สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 8 1. นางสาวพิกุล  แซ่เถา
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  จิตต์สมสุข
2. นางสาวธารารัตน์  บวบจิตร์
3. นายสินธร  บุญเมตตา
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภสร   อักคราพร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เณรจาที
3. เด็กหญิงลักษิกา   พงษ์ทองเจริญ
 
1. นางพานทอง   พิมสอน
2. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายณัฐวัฒน์   กอพยัคฆินทร์
2. นางสาวภัทรกันย์   สังข์ทอง
3. นางสาววิบูลลักษณ  อรรถาเวช
 
1. นางสมพร   เล้ารัตนอารีย์
2. นายพัฒนพงษ์   นามพิมพ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายชาพร   จุลินทร
 
1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศวัต   เปรมจิต
2. เด็กชายอนุภาพ   ภาสกรหิรัญ
 
1. นายธิชานนท์   ณ บางช้าง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงศ์ธร  กุลแก้ว
2. เด็กชายพีรวัส  เจริญวัย
 
1. นายทศพร  ระงับภัย
2. นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ผ่านศึกสมรชัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุภานันท์
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐชา   วารี
2. นางสาวสุมลวดี   ประทุมเกตุ
3. นางสาวเบญญาภา   พันธุ์เสือทอง
 
1. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุศราคัม  ชิดชอบ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ประภาวดี
3. เด็กหญิงอริสรา  เหล็กกล้า
 
1. นางปิยพร  สุธรรมจรัส
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกิจพุฒิกุล
2. เด็กชายวรพงศ์  กำลังเสือ
 
1. นายสุธี  ธนบดีศรีสุข
2. นายยุทธนา  ศรีอำนาจ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายกวินภพ   โพธิ์เงิน
2. นายธีรพัฒน์   อิ่มเอิบ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายยุทธนา   ศรีอำนาจ
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายปฏิพล  สุวบุตร
2. นายพีระกานต์   กุลฑา
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก