสม
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กชายฐิติพงษ์  คงทิพย์
3. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
4. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
5. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
6. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
8. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
9. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมพ่วง
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธีรศักดิ์  มหาวัตร์
3. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. เด็กหญิงชลาลัย  มั่งมี
3. เด็กหญิงปวีฐ์ธิดา  คงคุด
4. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ทองใบ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดูมหามงคล
7. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตติ
8. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ  สละภัย
2. นางสาวอธิฐาน  แก้วโมรา
 
1. นางสาวสุวพร  ชุ่มกมล
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
2. นางสาวภณิชชา  สมใจ
3. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
4. นางสาวอนุธิดา  ประทุมมา
5. นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บริบูรณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ฉลองชาติ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นางสาวทัศนียา   อ่วมเมือง
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เพชรน้อย
2. เด็กหญิงรติมา  พุ่มเพ็ชร
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ขวัญเมืองแก้ว
 
1. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
104 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์ตะบูน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
105 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายจักรี  นามหมั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
106 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายปรพัฒร  ชลภาพ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
รวม7522
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสือแซม
2. เด็กหญิงอัยดา  นิ่มปราง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทับสีนวล
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นางสาวเนติยา  เกสรา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายพชร  ปรางค์ภูผา
3. เด็กชายสุพี  พลแสน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นายปกรณ์  สร้อยสุวรรณ
 
รวม64
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายธีรภัทร  เอรวัล
2. นางสาวบุณยวีร์  รักดี
3. นางสาวปรมาภร  ปรางทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชญา  กุลทัศน์
2. นางสาวธนาวดี  แจ่มแจ้ง
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อ่วมบุตร
2. เด็กชายศิรวิชญ์  เกตุกรณ์
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
2. นางบุญพา  เกษดี
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยา  รื่นโพธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงพรชนก  สุขหอม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวมนิ่ม
4. เด็กหญิงสุภิญญา  เปลวสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ฟองสนิท
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แตงเทศ
2. นางสาวปณิตา  ทองมาก
3. นางสาวรัชชา  จันทร์เกตุ
4. นางสาวสุพัตรา  นุชอ่อง
5. นางสาวอุทุมพร  สุชาติ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายศิริยุทธ  ช่องศรี
2. เด็กหญิงสาริศา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
2. นายอดิสร  นกเทศ
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงฐานิสา  ปริโยสาน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
4. เด็กหญิงปาณิศา  ตงฉิน
5. นางสาวปิยวรรณ  แสงกับ
6. เด็กหญิงมาริสา  เด่นดวง
7. นางสาววรรณวิศา  ดอกไม้ขาว
8. นางสาวศรสวรรค์  สบายใจ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
10. นางสาวเพชรรัตน์  แพงดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางบุญธรรม  ตุ้มไธสง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นางสาวปวริศา  พุ่มจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คลองนาม
2. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
3. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุริวงค์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำเริญ
5. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
6. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
7. เด็กหญิงคณิตา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงจันทิมา  มะณีกุล
9. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตรน้อย
10. นางสาวจุฑามาศ  ช่อดอกไม้
11. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
12. เด็กหญิงชนากานต์  เปี่ยมสิน
13. เด็กหญิงชนิการ  แพงดี
14. เด็กหญิงชลธิชา  พูลพิพัฒน์
15. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
16. เด็กชายณภัทร  ใจกล้า
17. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเลิศ
18. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง
19. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
20. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
21. นายธวัชชัย  คำเขียน
22. นายธันวา  บุญหรรษา
23. นายธีรพล  พงษ์นาค
24. เด็กชายธีรศักดิ์  นุชอ่อง
25. นายปฏิภาณ  คำสระ
26. เด็กหญิงปัณฑิตา  อยู่สุข
27. เด็กหญิงปัทมา  เกิดสี
28. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวขุ้ย
29. เด็กชายพัชระ  ปานยิ้ม
30. เด็กชายพันติโชค  สุวรรณโณ
31. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
32. นางสาวศศิกาญ  พันธุ์พราหมณ์
33. นายศักดินา  คะศรีทอง
34. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชีวกาญจน์
35. นายสุรธวัธ  สังข์สี
36. เด็กหญิงสุริสา  ยิ้มใย
37. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
38. เด็กหญิงอาธิตยา  ออมรัตน์
39. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
40. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ดำ
 
1. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
2. นายสรศักดิ์  สะสวย
3. นายโชคชัย  ช่วยชูกลิ่น
4. นางสาวนฤมล  พวงบุบผา
5. นางสาวอภัศรา  รอดอาวุธ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางรุ่งฤทัย  สะสวย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มวาด
2. เด็กชายณวัฒน์  พวงแตง
3. เด็กชายวรายุทธ์  นิลห้อย
4. เด็กหญิงสุจิรา  สถานสุข
5. เด็กหญิงเนติกา  ธาราทิวากร
 
1. นางสาวอรพินท์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
2. นางสาวไพริน  ทั่งทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  วาดเขียน
2. นางสาวธนพร  เอี่ยมละออง
3. นางสาววิไลวรรณ  สายวงษ์
4. นายอาทิตย์  อำมฤต
5. นางสาวโศจิรัตน์  ตุ้มกลัด
 
1. นางสาวญาณาทิพ  ขุนจร
2. นายวิรวัชร  งามวิจิตรนันท์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ทองพูล
2. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
3. เด็กชายพัชรพล  ประมาโย
4. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
7. เด็กชายสุทธิพจน์  นามศรี
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นางพรรณี  เทพสูตร
2. นางสันติยา  เรืองเดช
3. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
2. นายธนภัทร  ทองสมนึก
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวีรยุทธ  แสงนาค
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิต
6. นายสุทิวัส  ดีเด่น
 
1. นางพรรณี  เทพสูตร
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
3. นายสนเทพ  นิลผึ้ง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอารียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  ยินดี
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  ทิมกลั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  นวมโหมด
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นางจิตติมา  ทิมศรี
2. นางสาวเกตุสุดา  แอบทิพย์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  รูปทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  อ่วมเมือง
3. เด็กหญิงอัญชัญ  ทินรอด
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
2. นางสาววสิกมล  ทองมาก
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ลอยละลิ่ว
2. เด็กชายนฤเบศร์  สังข์นิ่ม
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นางสาวจิณณ์ณณัช  ปันโป่ง
 
รวม11444
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. นายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กลิ่นรักษา
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  สุทธิมาน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขพร้อม
4. เด็กหญิงอมลรดา  ชัยสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นางนราภรณ์  รัตนะ
2. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนสะอาด
2. นางสาวจันทิมา  ขำโพกา
3. นายชัยศิลป์  ศาสตราบุตร
4. นายธนกร  อ่อนละออ
5. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
6. นางสาวพิจิตรา  จันทร์โพรัง
7. เด็กหญิงภัทรนาถ  พูลสิน
8. นางสาวมัณฑนา  รัตนรัตน์
9. นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ
10. นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นางสาวฐิติรัตน์  กลิ่นจันทร์
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
รวม209
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพรเทพ  พรหมนิล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  คัชชา
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  นครเนียม
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
2. นางบุณฑริก  บัวโรย
 
รวม43
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายสุวัฒน์  ยืนสุข
 
1. นางสาวปัทมาพร  สุริโย
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมล  ยิ้มพวง
2. เด็กหญิงพัชรี  ด่วนดี
3. เด็กหญิงวสุนันท์  เกตุสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุกสี
2. นายสนธยา  ศรีสวัสดิ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
รวม54
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร
 
1. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอัญมณี  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย
 
1. นางลัดดา  สอนริน
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุกัญญภัทร  เมืองเกลี้ยง
 
1. นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย
 
1. นางสาวมณฑา  เสือคุ้ม
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปรียากร  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี
3. นางสาวเนื้อทอง  ลาภงามเพียร
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
2. นางลัดดา  สอนริน
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฐชนน  แตงอ่อน
2. นางสาวณิชาภัทท์  พลอยพลาย
3. นายสิรภูมิ  นาคทับ
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวมณฑา  เสือคุ้ม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  สุริยารังสรรค์
2. นายพัทธเสมา  จับศิลป์
3. นายวงศกร  เต็กสุวรรณ
 
1. นายชยทัศน์พงษ์  กิจเพิ่มพูน
2. นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรรกวิณ  กันยาทอง
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
 
1. นายณัฐพล  ทองเหลือ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก้องภพ  เพชรเทพ
2. นายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นายบวร  ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวอภิญญา  เรืองพุก
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญวัฒน์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สืบสุข
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชุ่มมะโน
3. เด็กหญิงภัสธนมนท์  สินสวัสดิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เมธาประสิทธิ์
2. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง
2. เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
2. นายจตุพร  เกิดสดับ
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงษธร  พุ่มผะกา
2. นายรพี  วิเชียรโชติ
3. นายอดิเทพ  กาลตนากูล
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นางสาวจิตติมา  เครือแขก
 
159 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
3. เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
160 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐานิตา  วันสิงสู่
2. นางสาวธนมน  อุดมผลไพบูลย์
3. นายนัทธพงศ์  หงส์ทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  เกิดผล
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว
2. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาพัชร์  พุ่มเพ็ชร
2. นางสาวปวีณนุช  ปานศิริ
3. นางสาวหทัยชนก  เจริญเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  จิบทอง
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
163 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
2. เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา
 
1. นายเขมทัต  ม่วงสุน
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณ์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
2. นายนฤพล  กฤตลักษณ์
3. นายพิสิฐชัย  พรมภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก
2. นายสุริยา  คำโหย
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
3. เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล
4. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
5. เด็กหญิงวิรัลภัส  โมฬี
 
1. นางจินตนา  กันยาทอง
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุพร  สีนวล
2. นางสาวบุษยมาศ  อัครธนสิน
3. นางสาวปัณณธร  จิตต์การุณย์
4. นางสาวพัณณกร  สุรเพชร
5. นางสาวอัจฉรา  มีเจริญ
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
2. นายชัยชาญ  ปรางค์ประทานพร
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชรวลัย  บุรีเทศ
2. นายเตชิต  ปัญญนราพร
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
2. นางสาวภัทรภร  ว่องไว
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งสว่าง
2. นายจิรภัทร  รุ่งเนย
3. นายชาญชล  แจ่มจันทร์
4. นางสาวทนงนรี  หนูสัมฤทธิ์
5. นายธิติ  ราชปักษา
6. นายปิยะ  เรืองศรี
7. นายพีรพัฒน์  อินทราพงษ์
8. นางสาวภูริชญา  สนสด
 
