สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดิตยา  เดชภู
2. เด็กหญิงสรัลชนา  พระพรหม
 
1. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
2. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัตฎิยากร  คำทา
2. นางสาวอารยา  เทียนเล็ก
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวกาญจนา  ดาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปราณ  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาฎา  เจริญเอง
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
2. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภัค   โชว์เสียง
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปภัสรา   มงคลศรีชัยชนะ
 
1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราพัทร   ปิ่นทอง
2. เด็กชายธีรโชติ   บรรจงเวทภัทร
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพิมพ์รภัส   เทียมสุวรรณ
2. นางสาวศุภิสรา   วงศ์โปธิ
 
1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอนัญพร  สาเม่น
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ   เทียมเมือง
 
1. นางสาวปรายทิพย์   ถึงสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นายชาติเชื้อ  สุธนาพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แจ่มน้อย
3. นายวรเมธ  คงอ่อน
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวจารุรัตน์   แก้วรอด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันท์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญเพชร์
2. เด็กหญิงอัจจิมา   แก้วผ่อง
 
1. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
2. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชนาภา   สอเพลิง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปนัดดา   เจริญเสม
2. นายสิทธิชัย   ทารีรักษ์
 
1. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี