สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายยุทธนา  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายธัญวรัตน์  ขันติวงค์
2. นางสาวสุปราณี   ปรากฏหา
3. นางสาวอริสา   ลินิฐฎา
 
1. นางสาวภครมณฑน์   ปานมอญ
2. นายรัชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกนันท์  บุอ่อน
2. เด็กชายนพรัตน์  ยศวงศ์
 
1. นายโกศล  แสนพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตติรัตน์  ช่างเรือ
 
1. นายจรงค์  คำสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธุวานันท์  พรหมศิริ
2. เด็กชายภูมิวฤทธิ์  เจริญนาน
 
1. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
2. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายรังสิมันต์  ใจพระ
 
1. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกรพินธุ์  ไทยเจริญ
2. นายบุณยกร  จงจิรวิศาล
3. นางสาวพรนัชชา  มีเครือรอด
4. นางสาวศศิธร  อภัยนอก
5. นางสาวอัจฉรา  กุลธรรมประทับ
 
1. นางทิพาพร  ภาคทรวง
2. นางสาวภัณฑิรา  มิ่งเมือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐนันท์  อวยพร
2. นางสาวนริศรา  โสมาบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางทิพาพร  ภาคทรวง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  สมจิตร
2. นางสาวสิริพิชญ์ญา  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
2. นางสุชาดา  พลอยโสภณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  แวดเวียง
2. เด็กหญิงพัชญานุช  แถวไธสง
 
1. นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล
2. นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฐิติชญา  ศรีบัวคำ
2. นางสาวณัฐนรี  ทองยา
3. นางสาวปิยาภรณ์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวฌานิกา  สัจวิโรจน์