เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม. เขต 10 เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
2 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
3 นายกฤตภาส พลายบัว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
4 นางสาวเสาวนีย์ เสียงล้ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
5 นายญาณภัทร เรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
6 นายติณณ์ สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
7 นายอำนาจ ไร่หินถ่วง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
8 นายณรงค์ เรืองราย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
9 นางสาวพรชิตา ตุ้มกลัด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
10 นางสาวสุพัตรา นุชอ่อง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เจ้าหน้าที่จราจร
11 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมนู ลิขิตอำไพพรรณ ครู(คศ.3) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายธนพล เริ่มคิดการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสุรัตน์ กันล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอรุณ บุญเหิน ครู รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมีชัย วีระเดโช ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการ
25 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการ
26 นางสาวอนัญญา แสงทอง ครูโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการ
27 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
28 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
29 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการ
30 นายละม้ายมาศ อินทุกร ครูโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการ
31 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการ
32 นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการ
33 นางสาวกิติมาพร ทัศนา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
34 นางโชติมาภรณ์ ทรัพย์นิล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
35 นางสาวสิรินาถ ศรีประทุมวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
36 นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่ม ครูโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการ
37 นางสาวพจนี ทองไกรแสน ครูโรงเรียนแก่งกระจาน กรรมการ
38 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
39 นางสาวปัณณพร ศุภระสร ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
40 นายจิรธัช อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
41 นางสาวสุอนงค์ บัวทอง ครูโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการ
42 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
43 นายสุรินทร์ เจือหอม ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
44 นางประสงค์ โหมดเขียว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
45 นางนันทวัน คูน้ำเพชร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
46 นางเณศรา ลำพู ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการ
47 นายฐานิสร์ พรรณรายน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการ
48 นายธนวัฒน์ ชูชื่น ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการ
49 นายกรกฤษรุต ทองมี ครูโรงเรียนป่าเต็งวิทยา กรรมการ
50 นางเอมอร และอรุณ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการ
51 นางสุภัสสร เอกนก ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
52 นางศิริลักษณ์ อุบลน้อย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
53 นายเลอศักดิ์ จันทร์นาค ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
54 นายคำนวณ สมศรี ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการ
55 นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการ
56 นายวิเชต ประภา ครูโรงเรียนแก่งกระจาน กรรมการ
57 นายมนูญ แฉ่งฉายา ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการ
58 นายธีรวุฒิ ศรีแจ้ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
59 นายศุภโชค รอดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
60 นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) กรรมการ
61 นางปุณยา จารุแพทย์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
62 นายปรีชา บุญเลิศ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
63 นายประทุม จักรกรด ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการ
64 นายทนงศักดิ์ ทองมาก ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
65 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
66 นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
67 นางสาวรัฐยาภรณ์ เสมเถื่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
68 นายศิวดล สุวรรณณะวยัคฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
69 นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ สนง.ประถมศึกษาเขต 1 กรรมการ
70 นายชัยชนะ ชาตะเมโร ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
71 นางอัญชนา มากบำรุง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการ
72 นางณิชชา ขันแสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
73 นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
74 นางสาวสรารัตน์ ชัยวัชรินทร์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
75 นางสาวทิพวรรณ ยงภูมิพุทธา ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
76 นางสาวชลธิชา หงษา ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการ
77 นางอรัญญาณี สมศรี ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการ
78 นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการ
79 นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนป่าเต็งวิทยา กรรมการ
80 นายสมคิด เติมพูล ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการ
81 นางนุจรีย์ สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
82 นางสาวธิติฏฐา อิ่มวิเศษ ครูโรงเรียนแก่งกระจาน กรรมการ
83 นายธีระ วิโนทกะ ครูโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กรรมการ
84 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
85 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการและเลขานุการ
86 นางพัชรินทร์ รอดสิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ
87 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น ครู กรรมการและเลขานุการ
88 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
89 นายชูเกียรติ เกษดี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
90 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
91 นางสาวอรศุลี อวยชัย ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
92 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ หัวหน้างานสถานที่ กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
93 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
94 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
95 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
96 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
97 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
98 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
99 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
100 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
101 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
102 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
103 นาสำเริง รัตนไพบูลย์กิจ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
104 นายสำรอง บัวสุ่น นักการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
105 นางสาวเนาวรัตน์ ศีรีพุ่ม นักการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
106 นายมนัส เทศเดช นักการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
107 นางสมยศ ณ เชียงใหม่ นักการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
108 นายภคพล แผ่นทอง นักการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
109 นายธนพล เริ่มคิดการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
110 นายเตือนใจ บัวพรม ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
111 นายสุชาติ พาลีวล ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
112 นางสาวฉวี ผิวผ่อง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
113 นายไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อน ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
114 นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
115 นายณัฏฐพร พ่วงทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
116 นายคุณากร จำปาเงิน ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
117 นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลป์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
118 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
119 นางสุนีย์ เวชกิจ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
120 นางรัชเกล้า เปรมกมล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
121 นางพิมพ์ผกา ฤทธิ์อ่อน ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
122 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
123 นายสยาม บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.1-3
124 นายสนั่น แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.1-3
125 นางสาวสุรนียา ประเสริฐไทย ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.1-3
126 นางเสาวลักษณ์ จงเจตจำนง ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.1-3
127 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.1-3
128 นางวชิรา เดชสำราญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.4-6
129 ว่าที่พันตรี พสิษฐ์ พึ่งเดช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.4-6
130 นางบุษญา ร้องขันธ์แก้ว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.4-6
131 นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.4-6
132 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพระดับม.4-6
133 นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.1-3
134 นางสาวศิริพร สว่างพื้น ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.1-3
135 นางประดับศรี สกิดใจ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.1-3
136 นางขวัญรือน เกศเทศ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.1-3
137 นางสาวิตรี โกยสุขโข ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.1-3
138 นางบุษยา บุญนิยม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับม.4-6
139 นางชญานิษฐ์ รอดลอย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับม.4-6
140 นายเจนจบ นพคุณ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับม.4-6
141 นางสาววาสนา พุ่มเพิ่ม ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับม.4-6
142 นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร
143 นางอุไร เพ็งศิริ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร
144 นางสมจิตร วาดวงศ์ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร
145 นางเกษร ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร
146 นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
147 นางธนภัทร พึ่งเดช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
148 นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
149 นางเสาวนุช นุชพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
150 นางสาวสัตติยา แสงเดือน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
151 นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
152 นางสาวจิรภา ทองภูเบศร์ ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
153 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
154 นางลัดดา ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
155 นางสาวอารีรัตน์ รัตนเหล็กไหล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
156 นางศิริพร เกิดโชติ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
157 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
158 นางธนพร จุลธุระ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
159 นางปรีชยา แสงกระจ่าง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
160 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
161 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
162 นางดุจดาว ผ่องใส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
163 นายสรธร สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
164 นายธนกฤต จันทร์วิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
165 นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
166 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
167 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
168 นางสาวจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
169 นายนวิน อยู่เย็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
170 นางสาวญดาวรรณ แก้วประดับ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
171 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมรับรายงานตัวการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่
172 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมรับรายงานตัวการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่
173 นางสาวทิวานันท์ ทับแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมรับรายงานตัวการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่
174 นายสนเทพ นิลผึ้ง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐดอกไม้ใบตอง
175 นางสาวกรรณิการ์ หนองหลวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐดอกไม้ใบตอง
176 นางสาวสิริมณี สิงหนันทศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันประดิษฐดอกไม้ใบตอง
177 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดโครงงานอาชีพ
178 นางสาวกษมา นิลผึ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดโครงงานอาชีพ
179 นางสาวชุติมา หัสดี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดโครงงานอาชีพ
180 นายวันชัย เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว
181 นางสาวดารารัตน์ รัตนรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว
182 นางสาวณัฐรียา แก้วพราย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว
183 นางสาวณัฐรียา แก้วพราย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว
184 นางเกษร ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดแปรรูปอาหาร
185 นางสาวจันทร์จิรา ทีมานาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดแปรรูปอาหาร
186 นางสาวรัตนาพร วงษ์กร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการประกวดแปรรูปอาหาร
187 นางสาวชุติมา เขียวขำ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
188 นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
189 นางสาวสโรธร สะอาดนัก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
190 นางลัดดา ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
191 นายวัทนพร บุญเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
192 นางสาวฐิตาพร มิ่งเมือง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
193 นางปัญญา นงค์นวล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
194 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
195 นางสาวรัชนีพร ศรีวารินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
196 นางสาวสุขเปรมฤดี เลิศล้ำวิจิตรสกุล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
197 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการรับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
198 นางสาวจิณณ์ณณัช ปันโป่ง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการรับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
199 นางสาวธันย์ชนก จันทร์บูรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการการรับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
200 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
201 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
202 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
203 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
204 นางสาวเกตุสุดา แอบทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
205 นางสาวธนาวดี แจ่มแจ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
206 นายยรรยงค์ รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
207 นายจตุรพร กลีบลำดวน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
208 นายสิรวิชญ์ ไกลแถลง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
209 นายปรีชา บุญเลิศ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
210 นายสุรินทร์ เจือหอม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวด แข่งขัน
211 นางสาวภัคภร อุบลน้อย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
212 นางปัทมา อุบลน้อย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
213 นางสาวจิณณ์ณณัช ปันโป่ง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
214 นางสาวจีรวรรณ จันเพ็ญ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
215 นางสาวณัชชา นินทสิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
216 นางสาวศิริลักษณ์ เข็มทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
217 นางสาวอนัญญา กระทุ่มแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
218 นางสาวสุพรรณี อินทร์เรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
219 นางสาวชฏาพร กลิ่นทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
220 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
221 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
222 นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
223 นางอัญชนา มากบำรุง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
224 นายจตุรพร กลีบลำดวน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
225 นางสาวเด่นนภา สว่างใจ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
226 นายยรรยงค์ รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
227 นายปรีชา บุญเลิศ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
228 นายสุรินทร์ เจือหอม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
229 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
230 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
231 นางสาวปรียานันท์ เม่งสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
232 นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
233 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
234 นางสาวปรียานันท์ เม่งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
235 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
236 นายอธิวัฒน์ เยสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
237 นายจำนง เต็มดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
238 นายมังกร สินเมือง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
239 นายบุญยิ่ง แท่นนาค นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
240 นายอมร อารีเพื่อน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
241 นายวัลลพ มหาแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
242 นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
243 นายพิทยพันธ์ พวงเดช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
244 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
245 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
246 นางบรรจง มาสา นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
247 นางพชมาส เทศสาลี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
248 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
249 นางสาวชลลดา จำปาทอง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
250 นางสาวกนกวรรณ บัวดครอง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
251 นางสาวสุณิสา ชูทอง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
252 นางสาวกัลยารัตน์ เกิดเกษม นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
253 นางสาวอฐิติญา กริชเพชร นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
254 นางสาวสุนิสา ยิ้มแย้มศรี นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
255 นายเจนณรงค์ แสงเป่า นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
256 นางสาวสุพรรณษา คุ้มระบาย นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
257 นายกนกศักดิ์ อ่วมเนตร นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
258 นายสุทธิรัตน์ ศรีสาคร นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
259 นางสาวจีรนันท์ แก้วโมรา นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
260 นางสาวกัญญาวีร์ สุรเสริมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
261 นางสาวดลนภา ยอดทอง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
262 นางสาวพรพิมล แจ้งศิริกุล นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
263 นางสาวอรพรรณ จุ้ยยิ้ม นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
264 นางสาวณิชกมล ไกรรักษ์ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
265 นางสาววิมลนาศ อินทวงศ์ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
266 นางสาวชุติมา เขียวขำ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
267 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
268 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
269 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
270 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
271 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
272 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
273 นางสาวเกตุสุดา แอบทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
274 นางสาวธนาวดี แจ่มแจ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
275 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
276 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
277 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
278 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
279 นางนันทวัน ทิมศรี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
280 นางสาวพิไลวรรณ ม่วงไหมทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการรวบรวมผลการประกวด แข่งขัน สรุปและรายงานผลการประกวด แข่งขัน
281 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
282 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
283 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
284 นายภานุวัฒน์ ทองมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
285 นายรพีพงษ์ พูลชนะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
286 นางพัชรินทร์ รอดสิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
287 นายแสนรัก บัวทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
288 นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
289 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
290 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
291 นายชูเกียรติ เกษดี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการการแข่งขัน
292 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
293 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
294 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
295 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
296 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
297 นางเก็จวลี กรีธาธร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
298 นางณิชชา ชันแสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
299 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
300 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301 นางจุฑามาศ วงษ์สวาท ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
302 นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
303 ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย จิบทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
304 นางสาวบุณยาพร คำสินธ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
305 นายสุนทร เขียวน้ำเงิน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
306 นางสาวสุพิณญา เต็งประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
307 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
308 นางสาวชนม์ชนก เดือนฉาย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
309 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
310 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
311 นายสุริยา คำโหย พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
312 นายวรรษธร วงษ์สวาท พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
313 นางสาวดวงพร สุขโต พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
314 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวประคอง พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
315 นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
316 นายสุริยา น้อยสุวรรณ์ พนักงานประจำห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
317 นางสาวดลลักษณ์ อำนาจศิริเลิศ พนักงานประจำห้องพิมพ์สำเนาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
318 นางสาวณัชชา ศรีสุกใส ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
319 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
320 นายพลเทพ ทับศรีนวล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
321 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
322 นักเรียนชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
323 นายพร นาคอ่อน นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
324 นายสำรวล เจริญริบ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
325 นายบัญญัติ แจ่มฤทธิ์ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
326 นายไพโรจน์ สังข์พุก นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
327 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
328 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
329 นางนพมาศ สายเสน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
330 นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
331 นักเรียนชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
332 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
333 นางนกแก้ว มีสวัสดิ์ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
334 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
335 นายสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
336 นักเรียนชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
337 นายวรรษธร วงษ์สวาท พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
338 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
339 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
340 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
341 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
342 นางสาวสุพิณญา เต็งประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
343 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและรับรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
344 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแลระบบบันทึกคะแนน โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
345 นางสาวสมคิด ไม้แก้ว ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
346 นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
347 นางสุมณฑา ปานมณ๊ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
348 นายสายชล บุญชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
349 นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓
350 นายสุรพล ทองเหลือ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
351 นางอุทัยวรรณ มีนุช ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
352 นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
353 นางสาวสุนันทา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
354 นางสาวสุภนิช เปลี่ยนสี ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖
355 นายวันชัย เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๑-๓
356 นางสาวสุปราณี ปิ่นคง ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๑-๓
357 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๑-๓
358 นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชร ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๑-๓
359 นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๑-๓
360 นางราตรี พูลสวน ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๔-๖
361 นางสาวปิยนุช แหวนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๔-๖
362 นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๔-๖
363 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๔-๖
364 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA ระดับ ม.๔-๖
365 นางแพรวนภา ทองสุขโข ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๑-๓
366 นางวารุณี น้อยภาษี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๑-๓
367 นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๑-๓
368 นางสาวสุธิดา พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๑-๓
369 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๑-๓
370 นายพรไพสน คนมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๑-๓
371 นางอัจฉรา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๑-๓
372 นางอรทัย วันเต็ม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๑-๓
373 นางสาวสุวภัทร ช้างนะ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๑-๓
374 นางสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๑-๓
375 นายสัณห์ ทองไทร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๔-๖
376 นางสุนีย์ มีศรี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๔-๖
377 นางสาวสุนิสา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๔-๖
378 นางสาวระยอง เมฆา ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๔-๖
379 นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.๔-๖
380 นางอุษา คงถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓
381 นางน้ำค้าง ไชยพยอม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓
382 นางนงลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓
383 นางรุ่งฤทัย สะสวย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓
384 นางสาวฐณิพิชญ์ บัวสด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓
385 นางดารณี จันทร์นาค ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๔-๖
386 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๔-๖
387 นางณัฐิยา ภูขามคม ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๔-๖
388 นางสาวนิลุบล บัวงาม ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๔-๖
389 นายแสนรัก บัวทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.๔-๖
390 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๔-๖
391 นางสาริศา รัตนคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๔-๖
392 นางสิริมา ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๔-๖
393 นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๔-๖
394 นางสาวจุฑาธิป เปลาเล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม. ๔-๖
395 นางคนึงนิตย์ ดีพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๑-๓
396 นางเตือนใจ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๑-๓
397 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๑-๓
398 นางสาวธัญพร กล่อมสกุล ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๑-๓
399 นางสาวลัลน์รวินทร์ สงวน ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๑-๓
400 นางพัชรินทร์ รอดสิน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๔-๖
401 นางนพวรรณ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๔-๖
402 นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๔-๖
403 นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๔-๖
404 นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็น ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) กรรมการการตัดสินการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม. ๔-๖
