สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายภูวดล  พันธุ์ไม้
 
1. นางสาวพนิดา  ปราบโจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นอ่วม
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนิชาภา  สุธรณี
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.05 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แตงอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐกนิษฐ  เทียมเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
 
1. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
2. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวนภาลัย   ปัทมโยธิน
 
1. นางสาวเทียนวรรณ   กระลาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวณัชชา   กังวล
 
1. นางสาวกัลยาณี   พูลทรัพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 1. เด็กชายวรัญญู  วงศ์ธรรมสถิต
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พารุ่ง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธูปแพ
 
1. นางสาวจิรภา   นามนัย
2. นายอาทิตย์  อินบุญยา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 7 1. เด็กชายจุติณัฏฐ์  รัตนะมงคล
2. เด็กชายวิชญวัฒน์  หงสกุล
3. เด็กชายแทนไทโทมัส  นวลวิมล
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นางสาวศศิธร   กาหลง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 1. นางสาวณิชาภัทร  พงษ์ทองเจริญ
2. นายภาราดา  แววเส็ง
3. นางสาววศินี  ตรีสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  กาหลง
2. นางสาวจิรภา   นามนัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายก้องการุณ  เกษมพงษ์ทองดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยพารา
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวปรินยานุช  ทีหอคำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 1. นายกฤตภาส  สุริโย
2. นายณัฐวัฒน์  ปัทมพิภพศรี
3. นายณัฐวี  ศรีพลพา
4. นายปณัฐกรป์  บุญเกิด
5. นายศิริพงษ์  รามยิ่ง
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายจิรทีปต์  อินเล็ก
2. นายจีรศักดิ์  จันโอทาน
3. นายวสุพล  บุญฉ่ำ
4. นายศุภชัย  ฉัตรมงคลรัตน์
5. นายเมธาสิทธิ์  บุญจันทร์
 
1. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นายพนา  ครุฑบุตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรีติชัย  ประสาทศิลป์
2. นายคมสันต์  บุญนำ
3. นายธีรพัฒน์  อิ่มเอิบ
4. นางสาวพัทธนันท์  แสงบัว
5. นางสาวศศิภา  สุภาพเพชร
 
1. นายอนุชิต  มีศรี
2. นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายณภัทร  จันทิมา
 
1. นางสาววิมล  ทองผิว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.01 เงิน 11 1. นางสาวณัฏฐนิช  พุกละออ
2. นายวิจิตร  กุลจรัสโยธา
 
1. นายรัมม์  รัตต์วิจิตเวช
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราริฉัตร   วงศ์แก้วทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   เทศทิม
 
1. นายธนสิทธิ์   ไพฑูรย์วงค์
2. นางโขมพัสตร์   ศรีดุษฎี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นายพงศกร   ฐานะโภคิน
2. นายอัครพร   พิมสอน
 
1. นางพรรณลัษณ์   ศรีธนเศวต
2. นางสาวรสริน   เอมรุจิ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ปานอุทัย
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฌาภรณ์   แก้วทองประคำ
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   ปั่นสุ่น
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวเปรมฤทัย   ทัศราช
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธีรภัทร   มีคม
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นางสาวบุญญาพร   ดียิ่ง
2. นายพลวัฒน์   เทียนจ่าง
3. นายภคพล   มีสงฆ์
4. นายวริทธิ์   สุพลดี
5. นายสหัสวรรษ   เนตรหนู
6. นายสุทธวีร์   เทพพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
2. นายราชันย์  ขุนทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 7 1. นายวชิรวิทย์   จำรัสศรี
 
1. Mrs.Mary Ann  Almeda Melecio
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.34 เงิน 7 1. เด็กชายวรพงศ์   กำลังเสือ
 
1. MissFlora Mae N.  Jainar
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายภาสวิชญ์   อัมพเสวต
 
1. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์   อยู่แก้ว
2. นางสาวมุฑิตา   ขนันแข็ง
3. นายวัชระ   กิจทวี
4. นางสาวศตนันท์   แสงบัว
5. นายศตวรรษ   เวียงสมุทร
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
2. นางสาวฐานิตดา   โดยด่วน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวธัญญานุช   เหมือนเอี่ยม
2. นายนรากร   ดีพูล
3. นางสาวสุพรรษา   ชนะวงศ์
4. นางสาวหฤทชนก   เชิงวานิช
5. นางสาวอภิญญา   กล่ำกล้า
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม
2. นางสาวภัณฑิลา   สุขสะปาน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร   สุพรรณชาติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สำเภาน้อย
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. นางสาวมลิวัลย์  พลเสน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์   กลั่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นชมน้อย
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี   มีนาค
 
1. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี
2. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
2. นายเจษฎาภรณ์   พานิชพิสิฐ
 
1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี
2. นายสุธี   ธนบดีศรีสุข