สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายภูวดล  พันธุ์ไม้
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 8 1. นางสาวพิกุล  แซ่เถา
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นอ่วม
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนิชาภา  สุธรณี
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิปภา  ตั้งภาวนา
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นางสาวนัยน์ปพร  เตียววัฒนากร
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์สกุล
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 1. นางสาวธัญญานุช  เหมือนเอี่ยม
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.05 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แตงอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ  เทียมเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  จิตต์สมสุข
2. นางสาวธารารัตน์  บวบจิตร์
3. นายสินธร  บุญเมตตา
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดิตยา  เดชภู
2. เด็กหญิงสรัลชนา  พระพรหม
 
1. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
2. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัตฎิยากร  คำทา
2. นางสาวอารยา  เทียนเล็ก
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปราณ  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาฎา  เจริญเอง
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤภร  พงษ์เกษมวิวัฒน์
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภัค   โชว์เสียง
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปภัสรา   มงคลศรีชัยชนะ
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภสร   อักคราพร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เณรจาที
3. เด็กหญิงลักษิกา   พงษ์ทองเจริญ
 
1. นางพานทอง   พิมสอน
2. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายณัฐวัฒน์   กอพยัคฆินทร์
2. นางสาวภัทรกันย์   สังข์ทอง
3. นางสาววิบูลลักษณ  อรรถาเวช
 
1. นางสมพร   เล้ารัตนอารีย์
2. นายพัฒนพงษ์   นามพิมพ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราพัทร   ปิ่นทอง
2. เด็กชายธีรโชติ   บรรจงเวทภัทร
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพิมพ์รภัส   เทียมสุวรรณ
2. นางสาวศุภิสรา   วงศ์โปธิ
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอนัญพร  สาเม่น
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายชาพร   จุลินทร
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศวัต   เปรมจิต
2. เด็กชายอนุภาพ   ภาสกรหิรัญ
 
1. นายธิชานนท์   ณ บางช้าง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวนภาลัย   ปัทมโยธิน
 
1. นางสาวเทียนวรรณ   กระลาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ   เทียมเมือง
 
1. นางสาวปรายทิพย์   ถึงสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวณัชชา   กังวล
 
1. นางสาวกัลยาณี   พูลทรัพย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินวิเชียร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
 
1. นางอรสา  เรืองไรรัตนโรจน์
2. นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นายชาติเชื้อ  สุธนาพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แจ่มน้อย
3. นายวรเมธ  คงอ่อน
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวจารุรัตน์   แก้วรอด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 1. เด็กชายวรัญญู  วงศ์ธรรมสถิต
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พารุ่ง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธูปแพ
 
1. นางสาวจิรภา   นามนัย
2. นายอาทิตย์  อินบุญยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  มิ่งเมือง
2. นางสาวจุมพฎา  เก่งกิจขจรชัย
3. นางสาวพรนภา  ศรีจาด
 
1. นางสาวพรรณิภา  กิจเอก
2. นางสาริณี  วังธนะรุ่งโรจน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤษติกา  วัฒนภราดร
2. เด็กหญิงณัฐภัค  ใสนอก
3. เด็กหญิงปิมเปรมณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณนนท์  ชาติวัฒนานนท์
2. นายณัฐชนน  ยิ้มงาม
3. นายธีรเดช  เปล่งศุภมงคล
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 7 1. เด็กชายจุติณัฏฐ์  รัตนะมงคล
2. เด็กชายวิชญวัฒน์  หงสกุล
3. เด็กชายแทนไทโทมัส  นวลวิมล
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวศศิธร   กาหลง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 1. นางสาวณิชาภัทร  พงษ์ทองเจริญ
2. นายภาราดา  แววเส็ง
3. นางสาววศินี  ตรีสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  กาหลง
2. นางสาวจิรภา   นามนัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายก้องการุณ  เกษมพงษ์ทองดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยพารา
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวปรินยานุช  ทีหอคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมาวิน  สาทอง
2. นายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงศ์ธร  กุลแก้ว
2. เด็กชายพีรวัส  เจริญวัย
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิระพงศ์  โดดจรูญ
2. เด็กชายพิเชษฐไชย  คงคาหลวง
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตภาส  ผาสุขทรัพย์
2. นายบัญชา  หรุ่นทอง
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สนั่นเสียง
2. เด็กหญิงธนธร   ปานแสง
3. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
4. เด็กหญิงวรวรรณ    เทียมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเมวดี   สีโสฬสสกุล
 
1. นางสาวไพลิน  ศรีมูล
2. นายสุทธิพงษ์  หมายถูก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 1. นายกฤตภาส  สุริโย
2. นายณัฐวัฒน์  ปัทมพิภพศรี
3. นายณัฐวี  ศรีพลพา
4. นายปณัฐกรป์  บุญเกิด
5. นายศิริพงษ์  รามยิ่ง
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  มาหลิน
2. เด็กชายปฏิพล  พฤษาโคตร
3. เด็กหญิงปณาลี  ชื่นพยอม
4. เด็กชายภัทรกานต์  ยิ้มขลิบ
5. เด็กหญิงภาวิณี  อินจันทร์
 