405 นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
406 นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
407 นางสาวฐณิพิชญ์ บัวสด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
408 นางสาวนุชจรี เมืองงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
409 นางสาวอัสมาอ์ คงจุน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
410 นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
411 นางสุภาวดี ผลภาค ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานผลการแข่งขัน
412 นายสุทัศน์ ทวีชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารและโสตทัศนูปกรณ์
413 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารและโสตทัศนูปกรณ์
414 นายอภิชาติ พรวชิกมลกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารและโสตทัศนูปกรณ์
415 นางสุชาดา มาทอง ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
416 นางสาวมณฑา เสือคุ้ม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
417 นางสาวชลธิดา หงษ์เหม ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
418 นางวรรณา แก้วกัลยา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
419 นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
420 นางวรรณา เนตรกาศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๑-๓
421 นางเสาวนุช นุชพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๔-๖
422 นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดา ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๔-๖
423 นางสาวนรมน หอมกลบ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๔-๖
424 นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม. ๔-๖
425 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
426 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
427 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
428 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
429 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
430 นางเก็จวลี กรีธาธร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
431 นางณิชชา ชันแสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
432 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
433 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
434 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
435 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
436 นางสาวมาริษา เดชวัน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
437 นางสาวญาณาทิพ ขุนจร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
438 นางสาวนุทรี มงคล ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
439 นางอัมพร เกศีนิลวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
440 นางสาวกิจจา สุวรรณโณ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
441 นางวราพร เกิดกิ่ง ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
442 นางสาวจันทรรัตน์ รัตนทรัพย์ศิริ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
443 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
444 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
445 นางสุพัตรา ทอดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
446 นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
447 นายสำราญ วารินศิริรักษ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
448 นางกนิษฐา ทองม่วง ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
449 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
450 นางสาวรุ่ง รสชุ่ม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
451 นางนันท์นภัส มะลิทอง ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
452 นางสาวสกาวทิพย์ ปาทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
453 นางสาวปุณยา จารุแพทย์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
454 นางวันเพ็ญ ธามฐานัส ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
455 นางสาวโสภิตา ขมแก้ว ครูโรงเรียนบางจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
456 นายภราดร รุ่งเรือง ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
457 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
458 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
459 นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
460 Ms. YUKI NAKATA ครูอาสาสมัครฯโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
461 นางสาวอำไพ สังข์สุข ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
462 นายอภิวัฒน์ พลายศรี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
463 นางสาวอรภินท์ ทันเจริญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
464 นางอุษณี เมฆวิลัย ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
465 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
466 นายพลเทพ ทับศรีนวล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
467 นายพร นาคอ่อน นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
468 นายสำรวล เจริญริบ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
469 นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
470 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
471 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
472 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
473 นางสุพัตรา ทอดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
474 นายมุรธา สุขเกษม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
475 นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
476 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
477 นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
478 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
479 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
480 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
481 นางเกศสุดา ปงลังกา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
482 นางพวงดาว บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
483 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
484 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
485 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
486 นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
487 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
488 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
489 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
490 นายทำนุ ปัตพี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
491 นางเสาวรส บุพรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
492 นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
493 นางสาวมัณฑนา กันพร้อม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
494 นายศิริชัย เนียมศิริ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
495 นายสุชาติ บัวคลี่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
496 นายสำราญ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
497 นางแพรวนภา ทองสุขโข ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
498 นายปรีชา ศรีทวี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
499 นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
500 นางสาวสกาวทิพย์ ปาทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
501 นายพชระ พลอยทับทิม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
502 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
503 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
504 นางกุนทินี จำปาเรือง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
505 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
506 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
507 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
508 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
509 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
510 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
511 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
