::sm-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด ไม้แก้วโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสุมณฑา ปานมณีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายสายชล บุญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร เสียงหวานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทองเหลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ มีนุชโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ศรีจันทร์โรงเรียนโตนดหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุภนิช เปลี่ยนสีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เรืองเดชโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ปิ่นคงโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เจตดุโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชรโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางราตรี พูลสวนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช แหวนเพชรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็งโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสกุลการ สังข์ทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพรไพรสน คนมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ทองดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอรทัย วันเต็มโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร ช้างนะโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสัณห์ ทองไทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ มีศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ขำทวีโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวระยอง เมฆาโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุษา คงถาวรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางน้ำค้าง ไชยพยอมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางรุ่งฤทัย สะสวยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐณิพิชญ์ บัวสดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางดารณี จันทร์นาคโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายจตุพร บุญประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางณัฐิยา ภูขามคมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
4. นางสาวนิลุบล บัวงามโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายแสนรัก บัวทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางแพรวนภา ทองสุขโขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี น้อยภาษีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง บุญโพธิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนุสรา อ่องสอาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาริศา รัตนคามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสิริมา ประกอบผลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเล็กโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ ดีพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ อินทร์จันทร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญพร กล่อมสกุลโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวลัลน์รวินทร์ สงวนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ รอดสินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ เจริญรัตน์โรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุพรรณ ชวนชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็นโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา มาทองโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา เสือคุ้มโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา หงษ์เหมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางวรรณา แก้วกัลยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนุช นุชพันธ์ุโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
2. นางวรรณา เนตรกาศักดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดาโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปักษาสวยโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นายจิรคุณ เอิบอิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสุมา แท่นนิลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นายธนพล อ.สุวรรณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
6. นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเชิญ ทวีกาญจน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายชยทัศน์พงษ์ กิจเพิ่มพูนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปัณณธร เหลืองอร่ามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ ขำคมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก เทียนทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศลิดดา จุติเวชโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางพิมลพร พรนิเวศน์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ เก่งกล้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางนพพนา บัวสุวรรณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิตา ทวีกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ พรายประทีปโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา พ่วงสมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่องโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี จุลกะนาคโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายอรรคพล สงวนยวงโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุนันทา สินชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางณัฐพร จำปาวิจิตรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ ทับทิมทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสายใจ ประเสิรฐสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย ทั่งเหล็กโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางกนกกร สมนึกโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวปฐมพร อินเทียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยพร โสมนัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางวาสนา รักยิ้มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางโศรดา อัมพิลาศรัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ ทองอยู่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองจันทร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางเอกอนงค์ โอปณะโสภิตโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางณัฐชุดา ศรีถมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นายพิรุฬห์ภัค โพธิ์เงินโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์โรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทำนุ ปัตพีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ คงนวนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สีปูนโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
6. นายธณัฐ ยี่หร่าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทยิดา อญู่ฉิมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเวียงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวยุวดี บุญประสงค์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางจิรภัทร คงถาวรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ สำเภาเงินโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญานันท์ บุญแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา เรืองพุกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายองอาจ ม่วงนาคโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
5. นางจรรยา ขำภู่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เนตินิยมโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ พับแผ่นทองโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ สืบสุขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสาสินี อ่อนละมูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวบุษยรัตน์ รามพันธุ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมประสงค์ แดงเขียวโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บัวเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี รุ่มรวยโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางนวลฉวี เผ่าสำราญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายเดชธนา ประทุมเทืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดา จันทร์กลั่นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ บัวงามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ รวมพร้อมโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุมาพร เกิดผลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุนิสา ภู่เพชรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภาวัน แสงสวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นายบดีศร บุญอินทร์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
9. นางสาวณัฐกมล ช่อสลิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางชะบา สรรพคุณโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เนียมศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ เพิ่มสินโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
6. นายวรวีร์ ศรีสุกใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่มโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
8. นางคารีน่า พวงเดชโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
9. นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวศิริพิมล หงษ์เหมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนนิกานต์ วงษ์สูงโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี ภักดีโยธินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัดโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
4. นางวนิดา ศรีสารคามโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายณัฐพล กลิ่นพุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพจภาณี โตสุวรรณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อนโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวคณิตา สุขเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นางกาญจนา ผิวผาดโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชญา ศรีอุดมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เอียงอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรพร ชูใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพัฒนพรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ สุกสีโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สุขสำราญโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเขมทัต ม่วงสุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชริดา คงแคล้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายวัชรพันธ์ อรุณรักษ์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใสโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางบุญรวม ฉ่ำแสงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐวรรณ คูณทวีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวประวีณ์นุช งามชมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางไพเราะ จันทร์ชังโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร อินทรยงค์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย จิบทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตติมา เครือแขกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายภัชรพงศ์ พระไวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสุรชิต ชูแสงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐญา คนคล่องโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
6. นายชุมพล สิทธิชัยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา จันทร์ชังโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
8. นายยิ่งโรจน์ เทพอาสาโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
9. นางสาวประสบสุข สุขโขโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิกุล วิไลลักษณ์โรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา ทองมั่นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก หังสบุตร์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัย วัฒกโสภณโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
4. นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุขโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
5. นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวสรารัตน์ คนซื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวกนัษมณ งามระหงส์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. นายนพพร เสนีย์คุปต์โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นามทิพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชรินดา สว่างแววโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นายนันทพัทธ์ ทองเสนาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายณัฐพล หงษ์คำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นายภานุ น้อยจำรัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชศักดิ์ สว่างแววโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศน์ แสงหิรัญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายกฤษฎา พนันชัยโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
6. นางอรุณ พราหมณ์แก้วโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธานี ผลศรัทธาโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิภัช สุขประเสริฐโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายจตุพร เกิดสดับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธานี อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา รุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาววาสนา มาหาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางประไพ ทองบ่อโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผลโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ไชยทองพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุขโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมพร โชตน์ธนกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา เกตุเทียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิริพงศ์ ชมเสือโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิริมา สอาดบุตรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายฉัตรภูมิ ประภาสุทธิกุลโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนี คงจุติโรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อ่วมจันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวลินดา ธนูทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางเก็จวลี กรีธาธรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์โรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวรติมา สิงหโชติสุขแพทย์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอดโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยงโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวรติมา สิงหโชติสุขแพทย์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอดโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยงโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ วรรณาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ผ่องดีโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ จำปาเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์โรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญธรรม ตุ้มไธสงโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูริทัศน์ สุกนวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางชุติมน โตสุวรรณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสิริพรรณ เนตินิยมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี บัวงามโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ไทรงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลีพร นิ่มละอองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรุณ อิ่มใจโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางวิภารัตน์ เจียมอุยโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวรัชนี สิบธงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิภา อุดมนาคโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวปริฉัตร เล็กดวงโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสรินยา ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญญาพร พึ่งอวยผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูสิริทัศนียคุณ -เจ้าอาวาสวัดท่าคอยกรรมการ
2. ดร.พระมหาสมนึก จนฺทโชโตรองเจ้าอาวาสวัดท่าคอยกรรมการ
3. นางศรีวรรณ ปานสง่าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายจำเนียร ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางพิจิตรา ปรียานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมนึก โกญจนวรรณผู้อำนวยการกองการศึกษาอำเภอบ้านแหลมกรรมการ
2. นายสมชาย สังข์คงเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปัญญา บุตรเนียมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชการเพชรบุรีกรรมการ
4. นายชนินทร์ กลิ่นมาลีโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ร้อยตำรวจตรีชยุต วรกฤตนิธิโชติโรงเรียนนายร้อยตำรวจประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เหลืองเหรียญชัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นายถาวร เอียงอุบลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีชยุต วรกฤตนิธิโชติโรงเรียนนายร้อยตำรวจประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เหลืองเหรียญชัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นายถาวร เอียงอุบลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. ร้อยตำรวจตรีชยุต วรกฤตนิธิโชติโรงเรียนนายร้อยตำรวจประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เหลืองเหรียญชัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นายถาวร เอียงอุบลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประกอบ เสมอภาคโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ปานฉ่ำโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวชมภูนุช ประเสริฐจิตร์โรงเรียนบางตะบูนวิทยาประธานกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษร์)กรรมการ
5. นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมา เจียมใจโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวกุสุมา ขำทวีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย คัลธมาตโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
10. นางสาวสิราวรรณ กองทรัพย์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
11. นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษร์)กรรมการ
12. นายเปลื้อง เรื่องเรื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงรวินท์ โกตถาโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
3. นางพัชรี นุชสวัสดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ตันเอี๋ยมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางชวรีย์ ทองยืนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษร์)กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ลัชธนันท์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร ภูเงินโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
10. นายการุณ เขียวทรัพย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. นางอรวรรณ อินทร์เทียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
12. นางสาววรรณี เตียวนากูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. นายอนุชา เหลืองเหรียญชัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจุมพลภัทร์ สรรพศิริมงคลนักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมาน ใยมณีเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมกรรมการ
3. นายพงศ์สิริกรณ์ หะรังศรีณ์นักดนตรีอิสระกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจุมพลภัทร์ สรรพศิริมงคลนักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมาน ใยมณีเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมกรรมการ
3. นายพงศ์สิริกรณ์ หะรังศรีณ์นักดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ไกลแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายสนธิ ทุ่งโมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ไกลแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายสนธิ ทุ่งโมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิศาล ปานแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สุดยอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายจุมพลภัทร์ สรรพสิริมงคลนักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมาน ใยมณีเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมกรรมการ
3. นายพงศ์สิริกรณ์ หะรังศรีณ์นักดนตรีอิสระกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายจุมพลภัทร์ สรรพสิริมงคลนักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมาน ใยมณีเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมกรรมการ
3. นายพงศ์สิริกรณ์ หะรังศรีณ์นักดนตรีอิสระกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ไกลแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายสนธิ ทุ่งโมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ไกลแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายสนธิ ทุ่งโมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตศสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Ms.Lymn Anne Swansonโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. Ms.Estrellita Bajuyoโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
3. Mr.Craig Baxter Pearsonโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
4. Mrs.Jogen Mbingoโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. Mr.Mark B. Ampanaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. MissUliana Petrunyaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Ms.Lymn Anne Swansonโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. Ms.Estrellita Bajuyoโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
3. Mr.Craig Baxter Pearsonโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
4. Mrs.Jogen Mbingoโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. Mr.Mark B. Ampanaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. MissUliana Petrunyaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัสโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Li Lingโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ วิวัฒน์เจริญวงศ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
5. Mr.Yu Haifengโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวศศิธร เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
7. MissHu Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัสโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Li Lingโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ วิวัฒน์เจริญวงศ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการ
5. Mr.Yu Haifengโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวศศิธร เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
7. MissHu Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. Ms.AI ISHIKAWAโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. Ms.AI ISHIKAWAโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา วรพุฒิโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Messa Oud Talbiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางนริศรา พรมรินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แสงจินดาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. MissHye rin Kimโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โวหารดีโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Chen Fangโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. MissLui Bigfangโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
4. นางสาวพิชญา เชียงสุขโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา จินดาพฤกษ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. Ms.AI ISHIKAWAโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. MissHye rin Kimโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวพร ชุ่มกมลโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Wu Xiulianโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวคุณาพร มีเจริญโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ ใจบรรเจิดกุลโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. MissOu Lipingโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. Ms.AI ISHIKAWAโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. MissHye rin Kimโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรีโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. Ms.Zheng Yefangโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. Mr.Zhang Zhouโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวขวัญเดือน แปดทิศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสริตา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. MissCai Huipingโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
7. นางสาวกรกนก สอนจันทร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. Ms.AI ISHIKAWAโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา วรพุฒิโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Messa Oud Talbiโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางนริศรา พรมรินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แสงจินดาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Zar Ni Aung Tunโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. MissHye rin Kimโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางบุญเลขา ราชสุวรรณโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางดลพร สุวรรณบุตรโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุษณี เมฆวิลัยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางมาริษา คำวัฒน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
6. นางสาวจำเริญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
7. นางสุดา กุญแจนาคโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นางสาวปณิธิ เรืองอร่ามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นายมุรธา สุขเกษมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางบุญเลขา ราชสุวรรณโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางดลพร สุวรรณบุตรโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุษณี เมฆวิลัยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางมาริษา คำวัฒน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
7. นางสาวจำเริญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
8. นางสุดา กุญแจนาคโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. นางสาวปณิธิ เรืองอร่ามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
10. นางศิริวรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
