สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิลเนตร  ทามิน
2. เด็กหญิงน้ำไท  สายจันทร์
 
1. นางเตือนใจ  คุณกมุท
2. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวภัทราพร  ส่งเสริม
2. นายเดชานนท์  ชาวน่าน
 
1. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
2. นางเตือนใจ  คุณกมุท
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นายนิธิศ  รินทรบัณฑิต
 
1. นายจรงค์  คำสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพรธรรม  เอกทักษิณ
2. นายพีรภัทร  กมลศรีโรจน์
 
1. นางกาญจนา  ชิดสิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกษมสุขสำราญ
 
1. นางสาวุสุภาพร  พิมพ์บุษผา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  ศักดิ์พิพัฒน์
 
1. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชาดา  แสงศิริพิพัฒนา
2. เด็กหญิงอลิสา  ชูศรี
3. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์
2. นางสาวอมตา  จงมีสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
4. เด็กชายธนพล  พราวศรี
5. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
7. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
8. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
9. เด็กหญิงอภิญญา  โสมรักษ์
10. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
11. เด็กชายแพรว  แซ่แต้
12. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 54.28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกัณฐร  สมคะเณย์
2. เด็กชายธนพล  นกขุนทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  เจนการ
4. เด็กชายพุฒิเมธ  สุขเกษม
5. เด็กชายศุภัช  ธรรมรัชพิมล
6. เด็กชายสรวัชญ์  บูรณจิตรานนท์
7. เด็กชายสรวิชญ์  บูรณจิตรานนท์
8. เด็กชายไวทิน  วิโรจน์รังสรรค์
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
2. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
3. นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธนพร  กลิ่มจิตร
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญกาวิน  ศรีสอาด
 
1. นางสาวฌานิกา  สัจวิโรจน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัสนกร  ภูริชิติสิน
2. เด็กชายศุภกฤต  จิตรสุภาวรกุล
 
1. นายสิริฤกษ์  อิ่นแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุมงคล  แพทย์คดี
2. นายหทัยชนก  ศรีเงินยวง
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นายวัทธิกร  บางบ่อ