512 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
513 นางเกศสุดา ปงลังกา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
514 นางพวงดาว บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
515 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อวัสดุ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
516 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแลระบบบันทึกคะแนน โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
517 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
518 นางสาวสุกัญญา ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการคุมสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-6
519 นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการคุมสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-6
520 นางสาวกฤษฎี ศิริเรือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP
521 นางสาวบุษยรัตน์ รามพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการคุมสอบการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP
522 นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการคุมสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3
523 นางสาวจิดาภา ไมตรีจิตร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการคุมสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3
524 นางสาวจำลองลักษณ์ ภมรพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
525 นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
526 นายธนดล รวยเงินมาก นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
527 นายศุภสัณห์ อุสาหะพงษ์สิน นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
528 นายจารุวิทย์ ศรัทธาธรรม นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
529 นางสาวชนิกานต์ คชสินธุ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
530 นายเจียเหา หลี่ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
531 นางสาวจิรนันท์ พูนเกตุ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
532 นางสาวจุไรรัตน์ รักเมือง นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
533 นางสาวณัฐชยา มั่งคั่ง นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
534 นางสาวธีรดา กลิ่นศรีสุข นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
535 นางสาวปนิดา ราชเจริญ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
536 นางสาวพรลภัส เย็นกาย นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
537 นางสาวพลอยนภัส วิสิฐธนาภัทร นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
538 นางสาวพิชญาดา เลปนะสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
539 นางสาวภัทรภร ตระกรุดทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
540 นางสาววีริสา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
541 นางสาวสริตา ทองคำ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
542 นางสาวสิรภัทร วิเศษศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
543 นางสาวอรจิรา รุ่งเจริญ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
544 นางสาวธัชพรรณ ทองคำ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
545 นางาสวณัฏฐิดา อามาตย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
546 นางสาวณัฐฐินันท์ ภิบาลวงษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
547 นางชะบา สรรพคุณ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
548 นายอัษฏาพร ภู่สันติสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงาน
549 นายชนินทร์ กลิ่นมาลี ครู คณะกรรมการประสานงาน
550 นายสุเมธ ที่รัก ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
551 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
552 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
553 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
554 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
555 นางสาวณัฐญา คนคล่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
556 นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
557 นางสาวณัฏฐ์วิภา สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
558 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
559 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
560 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
561 นางจงกล เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
562 นางสาวปาริสา มาคล้าย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
563 นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
564 นายประสิทธิ มากมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
565 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
566 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
567 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
568 นางพรรณี เทพสูตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
569 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
570 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
571 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
572 นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
573 นายชูชัย เพชรรรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
574 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
575 นางวราพันธ์ุ ศรีทองดีประพันธ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
576 นายโกศล เกิดดี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
577 นางทิพวรรณ เกิดดี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
578 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
579 นางสาวสำราญ สังคีรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
580 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
581 นางสาวรชวรรณ พึ่งประสพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
582 นางสาวกมลชนก ชิตรัตฐา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
583 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
584 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
585 นางสาวรชวรรณ พึ่งประสพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
586 นางสาวกมลชนก ชิตรัตฐา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
587 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ (กิจกรรม YC)
588 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
589 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
590 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
591 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
592 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
593 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
594 นางสุรพล เข็มเพชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
595 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนกล้า นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
596 เด็กหญิงฐานิตา พงษ์สุนทร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
597 เด็กหญิงเนตรนภา กระถินป่า นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
598 เด็กหญิงสิรินทรา ผูกไมตรี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
599 เด็กหญิงอริสา สังวาลเพชร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
600 นางสาวกาญจนา รอดสาย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
601 นางสาวเอมอมรรัตน์ รอดสังข์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
602 นางสาวปาริชาติ จันทวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
603 นางสาวเพลินศิริ อยู่สุข นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
604 นางสาวปิยมาภรณ์ พูนเพิ่ม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
605 นางสาวประทุมวรรณ สุขขำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
606 นางสาวลัดดาวัลย์ สอนวงค์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แสดงบทบาทสมมุุติ (กิจกรรม YC)
607 นางสาวธัญนิชา หอมจริง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