1. นางผกา  สัจจวิเศษ
2. นางสาววิมล  ทองผิว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายจิรทีปต์  อินเล็ก
2. นายจีรศักดิ์  จันโอทาน
3. นายวสุพล  บุญฉ่ำ
4. นายศุภชัย  ฉัตรมงคลรัตน์
5. นายเมธาสิทธิ์  บุญจันทร์
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรีติชัย  ประสาทศิลป์
2. นายคมสันต์  บุญนำ
3. นายธีรพัฒน์  อิ่มเอิบ
4. นางสาวพัทธนันท์  แสงบัว
5. นางสาวศศิภา  สุภาพเพชร
 
1. นายอนุชิต  มีศรี
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายณภัทร  จันทิมา
 
1. นางสาววิมล  ทองผิว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญธิดา  โมรานนท์
 
1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงภัคธิรา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจริญกิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.01 เงิน 11 1. นางสาวณัฏฐนิช  พุกละออ
2. นายวิจิตร  กุลจรัสโยธา
 
1. นายรัมม์  รัตต์วิจิตเวช
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราริฉัตร   วงศ์แก้วทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   เทศทิม
 
1. นายธนสิทธิ์   ไพฑูรย์วงค์
2. นางโขมพัสตร์   ศรีดุษฎี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นายพงศกร   ฐานะโภคิน
2. นายอัครพร   พิมสอน
 
1. นางพรรณลัษณ์   ศรีธนเศวต
2. นางสาวรสริน   เอมรุจิ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ปานอุทัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปริศนา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ผ่านศึกสมรชัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฌาภรณ์   แก้วทองประคำ
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   ปั่นสุ่น
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศธ์   ราชแป้น
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุภานันท์
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวเปรมฤทัย   ทัศราช
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สมสาร์
2. เด็กหญิงวรัญญา   หลิมสุวรรณ
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
2. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธีรภัทร   มีคม
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  บัวรุ่ง
 
1. นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันท์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
3. นายชัชวาลย์   ทดแทน
4. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
5. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
6. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
7. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
8. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
9. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
10. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
11. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
12. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์   ดีพร้อม
2. นางสาวกัลชิญา   หีบแก้ว
3. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
4. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
5. เด็กหญิงชนิกา   ชุมพล ณ อยุธยา
6. นายชัชวาลย์   ทดแทน
7. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
8. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
9. เด็กหญิงธารวาริน   จันทร์สืบแถว
10. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
11. นางสาวนฤมล   ท้าวพา
12. นายนายชัชวาลย์  ทดแทน
13. นางสาวพลอยทับทิม   พ่วงผาด
14. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
15. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
16. เด็กหญิงวรรณรวี   เกษตรพล
17. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
18. นางสาววริศรา   โพธิอรรถ
19. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
20. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
21. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นางสาวบุญญาพร   ดียิ่ง
2. นายพลวัฒน์   เทียนจ่าง
3. นายภคพล   มีสงฆ์
4. นายวริทธิ์   สุพลดี
5. นายสหัสวรรษ   เนตรหนู
6. นายสุทธวีร์   เทพพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
2. นายราชันย์  ขุนทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
 
1. นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวภัทราภา   มีเทศ
 
1. นางสาวปริดา   ไวทยะเสวี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล   ใจมั่น
2. เด็กหญิงธัญภัทร   มีพา
3. เด็กชายนวพล   คำจุมพล
4. เด็กหญิงปิยะนุช   แสนยานุภาพพงศ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดผล
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์   สีสุด
7. เด็กชายศิรวุฒิ   นรสิงห์
8. เด็กหญิงสุรางคนา  แตงบัว
9. เด็กหญิงออน   อานนท์
10. เด็กชายเมธาพล   จารุมะกร
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
5. นายธีรภัทร   สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวมลชญา   วรรณเดชากุล
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวอิศริยา   ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพานันท์   วิเศษสุมน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เวหน
3. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
4. เด็กหญิงออน   อานนท์
5. เด็กหญิงอักษร  สุขีวาส
6. เด็กหญิงเบญญาภา   สุขสำราญ
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นางสาวขวัญอนงค์   นาคะไพบูลย์
3. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
4. นางสาวถิรพร  พุกสมบุญ
5. นางสาวประภาสิริ   ไทยสงฆ์
6. นางสาวพัชรินทร์   นพขำ
7. นางสาวสมฤทัย   ทองล้วน
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรภัทร   ทุมผล
 
1. นางสาววิมลเมธ   สีสุกไสย
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวจุมพฎา   เก่งกิจขจรชัย
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กชายชัยทัศ   คุ้มอ่ำ
 
1. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 7 1. นายวชิรวิทย์   จำรัสศรี
 
1. Mrs.Mary Ann  Almeda Melecio
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.34 เงิน 7 1. เด็กชายวรพงศ์   กำลังเสือ
 
