สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวสุจีรา  พุ่มพวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 1. นางสาวปนัดดา  สีดาสมุทร
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางสาวบุษย์รินทร์  อมฤตธำรงรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายพงศกร  แย้มนิยม
 
1. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  จิตรสุภาวรกุล
 
1. นางชญษา  พุธสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุมินตรา  เพ็ชร
 
1. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณภาดา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงธมน  วีรพิรุฬโรจน์
3. เด็กหญิงอรญา  เครื่องพันธ์
 
1. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
2. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายกิตติวินท์  คงชาติ
2. นางสาวชนิดา  บัวดา
3. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
2. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  ภาษี
2. นางสาวภคพร  คำปา
3. นางสาวเบญจมาศ  ดาวมาศรัศมี
 
1. นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ
2. นายรชกฤต  วสุภัทรดิลก
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธณาพร  ดวงทองดี
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 1. นางสาวชาวินี  พลอยสุวรรณ
2. นายพงศกร  แย้มนิยม
3. นายยุทธภูมิ  ศรีพันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
2. นายจามร  ชมจำปี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงณภาดา  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงณิชา  พินิจจอหอ
3. เด็กหญิงน้ำไท  สายจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์  พยัพเมฆ
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรภัทร  อุดมปุตโต
2. เด็กชายชาคริต  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  จันทร์นี
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน 5 1. นางสาวธนพร  คล้ายแก้ว
2. นางสาวนาราภัทร  ริมเปี่ยมศิริ
3. นางสาวภาวินี  กุลวรรณูปถัมภ์
4. นางสาววริศรา  กฤษณวรรณ
5. นางสาวสุกฤตา  ส่งรุ่งโรจน์
 
1. นายปรัชญา  นาสมภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พฤฒากรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณฐกฤต  ยิ่งทวีคูณ
2. นายธีรภัทร   เกตุเดชา
3. นายพชรพล  ต่อชีวัน
4. นายวุฒิกรณ์  คำช่วยสิน
5. นายอนันตพร  เจริญผล
 
1. นายเศรษฐศักดิ์  สุริยพันธุ์
2. นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวณิชากร  วงศ์วานวิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผาริโน
2. เด็กชายกานต์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวเกศศิริน  มั่งจิตร
2. นางสาวอาภาศรี  วรโยธา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายคณิน  ศรีมาจันทร์
2. นางสาวชลลดา  คงสิน
 
1. นางสาวเกศศิริน  มั่งจิตร
2. นางสาวอาภาศรี  วรโยธา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวปพิชญา  มังคละอภินันท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวญาดา  คุปตะวาณิช
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  สมจิตร
 
1. นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวณิชา  ภู่สกุล
 
1. นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอารียา  บุญบัญชาโชค
 
1. นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.34 เงิน 6 1. นายพงศกร  แย้มนิยม
 
1. นางนิติวัลย์  ฟักสังข์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวขาว
 
1. นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาติ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายธันวา  กรีขจร
2. นายพชรพล  ต่อชีวัน
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางกนกจิต  สีด้วง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเสริม
2. เด็กชายธีรนันท์  ปั้นทรัพย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แตงโสภา
 
1. นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน