สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 82 28 16 126 119 10 11 0 140
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 37 11 7 55 48 7 3 1 58
3 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 36 15 12 63 43 22 8 8 73
4 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 32 37 17 86 74 24 7 4 105
5 คงคาราม 25 19 24 68 58 24 13 4 95
6 บ้านลาดวิทยา 23 25 14 62 42 22 14 7 78
7 ท่ายางวิทยา 19 18 12 49 27 21 16 9 64
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา 16 3 7 26 23 16 12 5 51
9 แก่งกระจานวิทยา 14 11 13 38 22 24 12 5 58
10 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 10 9 9 28 23 21 21 7 65
11 ราชประชานุเคราะห์ 47 9 4 2 15 7 6 11 2 24
12 เขาย้อยวิทยา 8 21 14 43 40 26 14 5 80
13 ป่าเด็งวิทยา 6 8 7 21 15 14 9 8 38
14 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 6 1 2 9 8 5 5 1 18
15 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 5 8 3 16 13 12 13 5 38
16 หนองชุมแสงวิทยา 5 5 4 14 9 7 9 1 25
17 บ้านแหลมวิทยา 5 3 2 10 12 13 6 6 31
18 โตนดหลวงวิทยา 4 6 5 15 8 13 11 4 32
19 หนองจอกวิทยา 3 9 5 17 12 10 8 7 30
20 วชิรธรรมโศภิต 3 5 4 12 12 13 15 9 40
21 ห้วยทรายประชาสรรค์ 3 4 2 9 7 13 13 5 33
22 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 3 1 2 6 7 8 9 4 24
23 อรุณประดิษฐ 2 8 4 14 12 9 18 10 39
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 4 5 11 7 9 9 8 25
25 บางจานวิทยา 2 3 2 7 8 10 8 5 26
26 ปริยัติรังสรรค์ 2 2 2 6 7 8 9 5 24
27 ราษฎร์วิทยา 2 2 2 6 6 7 5 4 18
28 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 ดอนยางวิทยา 0 1 0 1 4 4 8 0 16
30 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 0 0 1 1 1 5 12 5 18
รวม 365 271 199 835 675 383 309 144 1,367