สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 82 28 16 126 119 10 11 0 140
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 37 11 7 55 48 7 3 1 58
3 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 36 15 12 63 43 22 8 8 73
4 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 32 37 17 86 74 24 7 4 105
5 คงคาราม 25 19 24 68 58 24 13 4 95
6 บ้านลาดวิทยา 22 25 14 61 41 22 14 7 77
7 หนองหญ้าปล้องวิทยา 16 3 7 26 23 16 12 5 51
8 ท่ายางวิทยา 15 18 11 44 24 19 16 9 59
9 แก่งกระจานวิทยา 14 11 13 38 22 24 12 5 58
10 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 10 9 9 28 23 21 21 7 65
11 ราชประชานุเคราะห์ 47 9 4 2 15 7 6 11 2 24
12 ป่าเด็งวิทยา 6 8 7 21 15 14 9 8 38
13 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 6 1 2 9 8 5 5 1 18
14 เขาย้อยวิทยา 5 17 14 36 35 24 14 5 73
15 หนองชุมแสงวิทยา 4 3 3 10 7 6 8 1 21
16 บ้านแหลมวิทยา 4 3 2 9 11 13 6 6 30
17 หนองจอกวิทยา 3 8 5 16 11 9 8 7 28
18 โตนดหลวงวิทยา 3 5 5 13 6 13 11 4 30
19 ห้วยทรายประชาสรรค์ 3 4 2 9 7 13 13 5 33
20 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 3 1 2 6 7 8 9 4 24
21 อรุณประดิษฐ 2 8 4 14 12 9 18 10 39
22 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 2 8 3 13 10 12 13 5 35
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 4 5 11 7 9 9 8 25
24 บางจานวิทยา 2 3 2 7 8 10 8 5 26
25 ปริยัติรังสรรค์ 2 2 2 6 7 8 9 5 24
26 ราษฎร์วิทยา 2 2 2 6 6 7 5 4 18
27 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
28 วชิรธรรมโศภิต 0 3 4 7 8 12 15 9 35
29 ดอนยางวิทยา 0 1 0 1 4 4 8 0 16
30 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 0 0 1 1 1 5 12 5 18
รวม 348 261 197 806 653 376 308 144 1,337