608 นางสาวปภาวรินทร์ ประพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
609 นางสาวสุภา สิงห์โตแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
610 นางสาวกาญจนา ผิวผาด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
611 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสอาด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
612 นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
613 นายนิติพงศ์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
614 นางสาวพิมพ์รดาภา เนตรพราว ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
615 นางสาวพยงค์ เพ่งผุดผ่อง ครู คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
616 นางสาวสุกัญญา ประสมศรี ครู คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
617 นางสาวกัญชรัตน์ เที่ยงแท้ ครู คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
618 นางสาวอรพรรณ ระหว่างบ้าน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
619 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานระหว่างการแข่งขัน
620 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
621 นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
622 นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
623 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
624 นายทองสุข ขาวผ่อง บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
625 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
626 นายพอล สีสะอาด บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
627 นายสม รักมิตร บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
628 นายสง่า กระชังแก้ว บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
629 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
630 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
631 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
632 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
633 นายกฤตกร แสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
634 นายศุภชัย นุ่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการด้านสถานที่และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
635 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
636 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
637 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
638 นางจงกล เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
639 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
640 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
641 นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
642 นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
643 นางสาวปาริสา มาคล้าย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
644 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
645 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
646 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
647 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
648 นางสาวอวัศยา แสงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
649 นางสาวคุณาพร มีเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
650 นางสาวสริตา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
651 นางสาวนภัสนันท์ วิวัฒนเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
652 นางสาวอนงนุช หอมเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
653 นางสาวสุวนันท์ อยู่เย็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
654 นางสาวจิราพร เถาเครือมาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
655 นางสาวกิตติยา ผุดผ่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
656 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
657 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
658 นางสาวบุณยวีร์ มาลัยเลิศ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
659 นางสาวมัลลิกา บุญรอด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
660 นางสาวรุจิรารัตน์ สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
661 นางสาวมัณฑิมา คงทิพย์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
662 นางสาวธนกาญจน์ ชอบค้าจริง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
663 นางสาวอรกานต์ จันทสร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
664 นางสาวมุขรินทร์ เดชกล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
665 นางสาวกฤติกา แสงเดือน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
666 นางสาวหิรัณยา บรรทัดเที่ยง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
667 นางสาวพิณนภา แก้วพ่วง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
668 นางสาวกรรภิรมณ์ โชคมากทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
669 นางสาวจาริการ์ แซ่เฮ้ง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
670 นางสาวณิชาดา อุ่นวิเศษ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
671 นางสาวประกายดาว บุญเรือง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
672 นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
673 นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
674 นางสาวฉัตรวีรยา ธนัชชาอัครสิริ ครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
675 นางสาวสุพัตรา จารีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
676 นางสาววรณัน อ่อนนุ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
677 นางสาวนูรีดา เจ๊ะอารง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
678 นางสาววนิดา สุขพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
679 นางสาวปิ่นอนงค์ ซุ่นบก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
680 นางสาววริศรา ม่วงไหมไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
681 นายชัยณรงค์ ยอดบุญฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
682 นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
683 นางสาวทวินันท์ เพชรนิล ครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
684 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
685 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
686 นางบุษกร เสียงหวาน นางบุษกร เสียงหวาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
687 นางบุษกร เสียงหวาน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
688 นางสะไบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
689 นางพิจิตรา ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
690 นางสาวสุอนงค์ บัวทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
691 นางสาวน้ำผึ้ง บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
692 นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
693 นางเติมศิริ แช่มช้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
694 นางพะยอง คิดอยู่ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
695 นางเย็น สุขเรือง บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
696 นางเสริม ปิ่นทอง บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
697 นางสาวอรปรียา นามวงศ์ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
698 นางสาวกนกวรรณ ทองแท้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
699 นางสาวกรรณิกา โสพิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
700 นางสาวเนตรนภา สายสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
701 นายรัชพล มาบัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
702 นางสาวนฤมล สินกลัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
703 นางสาวมะลิวัลย์ แสนณรงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
704 นางบุษยมาส พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
705 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
706 นายฉัตร์มงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
707 นางสาวอวัศยา แสงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
708 นายกิตติศักดิ์ กระหลับนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