1. นายถาวร  เอียงอุบล
2. นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เส็งถิ่น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
3. เด็กหญิงนัชฎา  บุญสม
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกษตรพูนสุข
5. เด็กหญิงสุกัญณิการ์  ชูช่วย
6. เด็กหญิงสุธิศา  กันคล้าย
7. นายเกียรติศักดิ์  พวงสั้น
8. เด็กหญิงเอวลิน  พานแพน
9. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
10. เด็กหญิงโสภิภา  เล็กน้อย
 
1. นายกำพล  เลาหวัฒนภิญโญ
2. นายบำรุง  ศิวสัตตพร
3. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤษณา  มหิมา
2. นางสาวกวีกานท์  โกงกาง
3. เด็กหญิงชยาณันต์  มาลาสมรส
4. นางสาวณัฐมนกานต์  บัวชื่น
5. เด็กหญิงธนวรรณ  เกตุย้อย
6. นางสาวธนัญญา  มูลจั่น
7. เด็กหญิงพัชราภา  กายเพชร
8. นางสาวภัทรา  พ่วงพวง
9. นางสาววรรณภา  บุญอยู่
10. นางสาวอาทิตยา  สมบูรณ์
 
1. นางพัชรี  นุชสวัสดิ์
2. นายการุณ  เขียมทรัพย์
3. นายสรวุฒิ  นุชถาวร
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกานต์พิชชา  พวงไม้
 
1. นางสาวอุไร  พุ่มไสว
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายปวริศร์  บัวจงกล
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภูริศ  สุขมี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  ส่วางจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายคมปกรณ์  วันทอง
3. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
4. นางสาวธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
5. นายนนทวัฒน์  บุญเรือง
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
8. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นางสาวชลพร  ทัศมาลา
3. นายชัยกร  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
5. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. เด็กชายปรเมศ  ให้นุช
8. นายพงศธร  ยิ้มรอด
9. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
12. เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร
13. นายสุมนัส  ไฝศิริ
14. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
15. เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาวุธ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
4. นายสุธา  โหมดเขียว
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นายชัยกร  เพ็ชรดี
3. เด็กชายธนพล  พรหมประเสริฐ
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. เด็กชายธีรภัทร  เรืองทับ
6. นายนนทวัฒน์  บุญเรือง
7. นายพงศธร  ยิ้มรอด
8. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นายศรชัย  ทับน้อย
10. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
11. นายสุมนัส  ไฝศิริ
12. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงค์สิทธิ
2. นายฉันทัช  ปลื้มกุศล
3. นายณฐกร  จีระดำรงธัญญา
4. นายพิสิษฐ์  พิชยานุวรรต
5. นางสาวอลีนา  รังสิยานุพงศ์
6. นายเลิศชาย  ไชยรุตม์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร  ทับทิมแก้ว
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกานต์  ทองแดง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ยากำจัด
3. เด็กชายคุณานนต์  บุญธรรม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญคง
5. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรนุช
6. เด็กชายรัชชานนท์  รอดใจ
7. เด็กชายวรโชติ  คงด้วง
8. เด็กหญิงวีรกานต์  ขุนเมือง
9. เด็กหญิงศศิชา  เนื่องนุสนธิ์
10. เด็กชายเอกพัน  ทองคุ้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐิติภา  หลักชัย
2. นางสาวณิชาภัทร  อ่วมเมือง
3. นางสาวณิชารีย์  ขำทวี
4. นายธัชพล  เสียงล้ำ
5. นายปุญญวีร์  เขียมเจริญ
6. นายพัชรพล  สกิดใจ
7. นายยงศิลป์  อ่วมสำอางค์
8. นางสาววรรณพร  เขียวคลี่
9. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
10. นายอัศม์เดช  แย้มเทศ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิกถา
2. เด็กหญิงชนากานต์  สินกลัด
3. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
4. นางสาวศิริขวัญ  ทองขำ
5. เด็กหญิงสาธิตา  น้อยพงษ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  ครูสอนดี
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สว่างทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญคง
3. เด็กหญิงตุลยา  กุลอิทธิโภคิน
4. เด็กหญิงนฤมล  ปึกทรัพย์
5. เด็กหญิงพิชชาพร  พรรณรายน์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  อรรถจันทร์
7. เด็กหญิงภิญญดา  วิเชียรประสาสน์
8. เด็กหญิงอภาภรณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
 
1. นางกุนทินี  จำปาเรือง
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายประธาน  โชติบุตร
 
1. นายสุวิจักขณ์  ภัสสพรณ์
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปัณจักร์
 
1. นางสาววินนา  แฝงสวัสดิ์
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายพงศธรณ์  กูลวิราช
3. เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
5. เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
 
