สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 119 10 11 0 140
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 74 24 7 4 105
3 คงคาราม 58 24 13 4 95
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 48 7 3 1 58
5 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 43 22 8 8 73
6 บ้านลาดวิทยา 41 22 14 7 77
7 เขาย้อยวิทยา 35 24 14 5 73
8 ท่ายางวิทยา 24 19 16 9 59
9 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 23 21 21 7 65
10 หนองหญ้าปล้องวิทยา 23 16 12 5 51
11 แก่งกระจานวิทยา 22 24 12 5 58
12 ป่าเด็งวิทยา 15 14 9 8 38
13 อรุณประดิษฐ 12 9 18 10 39
14 บ้านแหลมวิทยา 11 13 6 6 30
15 หนองจอกวิทยา 11 9 8 7 28
16 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 10 12 13 5 35
17 วชิรธรรมโศภิต 8 12 15 9 35
18 บางจานวิทยา 8 10 8 5 26
19 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 8 5 5 1 18
20 ห้วยทรายประชาสรรค์ 7 13 13 5 33
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7 9 9 8 25
22 ปริยัติรังสรรค์ 7 8 9 5 24
23 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 7 8 9 4 24
24 ราชประชานุเคราะห์ 47 7 6 11 2 24
25 หนองชุมแสงวิทยา 7 6 8 1 21
26 โตนดหลวงวิทยา 6 13 11 4 30
27 ราษฎร์วิทยา 6 7 5 4 18
28 ดอนยางวิทยา 4 4 8 0 16
29 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1 5 12 5 18
30 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 0 1
รวม 653 376 308 144 1,481