709 นายณัสฐพร มณีโต บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
710 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
711 นายอภิชาติ พรวชิกมลกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
712 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
713 นายเดชธนา ประทุมเทือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
714 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
715 นางสาววราลี ม่วงสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
716 นางสาวจิราพร เถาเครือมาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
717 นายสุขเกษม ผลถาวร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
718 นายภาษิต บำรุงเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
719 นางสาวบุษกร งามสม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
720 นายทศพร โพธิ์เกษม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
721 นายเภา ฉิมเปีย บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
722 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
723 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคลากรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
724 นายสหรัฐ เทียนแย้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจราจร
725 นายชัยณรงค์ ยอดบุญฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจราจร
726 นายกฎเพชร กลั่นเกลา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
727 นายกิจจา สอนสะอาด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
728 นายทิชานนท์ อุทารไทร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
729 นายอรรถพล นามจัด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
730 นายอภิรักษ์ ปานเรือง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
731 นายภูชิต คงยาง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
732 นายชัยธวัช ธูปหอม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
733 นายอิทธิศักดิ์ เลิศอาวาส นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
734 นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงเดือน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
735 นางสาวจันทิมา สมมั่น นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
736 นางสาวจุรีเพชร จิระเพชรอำไพ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
737 นางสาวปิยาภัสร์ บุญเกิด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
738 นางสาวปิยาภัสร์ บุญเกิด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
739 นางสาวแสงนภา สีดอกบวบ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
740 นายรัฐธศิณ กิ่งกืย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
741 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
742 นางสาวอวัศยา แสงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
743 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสอาด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
744 นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
745 นางสาวธัญนิชา หอมจริง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
746 นางระพีพร มานะดี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
747 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
748 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
749 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
750 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
751 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
752 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
753 นางสาวอุบลรัตน์ ทับทิมทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
754 นางสาวกฤษฎี ศิริเรือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล
755 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
756 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
757 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
758 นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
759 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
760 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
761 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
762 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
763 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
764 นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
765 ดร.พระมหาสมนึก จนฺทโชโต รองเจ้าอาวาสวัดท่าคอย อำเภอท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
766 นางทิพยา ดำขำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
767 นางสาวพิมพ์ชญา กลิ่นอุบล ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
768 นางสาวนรรจพรรณษ์ เลิศล้ำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
769 นางสาวภคพร พวงสั้น ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
770 นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
771 นายกีรติ จันทร์บรรจง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
772 นางสาวประวีณ์นุช งามชม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
773 นางวนิดา ศรีสารคาม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
774 นายอาหามะ มะบู ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
775 นายอาชีพ ใจกล้า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
776 นางนุชสรา นกน่วม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
777 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
778 นายธีรยุทธ ยังภู่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
779 นายทนงศักดิ์ ทองมาก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
780 นางสาวนิลุบล บัวงาม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
781 ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
782 นางสาวอัญชลี ทองจันทร์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
783 นางสาวสุรีรัตน์ พับแผ่นทอง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
784 นางสาวพรรณี ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
785 นางกนกกร สมนึก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
786 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
787 นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
788 นางอัญชลี สุวลักษณ์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
789 นางสาวสาลินี มานันไชย ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
790 นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
791 นางสาวกมุทมาศ อยู่พร้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
792 นางสาวพลอยสยาม นิ่มทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
793 นางสาวธิดา ศรีสุระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
794 นางสาวช่อทิพย์ หอมชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
795 นางสาวณัฐวดี มาลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
796 นางสาววัชราวลี สมใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
797 นางสาวรัตนาภรณ์ แย้มนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
798 นางสาววานิสสา ศรีปาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
799 นางสาวอารยา ศรีดาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
800 นางสาวศิรินทรา เทพรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
801 นางสาวพิไลวรรณ ทับทิมเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
802 นางสาวสุธิดา จันทร์จินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
803 นางสาวเบญจา รอดลอย ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
804 นางสาวสุภาวดี เดชมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
805 นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
806 นางบรรจง เนียมมูล ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
807 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
808 นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
809 นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]