สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิปภา  ตั้งภาวนา
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นางสาวนัยน์ปพร  เตียววัฒนากร
 
1. นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์สกุล
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 1. นางสาวธัญญานุช  เหมือนเอี่ยม
 
1. นางจรูญศรี  จี้เพ็ชร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤภร  พงษ์เกษมวิวัฒน์
 
1. นางสาวเกษณี  นาคเกิด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินวิเชียร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
 
1. นางอรสา  เรืองไรรัตนโรจน์
2. นางสาวรัตติกาล  ฉิมพาลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  มิ่งเมือง
2. นางสาวจุมพฎา  เก่งกิจขจรชัย
3. นางสาวพรนภา  ศรีจาด
 
1. นางสาวพรรณิภา  กิจเอก
2. นางสาริณี  วังธนะรุ่งโรจน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤษติกา  วัฒนภราดร
2. เด็กหญิงณัฐภัค  ใสนอก
3. เด็กหญิงปิมเปรมณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณนนท์  ชาติวัฒนานนท์
2. นายณัฐชนน  ยิ้มงาม
3. นายธีรเดช  เปล่งศุภมงคล
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมาวิน  สาทอง
2. นายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สนั่นเสียง
2. เด็กหญิงธนธร   ปานแสง
3. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
4. เด็กหญิงวรวรรณ    เทียมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเมวดี   สีโสฬสสกุล
 
1. นางสาวไพลิน  ศรีมูล
2. นายสุทธิพงษ์  หมายถูก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  มาหลิน
2. เด็กชายปฏิพล  พฤษาโคตร
3. เด็กหญิงปณาลี  ชื่นพยอม
4. เด็กชายภัทรกานต์  ยิ้มขลิบ
5. เด็กหญิงภาวิณี  อินจันทร์
 
1. นางผกา  สัจจวิเศษ
2. นางสาววิมล  ทองผิว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญธิดา  โมรานนท์
 
1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงภัคธิรา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจริญกิจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปริศนา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศธ์   ราชแป้น
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สมสาร์
2. เด็กหญิงวรัญญา   หลิมสุวรรณ
 
1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์
2. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  บัวรุ่ง
 
1. นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
 
1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
3. นายชัชวาลย์   ทดแทน
4. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
5. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
6. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
7. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
8. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
9. นายวรายุทธ   จงกลกลาง
10. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
11. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
12. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์   ดีพร้อม
2. นางสาวกัลชิญา   หีบแก้ว
3. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล
4. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์
5. เด็กหญิงชนิกา   ชุมพล ณ อยุธยา
6. นายชัชวาลย์   ทดแทน
7. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์
8. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์
9. เด็กหญิงธารวาริน   จันทร์สืบแถว
10. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์
11. นางสาวนฤมล   ท้าวพา
12. นายนายชัชวาลย์  ทดแทน
13. นางสาวพลอยทับทิม   พ่วงผาด
14. เด็กชายพัชรพล   รอดสน
15. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง
16. เด็กหญิงวรรณรวี   เกษตรพล
17. นายวรรษวรรษ   บัวพุ่มอนันต์
18. นางสาววริศรา   โพธิอรรถ
19. เด็กชายศักดิ์โชติ   รอดช้างเผื่อน
20. นายศุภฤกษ์   เชียงทองสุข
21. นายอธิป   นาสกุล
 
1. นายนิยม   สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติกร   งามแม้น
 
1. นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวภัทราภา   มีเทศ
 
1. นางสาวปริดา   ไวทยะเสวี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล   ใจมั่น
2. เด็กหญิงธัญภัทร   มีพา
3. เด็กชายนวพล   คำจุมพล
4. เด็กหญิงปิยะนุช   แสนยานุภาพพงศ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดผล
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์   สีสุด
7. เด็กชายศิรวุฒิ   นรสิงห์
8. เด็กหญิงสุรางคนา  แตงบัว
9. เด็กหญิงออน   อานนท์
10. เด็กชายเมธาพล   จารุมะกร
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
5. นายธีรภัทร   สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวมลชญา   วรรณเดชากุล
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวอิศริยา   ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพานันท์   วิเศษสุมน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เวหน
3. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
4. เด็กหญิงออน   อานนท์
5. เด็กหญิงอักษร  สุขีวาส
6. เด็กหญิงเบญญาภา   สุขสำราญ
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นางสาวขวัญอนงค์   นาคะไพบูลย์
3. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
4. นางสาวถิรพร  พุกสมบุญ
5. นางสาวประภาสิริ   ไทยสงฆ์
6. นางสาวพัชรินทร์   นพขำ
7. นางสาวสมฤทัย   ทองล้วน
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรภัทร   ทุมผล
 
1. นางสาววิมลเมธ   สีสุกไสย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวจุมพฎา   เก่งกิจขจรชัย
 
1. Mrs.Wilma  Ngamsantivong
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กชายชัยทัศ   คุ้มอ่ำ
 
1. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา   พารุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธีรา   ครุฑธามาศ
4. เด็กชายนฤภัค  ทองพิทักษ์
5. เด็กหญิงมาริษา   ประจำถิ่น
 
1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา
2. Mr.Elgin Zapata  Mendoza
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวขวัญฤทัย   นาคะไพบูลย์
2. นายภูมิพัฒน์   ระพีโชติวัฒน์
 
1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
2. นางสาวจารุวรรณ  จันหอม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสโรชา   รุ่งเจริญศรีชัย
 
1. นางศศิธร   ระดม
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจีระพงษ์   กีรติพัฒนาพงษ์
2. เด็กชายธนกฤต   ด้านเนาลา
 
1. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก
2. นายจิตติศักดิ์   แวงคำ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตติยาภรณ์  ไทยปาน
2. นางสาวทิภาภรณ์  ใหญ่น้อย
3. นางสาวบุญธิยา  กุลเกษ
4. นางสาวมัลลิกา  วุฒิกุล
5. นางสาวเขมจิรา  แสงย้อย
6. นางสาวเขมิกา  แสงย้อย
 
1. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
2. นางสาวอคศิ  อินทร์โต
3. นางสาวกัญจพร   วัชระมงคล
 
41 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร   ปั้นจ้อย
2. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์
3. นายวรวัฒน์   ด่านกิจเจริญ
 
1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักดิ์โยธิน
2. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นิพันธ์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชาวีร์   ร่มเย็น
3. เด็กหญิงณัฐชุตา   สีแดง
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวกิตติญา   ศรีอ่อน
2. นายจตุพรสรวิชญ์   อังคุระนาวิน
3. นายนครินทร์   จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร
 
44 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.12 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์   กลิ่นจำปา
2. นางสาวนภสร   ล้วนประพันธ์
3. นายสุทธิพงษ์   เหมรา
 
1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต
2. นายพนา   ครุฑบุตร