1. นางสุพัตรา  ทอดสวาสดิ์
2. นางสาวสมใจ  กลิ่นอุบล
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
2. นายพีรวิชญ์  กลิ่นอุบล
3. นางสาววารีรัตน์  ศรีสุริยพันธ์
4. นางสาวสรัลชนา  กลั่นยิ่ง
5. นายอัฐพล  กลมเกลียว
 
1. นางสัณห์พิชชา  ชวนสำราญ
2. นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐิติกร  พึ่งผล
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ชมสายพลาย
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา  บุญเทพ
2. นายธนพนธ์  แสงประทีป
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
2. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิสานาถ  โรงแสง
2. นางสาวเมธิรา  ไทยเจียมอารีย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. MissHye rin  Kim
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอภิณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรักศิกานต์  แก้วอินทร์
 
1. MissHye rin  Kim
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดวงกมล  ธุวังควัฒน์
2. นางสาวธนัชชา  สิริคุณานันทน์กุล
3. นางสาวนริสรา  ปานมณี
4. นางสาวภควรัญชน์  ตันสุน
5. นางสาวสุรัสวดี  อุ่นศิริ
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissHu  Shan
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤตเมธ  ราษฎร
2. นางสาวพัชกร  งามพริ้ม
3. นางสาวภัสสร  เอมโอษฐ
4. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
5. นางสาวรุ้งกานต์  เทียนฤกษ์
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
2. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นายธิปก  สายฟ้า
3. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
4. นางสาวมนภรณ์  ศรีปลั่ง
5. นางสาวศิริวรรณ  มีทรัพย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. MissHye rin  Kim
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐนิช  จันทร์ศิริ
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  เจริญศักดิ์
 
1. MissHye rin  Kim
2. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์
3. เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
2. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงเพ็ชร์
2. นางสาวชนิญญา  เรืองอร่าม
3. นางสาวปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ณัฏฐกุล
2. เด็กหญิงศุภมาส  แสงชมภู
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายการิน  พ่วงทอง
2. นายสกลกร  อุทยาน
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพิทวัศ  ลิ้มรุ่งเรือง
2. นายวาทิน  ปรีดาปราโมทย์
 
1. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. นายทิวัตถ์  ทรัพย์รัตนกุล
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
217 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนาสรรค์  คำดี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์
3. เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
218 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคนองศิลป์  นันทจินดา
2. นายภูมิรพี  ฉิมปรางค์
3. นายสรวิศ  ประสาททอง
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
219 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศุภฤกษ์  เริงมงคล
2. นายเขมชาติ  เอมกมล
3. นายโชคพิสิฐ  หลิวรุ่งทรัพย์
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
220 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภาวิต  ภูขามคม
2. นายรัชพล  ศุภโชคพัฒนพงศ์
3. นายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
221 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกร  พึ่งแตง
2. นางสาวปุณณา  ปุณณกานนท์
3. นายพงศกร  สมอไทย
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
222 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญแท้
3. เด็กหญิงปณิฏฐา  ผลเต็ม
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
223 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
รวม256145
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดา  แก่นละออ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ทองอ่อน
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายสิทธิศักดิ์  นันทะชาติ
 
1. นางสาวอาภรรัตน์  แย้มทอง
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิลวรรณ  โหล่คำ
2. นางสาวชลธิชา  สุยะปัญญา
3. นางสาวบุษรา  เกิดปฐม
4. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
5. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
6. นางสาวพัชรภรณ์  แสงทอง
7. นางสาวรินสุข  สีบ่อน้อย
8. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวดีดี  โคสินธ์
2. นางสาววรรณิภา  วงศ์ทอง
3. นางสาววฤดี  ใจเย็น
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
รวม146
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  อยู่สุข
 
1. นายมารุจน์  อิงปัญจลาภ
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  พนาลัย
2. เด็กชายเจษฎากร  ชำนาญคง
 
1. นางจวี๋อิง  หวัง
 
รวม32
231 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายวุฒิไกร  ไทยธวัช
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
2. นายภาสกร  อินชื่นใจ
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวนันทิตา  โคทอง
 
รวม44
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สังข์เสน่ห์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  วิรินทร
3. เด็กหญิงไอรดา  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  พิณทิพย์
2. นางสุนันทา  ปักษาสวย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สระศรีเมือง
 
1. นายฐานิสร์  พรรณรายน์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  แซ่โก
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชลทิตย์  กริชยานนท์
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวนฤมล  กลิ่นอุบล
2. นางสาวพรพิมล  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวพรรณพัสตร์  คงเจริญ
4. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
5. นางสาววรรณพร  ประสาททิพย์
6. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชูพงษ์  วิบูลจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายกิตติ  แก้วอินทร์
2. เด็กชายณัฐนันท์  แม้นเผือก
3. เด็กชายธนา  ไชโยธา
4. เด็กชายนราธิป  ทองพิมาย
5. เด็กชายพัชรพล  กระทุ่มศรี
6. เด็กหญิงพันธญาณ  รักจงเจริญ
7. เด็กหญิงวรินทร  แก้วสอาด
8. เด็กชายศตวรรต  เกิดทิน
 
1. นางสาวไข่มุก  หังสบุตร์
2. นายอนุวัฒน์  ไชยวรรณคำ
3. นายทวีศักดิ์  ช่อกระทุ่ม
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวชนัญธิดา  ตันติวัชรกุลธร
2. นางสาวดลนภา  หอมหวล
3. นางสาวดวงกมล  สว่างศรี
4. นายธีรภัทร  เอี่ยมสะอาด
5. นางสาวนภัสสร  เลิศประเสริฐ
6. นางสาวนิภาพร  ยวงผึ้ง
7. นางสาวภาวิณี  คูณทวี
8. นางสาวสุพิชฌาย์  เทพทิพย์
9. นางสาวสุภัชชา  รักษาราษฎร์
10. นายอภิวัฒน์  เมฆขยาย
 
1. นางสาววรรณภักสร  เอี่ยมอุบลวรรณ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายรัตนพงษ์  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กสิวุฒิเชิดชูชัย
 
1. นายฉัตร์มงคล  สนพลาย
2. นายอรรคกมล  ทรัพย์ล้อม
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจีรพรรณ   พุ่มทอง
2. นางสาวสิรีธร  ยอดทอง
 
1. นายฉัตร์มงคล  สนพลาย
2. นายอรรคกมล  ทรัพย์ล้อม
 
รวม3615
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  อบแย้ม
2. นางสาวกันตา  มากพันธ์
3. นางสาวกุลภาญา  อภิวิชญ์สังขกร
4. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
5. นางสาวชนาพร  เชื้อนิล
6. นายชัยหฤษฎ์  เวศย์วรุตม์
7. นางสาวญาดาภา   ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวณัฐณิชา  นิพิฐพนธ์
9. นายทีปกร  วิงวอน
10. นายธนพล  พิมเสน
11. นางสาวนภัสวรรณ  ลิบลับ
12. นายปฏิพัทธิ์  ศรีสวัสดิ์
13. นายปฤณ  สวัสดี
14. นางสาวปลายฟ้า  แสนวันนา
15. นายปวัน  ประพันธ์บัณฑิต
16. นางสาวปัทมพร  จิดอน
17. นายพีรพงษ์  สุวรรณฤทธิ์
18. นางสาวภัทรศรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
19. นายภาณุวัฒน์  แดนเมือง
20. นายภานุพงศ์  รัตนยศ
21. นางสาวภารดี  คงยาง
22. นางสาวภิญญาพัชร์  เพิ่มนาม
23. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฏร์
24. นางสาวยลดา  ผาบไชย
25. นางสาวยุวธิดา  ภิญญธนาบัตร
26. นายวศิลป์  เพิ่มสิน
27. นายวีริศ  ทองอินทร์
28. นายอภิชาติ  จริยามา
29. นางสาวอาทิตยา  ขลิบสี
30. นายเนวิน  มิ่งแม้น
31. นางสาวเบญญานันท์  วงษ์สงวน
32. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
รวม332
246 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายคมสรร  ทองศรีนุ่น
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ครองโกศล
3. เด็กชายธนวุฒิ  ชัยธีราศักดิ์
4. เด็กหญิงรติมา  นภนฤมิต
5. เด็กหญิงวนัชพร  ชาญใช้จักร
6. เด็กชายศรีนรินทร์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
2. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
3. นางสาวแพรวา  โจบู้
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  หิริโอตัปปะ
2. เด็กชายภัทรดร  ลิ้มเตชธรรม
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
2. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
 
รวม96
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวธรพร  รอดจุ้ย
 
1. นายสนธิ  ทั่งโม
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวปิยฉัตร  เสือแซม
 
1. นายสนธิ  ทั่งโม
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉันทนา  พราหมณ์น้อย
2. เด็กหญิงปภาวรรณ  อ่อนน่วม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เหมอแล
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  หมอนทอง
5. เด็กหญิงเกร็ดดาว  เหมอแล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชะเอมสินธ์
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  แดงสว่าง
2. นายชัยภัทร  เทพสถิตย์
3. นางสาวนริศษา  แย้มพริ้ง
4. นางสาวประภาศิริ  แสงศิลป์ชัย
5. นางสาววัลลี  เรืองวุฒิ
6. นางสาวสุชาดา  ทิพย์ยอแล๊ะ
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาววรรณิศา  หมื่นเดช
2. นางสาวสุกันยา  แจ่มศรี
3. นางสาวอาทิตยา  ไพรพนัด
 
1. นายยุทธภูมิ  ประทุมเทือง
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
รวม207
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นางสาวชาริยา  จงดี
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายนายสรศักดิ์  สงคราม
3. นายวีรภัทร  รอดสวัสดิ์
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
รวม43
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  มณฑา
 
1. นางอัญชลี  มุ่งหมาย
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชนันสิริ  พุทธาภิบาลกุล
2. นางสาวทิพวัลย์  เรืองทิพย์
3. นางสาวภัทราพร  คำมา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  นาคน้อย
5. นางสาววีณา  พุกคุ่ย
6. นางสาวศิริพร  วงษ์มา
7. นางสาวอภิญญา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวศิริภา  ทองใบ
2. นางวันเพ็ญ  ธามฐานัส
3. นางสาววาสนา  พุ่มเพิ่ม
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนาตาชา  ใจฉ่ำ
2. นางสาวสวนีย์  ทองสุข
 
1. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
2. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
 
260 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวน้ำพุ  กงพาล
 
1. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ
 
รวม117
261 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพรชิตา   มหาวงค์
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
262 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัลยา   สุขเจริญ
2. นางสาวก่อแก้ว  พันเต
3. นางสาวณัฐรัชต์  ลำพาย
 
1. นางสุจิตรา  ทับทิม
2. นายทแกล้ว  อินทร์วงศกร
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณัฐกฤต   ลาภบุญเรือง
2. นางสาวณัฐริกา   ชูจร
3. นางสาวธนพร   เเลสุด
4. นางสาวพิชญาภา   จุ้ยเสง
5. นางสาวเนตรนรินทร์   ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวสุรัตน์   ดีประสิทธิ์
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์   เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์   อวดลาภ
2. นายสิทธิโชค   สุโขทัย
3. นายสุเมธ   กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวสุภาวดี   เจริญสุข
 
267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายคชาทร   บุญรอด
2. เด็กชายจิรพันธ์   ทรงสุวรรณ
3. นางสาวดาวจรัสศรี   มังกรทอง
4. เด็กหญิงตวงรัตน์   อัครฤทธิ์ธนวัต
5. เด็กชายธนภัทร   จุ้ยเนียม
6. เด็กชายพลพล   กรัณย์ไพบูลย์
7. เด็กชายพัทธพล   ดังแสง
8. เด็กชายภาสกร   มั่นตั้น
9. เด็กชายฤทธิเดช   เสน่ห์ติบัง
10. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดาวเรือง
11. เด็กหญิงสภัทรชา   บุญรอด
12. เด็กหญิงสมศรี   รักสัตย์
13. เด็กชายสุทธิชา   วรรณกนก
14. นางสาวสุทธิชา   วงษ์ละม่อม
15. นางสาวอลิษา   ขวัญใจ
16. เด็กชายไชยพร   พวงเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
3. นายสมคิด  เติมพูล
4. นางวนิดา  สงวนยวง
5. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
268 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงศ์   เสน่ห์ติบัง
2. นายชนะพล   ดังเเสง
3. นายทศพร   แดงประเสริฐ
4. นายปุญญพัฒน์   จันมา
5. นายวงษธร   ด้วงฝั่งเหนือ
6. นายวีรวัฒน์   คุ้มจิตรรักษ์
7. นายศุภกิจ   พิริยะศุภกิจ
8. นายศุภกิตติ์   มีพราย
9. นายศุภชัย   วาปีโส
10. นายสุขสันต์   พันธุยา
11. นายเดชาธร   หลวงจู
12. นายเรืองศักดิ์   แร่เพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
4. นางวนิดา  สงวนยวง
5. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สุขเสอี่ยม
2. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วกาม
3. นางสาวศิริฤทัย   มณีมัย
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายธาดา   คล้ายคลัง
2. นายธีรภัทร์   ทองทา
3. นายศักรินทร์    ดังเเสง
 
1. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัญญพัชร    เกษมรุ่ง
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   เผ่าตำรวจ
3. เด็กชายสุภัครพร   กลิ่นแก้ว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพณารี   รัดยิ่ง
2. นายภานุวัฒน์   สุจดี
3. นางสาวสายพิรุณ   รัดยิ่ง
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
273 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิระนันต์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงศศมล   ใจกล้า
3. เด็กหญิงอริษา   สืบสุข
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
274 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ   นวลมาถต์
2. นางสาวศิริพร   รักษาดี
3. นายศุภกร   วิพัชครุฑ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
 
275 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรเบญจา   อินทร์ย้อย
2. เด็กหญิงธนัญญา   พลอยงาม
3. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์มาเกษ
 
1. นางผุสดี  พวงไม้
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
276 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาววราภร   เพชรสอาด
2. นายสุวชัย   พันธ์ภู
3. นางสาวอาทิตติยา   มูลชาติ
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร
 
รวม6635
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุวรรณ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อจิตอารี
3. เด็กหญิงวาริษา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาอินทร์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัดซากาว
 
1. นายพิริยะ  วรรณไทย
2. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
278 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เหียวทอง
2. นางสาวธนภรณ์  บุญเสนันท์
3. นายอภิรักษ์  ผาดศรี
 
1. นายธีระศักดิ์  บุญรอด
2. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
 
รวม84
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวเบญญาภา  วงศ์สกุล
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายนิธิ  กุ่ยฮวยเตี่ย
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
รวม22
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กชายกีรติ   มะนะมุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เฮงโม้
3. เด็กหญิงลินดา  เพิ่มพูน
4. เด็กหญิงแพรวา  ราชเสวี
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
รวม52
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายศศลักษณ์  เกษสุคนธ์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพชัย  มะโรงเหม็ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
287 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
2. เด็กหญิงจิตติญา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
288 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายเทวัณ  ธุระชัย
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
289 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนาพร  พุ่มแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
รวม109
290 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกุมภารักษ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงมณีกานต์  แท่นนาค
 
1. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ฉิมฉาย
2. นางสาวนันทกาญจน์  ชูดอกไม้
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายณภัทร  ชัยสิทธิ์สงวน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐิติพร  อภิรักษ์นันท์ชัย
2. นายณภัทร  ชัยสิทธิ์สงวน
3. นางสาวธาราพรรณ  อัฐระ
 
1. นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ์
2. นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ์
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนัญธิดา  ม่วงน้อย
2. นางสาวปิยาพัชร  มีพจนา
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
2. นายพิภัช  สุขประเสริฐ
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรินรดา  สงคราม
2. นางสาววรสา  สัตบุษ
3. นายศุภณัฐ  นาคอนุเคราะห์
4. นางสาวสิรภัทร  เกลื่อนกลาด
5. นายอนุพงศ์  สินเขียว
 
1. นางสาวสมพร  โชตน์ธนากุล
2. นายชาญมิตร  ประกอบผล
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยาณิน  สัมฤทธิ์
3. นายณัฏฐอิทธิ์   นุ่มละมูล
4. นายณัฐวุฒิ   มรกฎ
5. เด็กชายทนงศักดิ์   แย้มโรจน์
6. เด็กหญิงนิสากร   น้อยแสง
7. เด็กหญิงบุญยาพร  สุจริต
8. นางสาวปภาวรินท์   สีสว่าง
9. เด็กชายพรชัย   เนียมเงิน
10. นางสาวพัฒนพร   รอดสวัสดิ์
11. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ขนอม
12. นายพิเชษฐ์  นุตตโยธิน
13. เด็กชายภูกิจ   สุขดำเนิน
14. เด็กหญิงมนตร์ลดา  สวนสวรรค์
15. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปัถวี
16. เด็กหญิงวรัญญา  แสนรัก
17. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ชูจิตต์
18. เด็กชายสมิทธิ   วงศ์ภักดี
19. นางสาวอาทิตยา   ทองเจริญ
20. เด็กชายโกลัญญ์   สัจจะปกาสิต
 
1. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
2. นางสาวสุพรรณษา  เม๋งเตี๋ยน
3. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
4. นางสาวเบญจวรรณ  กาจินา
5. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ยาแก้ว
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงชุติรัตน์  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
5. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
6. เด็กหญิงนรีกานต์  พันธ์ละออง
7. นางสาวนันท์นภัส  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงศศิปรียา  สายัญ
9. นางสาวอนินทิตา  ฉิมบุญอยู่
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
2. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
3. นายรังสฤษดิ์  จำปาเรือง
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤติน  เซรีฟ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอสกุล
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำเวียง
4. นายกิตติภูมิ  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผลโพธิ์
6. นายคณุตม์เดช  จันตนา
7. เด็กหญิงจัสมิน  สุขเกษม
8. เด็กหญิงชลนิภา  พรมมี
9. เด็กหญิงชลลดา  ทิมทอง
10. เด็กชายชานนท์  เล่าโรจนถาวร
11. เด็กชายชิรวิชญ์  อ่วมอิ่ม
12. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
13. นางสาวญาณพัตร์  พิชยานุวรรต
14. เด็กหญิงณรัญศญา  อริยะกุลวงศ์
15. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชาติทอง
16. เด็กหญิงณัฏยา  สุขคล้าย
17. เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วเนตร
18. เด็กหญิงตฤณภัทร  มีแก้ว
19. นายทัตเทพ  แก้วเจริญ
20. เด็กชายธนกฤต  แก้วเพ็ชร
21. เด็กชายธนบดี  ยิ้มมะเริง
22. เด็กหญิงธมลพรรณ  แก้วเจริญ
23. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีทอง
24. เด็กชายนนทิวิชช์  ชิตกุล
25. นางสาวนวพร  อุทธา
26. เด็กชายนิธิโรจน์  บุญจันทร์
27. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
28. เด็กหญิงปรีชญา   เรืองฤทธิ์
29. เด็กหญิงมธุรส  รุ่งสว่าง
30. นางสาวรติกาณจน์  กลัดเจริญ
31. เด็กหญิงรัชริยา  แค้นคุ้ม
32. เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ
33. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใบสิริ
34. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ทองดี
35. เด็กชายสิทธิชัย  ชูโชคกุล
36. นางสาวสุชาวลัญช์  อนุโลก
37. เด็กหญิงสุพรรษา  พาลีบุตร
38. เด็กหญิงอนัญญา  พานเงิน
39. นายอนาวิล  ธีระวรชาติ
40. เด็กชายไพศาล  ระวังกาล
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นายวัชพล  วุฒิ
3. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
4. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
5. นายนำพล  พิมสาร
6. นายบุญญกฤษฏิ์  จันทร์ศิริ
7. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
8. นายนพรัตน์  กานอ้วน
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณตภัจจ์  ภุมรา
2. เด็กชายชานนท์  เล่าโรจนถาวร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
4. เด็กชายธนบดี  ยิ้มมะเริง
5. เด็กชายนิภัทร  ทองชั่ง
6. เด็กชายประติภา  ประทุมเทือง
7. เด็กหญิงรัชริยา  แค้นคุ้ม
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทัพนาค
9. เด็กชายไพศาล  ระวังกาล
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
2. นายนำพล  พิมสาร
3. นายบุญญกฤษฏิ์  จันทร์ศิริ
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฉัตรติรัตน์  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิจจา  สุวรรณโน
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศุภวิชญ์  เจียรรุ่งแสง
 
1. นายตรีรัตน์  สุขะสุคนธ์
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  เรืองโรจน์
2. นางสาวณัฏฐินี  นิลห้อย
 
1. นางสาวพิชญา  เชียงสุข
2. Mr.็Haifeung  Yu
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภิมภาภัส  จันทร์สุข
2. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางนริศรา  พรมริน
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐวดี  สีวลีพันธ์
 
1. Mr.็Haifeung  ํYu
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  หนูแย้ม
2. นางสาวโยทะกา  รุ่งพรมมา
 
1. นางสาวพิชญา  เชียงสุข
2. Mr.Haifeung  Yu
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  ทิมแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  นิลวรรณ
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
2. MissAI  ISHIKAWA
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจิรภัทร์  ขำทวี
2. นางสาววีรดา  เหมือนแท้
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  สุภาพันธ์
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายบริรักษ์  เรืองโรจน์
2. นายมนตรี  ลิ่มมั่น
3. นางสาวศิริวรรณ  เชื้อแดงดี
4. นางสาวสุธิดา  ใจยะ
5. นายอนัส   สนับแน่น
6. นางสาวอุไรรัตน์  ปลิวไสว
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
3. นาย นันทพัทธ์  ทองเสนา
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา  พระเทพ
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางขนิษฐา  สุวรรณศิลป์
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจันทร์สุดา  ผ่องศรี
2. นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด
3. นางสาวอุษา  ตรียศ
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
315 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. นายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
316 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตนา
2. เด็กชายปวนันท์  แสวงทรัพย์
 
1. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
2. นายนภดล  รุ่งจรูญ
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริชญา  สุขชนะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปรวิโรทัย
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทิมทวีป
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ฉ่ำมะนา
2. เด็กชายศักรินทร์  ศรีวชิโรภาส
3. เด็กชายเตวิช  สิงห์สง่า
 
1. นายสุทัศน์  ทวีชัย
2. นายธนกฤต  จันทร์วิเชียร
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพรพรรณ  โสภา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ใจบำรุง
3. นางสาวมณฑิตา  ผงผาย
 
1. นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองลอย
3. เด็กหญิงภาพิมล  พึ่งแดง
 
1. นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
2. นายชาคริต  ดิษบุตร
 
รวม13965
321 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชุติพนธ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาววาสินี  อินทรสมมุติ
 
1. นางสาวสมคิด  ไม้แก้ว
2. นางสาวอาพร  ทองหยาด
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันท์  ทองอยู่
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายนพรัตน์  สมอยู่
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
2. นางสาวนาตยา  นวนนาง
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจรินทร์ยา  ผึ่งสิงห์
2. นางสาวปวรวรรณ  อีนรอง
3. นางสาวพรรณวดี  อยู่คง
4. นางสาวภัทรวดี  จันทร์นาค
5. นางสาวเสาร์วดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นางนภัทร  อ่อนละมัย
 
325 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกชกร  ลาเดาะ
2. เด็กชายข้าวใหม่  ต้นน้ำเพชร
3. เด็กชายจอต้าแบละ  จงเจริญ
4. เด็กชายพัชระ  ปลาดุก
5. เด็กชายวิโรจน์  จีโบ้ง
6. เด็กชายเชะ  เจริญสุข
7. เด็กชายโชคดี  เจริญสุข
 
1. นายศักดิ์รพี  ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวอัญมณี  ทองอาบ
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ทัพชัย
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  อินทสมมติ
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  ศิริม่วง
2. นางสาวชลธิชา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายภวัต  จารุบรรยงค์
4. เด็กหญิงมาริสา  รัตนนิล
5. นายวรเมธ  นุชน้อย
 
1. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงโศรดา  วันบุตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางขวัญตา  จันทร์นาค
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวมนัสสิการ  ฟักเถื่อน
2. นางสาวสาธิตา  ศีลวุฒิกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางขวัญตา  จันทร์นาค
 
332 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าพราว  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมเนียม
3. เด็กหญิงหยาดฝน  นวมสุข
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
 
รวม3418
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวชุติมน  มูลมงคล
 
334 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายอาทิตย์  ยาวิชัยแก้ว
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
รวม22
335 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวฝ้าย  ยูงทอง
2. เด็กหญิงอปราชิตา  สมโภชน์
3. เด็กหญิงเกศกนก  อยู่เมฆะ
 
1. นางเอมอร  อ้อยทิพย์
2. นายวุฒิชัย  พลายแก้ว
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายสุพจน์  มินทนนท์
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
337 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นางสาวอทิติยา  สุทธิ
 
338 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายฐิรวัฒน์  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
339 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาวปฏิมา  โพธิ์วงศ์
 
รวม76
รวมทั้งหมด1087566