11. นายมุรธา สุขเกษมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกุศล น่วมมะโนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โมลีข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกุศล น่วมมะโนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โมลีข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายนพพร เสนีย์คุต์ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีกร แก้วระยับครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา คุณะเวคินครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริภา ทองใบครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลรรณครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลญา กรีธาธรครูโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษมี ดิษฐวงศ์ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางชนิดา อิงคสุวรรณครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางละมัย รูปน้อยครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลญา กรีธาธรครูโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษมี ดิษฐวงศ์ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางชนิดา อิงคสุวรรณครูโรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางละมัย รูปน้อยครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิกานต์ นาคจั่นครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา สุขสำราญครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวอทิติยา สุทธิครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวเกวลิน ทวีสุขครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา สุวรรณศิลป์ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ธามฐานัสครูโรงเรียนหนองชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติยา สัญญขันธ์ครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียนครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา เงินทองครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุษวรรณ เกตุแก้วครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองจันทร์ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์ครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แตงกวาครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริสา มาคล้ายครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(สุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบุษวรรณ เกตุแก้วครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทองจันทร์ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบูรีประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์ครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แตงกวาครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริสา มาคล้ายครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิเชียร กลีบจงกลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน ปากสมุทรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายกีรติ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชินตา จับจัดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชินตา จับจัดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อมโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อมโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นาคสุขโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวนวลหง บุญเทียมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสิรีนาถ วันนาโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาววินัส เกษวัฒนากุลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวนุศรา วิเศษโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
7. นางสาวพัชรา แพทย์พันธ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ คันชั่งโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไฉน ไชยนาโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
2. นายเจษฎา หลักซุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ กัลยาณไพศาลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายกีรติ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
2. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นายฉัตรมงคล สนพลายโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
2. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นายฉัตรมงคล สนพลายโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
2. นายภูวดล บุปผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ กอวชิรพันธ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนภดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายรณชัย คงสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนท่ายางกรรมการ
5. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนท่ายางกรรมการ
5. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมื่งขวัญ สุขเสงี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายธีระะศักดิ์ บุญรอดโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกีรติ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสรธร สุขประเสริฐโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พาลีวลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวี ผิวผ่องโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พาลีวลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวี ผิวผ่องโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลป์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวรงค์ วิโนทกะโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลป์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวรงค์ วิโนทกะโรงบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนย้อยวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา บุญมั่นโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา บุญมั่นโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวสุรนียา ประเสริฐไทยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ จงเจตจำนงโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวชิรา เดชสำราญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางบุษญา ร้องขันธ์แก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาส บัวแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สว่างพื้นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางประดับศรี สกิดใจโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เกศเทศโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวิตรี โกยสุขโขโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางบุษยา บุญนิยมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ รอดลอยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเจนจบ นพคุณโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาววาสนา พุ่มเพิ่มโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางเกษร ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางเกษร ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางเสาวนุช นุชพันธ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสัตติยา แสงเดือนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางเสาวนุช นุชพันธ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสัตติยา แสงเดือนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ รัตนเหล็กไหลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางลัดดา ภานุมาตโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ รัตนเหล็กไหลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางลัดดา ภานุมาตโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางปรีชยา แสงกระจ่างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางปรีชยา แสงกระจ่างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
2. นางณัฐิยา ภูขามคมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
3. นางดารณี จันทร์นาคโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช แหวนเพชรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางพิมลพร พรนิเวศน์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
2. นางณัฐิยา ภูขามคมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
3. นางดารณี จันทร์นาคโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช แหวนเพชรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางพิมลพร พรนิเวศน์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
2. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายชิรัชย์ ระหว่างบ้านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิยพงษ์ ชื้นประทุมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐกร ทองมีสีโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิยพงษ์ ชื้นประทุมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายณัฏฐกร ทองมีสีโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิยพงษ์ ชื้นประทุมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายณัฏฐกร ทองมีสีโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บุญนามโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวภาวินี แตงฉ่ำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]