1. MissFlora Mae N.  Jainar
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายภาสวิชญ์   อัมพเสวต
 
1. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา   พารุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธีรา   ครุฑธามาศ
4. เด็กชายนฤภัค  ทองพิทักษ์
5. เด็กหญิงมาริษา   ประจำถิ่น
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์   อยู่แก้ว
2. นางสาวมุฑิตา   ขนันแข็ง
3. นายวัชระ   กิจทวี
4. นางสาวศตนันท์   แสงบัว
5. นายศตวรรษ   เวียงสมุทร
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
2. นางสาวฐานิตดา   โดยด่วน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญเพชร์
2. เด็กหญิงอัจจิมา   แก้วผ่อง
 
1. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
2. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวขวัญฤทัย   นาคะไพบูลย์
2. นายภูมิพัฒน์   ระพีโชติวัฒน์
 
1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
2. นางสาวจารุวรรณ  จันหอม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชนาภา   สอเพลิง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวธัญญานุช   เหมือนเอี่ยม
2. นายนรากร   ดีพูล
3. นางสาวสุพรรษา   ชนะวงศ์
4. นางสาวหฤทชนก   เชิงวานิช
5. นางสาวอภิญญา   กล่ำกล้า
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
2. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร   สุพรรณชาติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สำเภาน้อย
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. นางสาวมลิวัลย์  พลเสน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสโรชา   รุ่งเจริญศรีชัย
 
1. นางศศิธร   ระดม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิศร   โรจน์ประดิษฐ์
2. เด็กชายชัยทัศ   คุ้มอ่ำ
3. เด็กชายณภัทร   สุริเย
4. เด็กชายณัฐพล   ปรากฏรัตน์
5. เด็กชายนนทพัฒน์   เขตต์นนท์
6. เด็กชายศิรภัทร   พึ่งบุญลือ
7. เด็กชายศุภชัย   บวรธนสกุล
8. เด็กชายอภิวัฒน์   ถิ่นพายัพ
 
1. นางพานทอง   พิมสอน
2. นายวิชัย   ทับคล้าย
3. นายอาทิตย์   แป้นสดใส
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์   กลั่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นชมน้อย
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี   มีนาค
 
1. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
2. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐชา   วารี
2. นางสาวสุมลวดี   ประทุมเกตุ
3. นางสาวเบญญาภา   พันธุ์เสือทอง
 
1. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุศราคัม  ชิดชอบ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ประภาวดี
3. เด็กหญิงอริสรา  เหล็กกล้า
 
1. นางปิยพร  สุธรรมจรัส
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกิจพุฒิกุล
2. เด็กชายวรพงศ์  กำลังเสือ
 
1. นายสุธี  ธนบดีศรีสุข
2. นายยุทธนา  ศรีอำนาจ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทิพากร   ประคองสาย
2. เด็กชายยศวีร์   แก้วบำรุง
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายจิตติศักดิ์   แวงคำ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายกวินภพ   โพธิ์เงิน
2. นายธีรพัฒน์   อิ่มเอิบ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายยุทธนา   ศรีอำนาจ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปนัดดา   เจริญเสม
2. นายสิทธิชัย   ทารีรักษ์
 
1. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจีระพงษ์   กีรติพัฒนาพงษ์
2. เด็กชายธนกฤต   ด้านเนาลา
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายจิตติศักดิ์   แวงคำ
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายปฏิพล  สุวบุตร
2. นายพีระกานต์   กุลฑา
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
2. นายเจษฎาภรณ์   พานิชพิสิฐ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปราญชลี   ปวงงาม
2. นางสาวปัญญาลักษณ์   ตรีจิตร
3. นางสาวภาวิมล   ธิราชรักษ์
 
1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวกัญจพร   วัชระมงคล
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตติยาภรณ์  ไทยปาน
2. นางสาวทิภาภรณ์  ใหญ่น้อย
3. นางสาวบุญธิยา  กุลเกษ
4. นางสาวมัลลิกา  วุฒิกุล
5. นางสาวเขมจิรา  แสงย้อย
6. นางสาวเขมิกา  แสงย้อย
 
1. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
2. นางสาวอคศิ  อินทร์โต
3. นางสาวกัญจพร   วัชระมงคล
 
106 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร   ปั้นจ้อย
2. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
3. นายวรวัฒน์   ด่านกิจเจริญ
 
1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักดิ์โยธิน
2. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นิพันธ์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชาวีร์   ร่มเย็น
3. เด็กหญิงณัฐชุตา   สีแดง
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวกิตติญา   ศรีอ่อน
2. นายจตุพรสรวิชญ์   อังคุระนาวิน
3. นายนครินทร์   จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
109 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.12 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์   กลิ่นจำปา
2. นางสาวนภสร   ล้วนประพันธ์
3. นายสุทธิพงษ์   เหมรา
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นายพนา   ครุฑบุตร
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  มีทรัพย์มั่น
2. นางสาวศุภรัตน์   เจริญสม
3. นางสาวศุภาวรรณ   เจริญสม
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายสิทธิพร   ประทีปแก้ว