สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิดา  ทวีกาญจน์
 
1. นางสาวปริศนา  แซ่อั้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนทีทิพย์  ไชยเดช
 
1. นางนารีรัตน์  มากเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงพัชญานุช  แถวไธสง
 
1. นายสุวิทย์  ดีสันเทียะ
2. นางสาวผลิตา  พรมจินดา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วงศ์โชคเสถียร
3. เด็กหญิงสาธิตา   อลงกรณ์ชัย
 
1. นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ
2. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัตเทพติณณ์  ธีชัชมติมนต์
2. เด็กชายยศรวีร์  สติประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  จันละออ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภสร  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
 
1. นางปรีชาวรรณ  เฟื่องสวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชญา  ดีขาย
2. นางสาวนันทิดา  ลิขนะพิชิตกุล
3. นางสาวบุณยวีร์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
2. นางสาววินนา  พลชำนิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑีณีเณศ  สรขัณฑ์
2. เด็กชายธนกฤต  ฤกษ์ประกอบ
3. เด็กหญิงพัชมณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววินนา  พลชำนิ
2. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปนัดดา  สีดาสมุทร์
2. นางสาวปริศนา  กล้าหาญ
3. นางสาววริศรา  กฤษณวรรณ
 
1. นางสาววินนา  พลชำนิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์  พยัพเมฆ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผ่าทอง
2. เด็กชายตระกานต์  เวียงดอนก่อ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐ์ณฐา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนัฎฐิกา  สุโน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวกมลนิตย์  มงคลศิระพัชร์
2. นางสาวกรพินธุ์  ก่อกิจธำรง
3. นางสาวยลวรวรรธ  ไสยวงศ์
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  สุโน
2. นางสาวณัฎฐ์ณฐา  สุวรรณเจริญ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  โกการัตน์
2. นายพงศธร  เทพสุวรรณ
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสาวิตรี  เข็มทิศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริภัทร  กองนาค
2. เด็กชายสวิตต์  กิตติกร
 
1. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
2. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤดี  สุนทรเวชพงษ์
2. เด็กหญิงปาลีรัฐ  ไกวัลศิลป์
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มูลทา
4. เด็กหญิงวรรณิภา    สว่างไสว
5. เด็กหญิงอารียา  ตันหลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
2. นางสาวอรุณี  ถาวรบุญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรพินธุ์  กำแพงแก้ว
2. นายกฤษดานุวัฒน์  เสมอใจ
3. นางสาวขวัญกมล  พุฒซ้อน
4. นางสาวจิรภัทร์  ปลาศาล
5. นายชยาวุธ  วิไลรัตน์
6. นางสาวชลกร  ต่อชีวัน
7. นางสาวชวิศา  ขันอาสา
8. นางสาวดลฉัตร  ดวงดารา
9. เด็กชายทรงพล  จารัตน์
10. นางสาวทักษพร  ปทุมานนท์
11. นายธนพัฒน์  เมืองฤทธิ์
12. นายธนโชติ  ชัยสายัณห์
13. เด็กชายนฤคินทร์  โสพัน
14. นางสาวนันทพัทธ์  มะลิ
15. นายปรินทร  คงโหมด
16. นายอภิสิทธิ์  อิทธิโรจน์
17. นางสาวอริสา  ปัญจะกูล
18. นางสาวอรไทย  ลือศิริ
19. นางสาวเบญจมินทร์  วรรณกูล
20. นางสาวโชติกา  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ
2. นางสาวอุไร  เพิ่มพูล
3. นางสาวมยุรี  บุญประคม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพัชรภูมิ  ไชโย
 
1. นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราวดี   เบ็ญมูซา
2. เด็กหญิงสาธิตา    อลงกรณ์ชัย
 
1. นายศุภเชฐ  สิงหพงศ์
2. นางสุภาณี  บำรุงเวช
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวขาว
2. นางสาวเกวลิน  ทรัพย์เอนก
 
1. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
2. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  เอกตะ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัทษพัชร์  ด่านขุนทด
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกัญญานุช  เพียรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล  เกษาชน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเมตตา  ทองปิด
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปทิตตา  ชนะกานนท์
 
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกวิน  สมานศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรภัทร์  ปลาศาล
2. นางสาวศศิวิมล  วัชราธิวัฒน์
3. นางสาวเงินตรา  ราชธานี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
2. นางสาววติญากุล  บุญเรือง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสมรักษ์
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
5. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
6. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
7. นายสุริยา  คุณโคตร
8. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
9. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สว่างจิตร์
3. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
4. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
5. เด็กชายธนพล  พราวศรี
6. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
8. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
9. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
10. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
11. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชดช้อย
12. นายสุริยา  คุณโคตร
13. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
14. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
15. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สว่างจิตร์
3. เด็กหญิงชญาดา  สอนราช
4. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
5. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
6. เด็กชายธนพล  พราวศรี
7. เด็กหญิงธัญญชล  ไอยเรศกร
8. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
10. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลดี
12. เด็กหญิงพุทธิดาภรณ์  โพยนอก
13. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
14. เด็กหญิงวรัทยา  พรหมวัง
15. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
16. นางสาวสรวงภัทร  อนุกูล
17. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชดช้อย
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดมดี
19. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
21. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
5. นางสาวนุจรี  นามแสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์วิหค
2. เด็กชายธัญญ์ธนัช  ศรีอรรษนันทน์
3. เด็กชายธีรภัทร  เกิดน้อย
4. เด็กชายพิชิตชัย  แสงอ่อนตา
5. เด็กหญิงภัทรภร  ภักดีรักษ์
6. เด็กชายวิวัฒน์  ยศขำ
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  ทองโขนง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ภาษีรอด
2. เด็กหญิงจิรัญชญา  สินใหม่
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อู่ทรัพย์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีหาพล
5. เด็กหญิงปุณยวรรณ  งามระบำ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุริโย
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
3. นายนราวิชญ์  สระสรง
4. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  เลพล
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คะชา
4. เด็กหญิงณัฐธิฌา  เปลี่ยนไพร
5. เด็กหญิงดนุนาถ  เจนเสถียร
6. เด็กหญิงธารญาดา  เรือนไทย
7. เด็กหญิงภัทรวดี  งามผล
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  นาโสก
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นายนราวิชญ์  สระสรง
3. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ชุ่มวิเชียร
2. นางสาวชญาดา  คำเสน
3. นางสาวฐาปนีย์  คำอุ่น
4. นางสาวปฐมภรณ์  ศรีโพธิ์
5. นางสาวภัทรสุดา  วงษ์เวช
6. นางสาววิภาวี  ทางธรรม
7. นางสาวอภิศญาภรณ์  บัวบาน
8. นางสาวอริสรา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
3. นางสาวปะราลี  ลี้ประเสริฐ
4. นายนราวิชญ์  สระสรง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 4 1. นางสาวสุธิตา  จี่เอี่ยม
 
1. นางสาวกัลยา  รสสูงเนิน
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงแก้วบุษราภรณ์  เลาหกัยกุล
 
1. นางนิติวัลย์  ฟักสังข์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิยดา  พูนชัย
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางสาวภัณฑิรา  มิ่งเมือง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัญญาพร  บุญมั่น
2. นางสาวภัคจิรา  ฉัตรทิวาพร
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. นางทิพาพร  ภาคทรวง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตุสิตา  ทรงกฤษ
2. นางสาวรุ่งฤดี  หอมจันทึก
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
2. Mrs.michiko  kusuo
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัซมา  กนิษฐานนท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  พลมาตย์
 
1. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นายกนกดล  โฆษิตวนิชย์
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสรินยา  อุบล
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมหัทธน  ชมรัตน์
2. นางสาวสมฤดี  แหวนหล่อ
3. นางสาวอมรรัตน์  พูลเพิ่ม
4. นางสาวเปรมตะวัน  เปรมปรีดิ์
5. นายเมธาสิทธิ์  โตเจริญ
 
1. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธรรมนันท์  สิทธิกัณฑ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ภาคาเดช
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
2. Mrs.michiko  kusuo
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษชฎา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงสุชีวา  ผู้ดี
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายกรกฤต  ตั้งเสรีกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มคำ
 
1. นางกนกจิต  สีด้วง
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปลิตา  ปะละศรี
2. นางสาวศริณฎา  ถาวรประดิษฐ์
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  เสนสาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนงาม
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
2. นางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐธีย์  ชัยศรี
2. นายอัครพนธ์  แก้วเกตุ
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  วรสิงห์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษดำ
 
1. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
2. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมเดช  เพ็ชรธรรมชาติ
2. เด็กชายธีรัชฌานนท์  ศรีธรรมยศ
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชานนท์  อุ่มน้อย
2. นายภูมินทร์  วงษ์ขุลี
 
1. นายณัฐพล  ฮวดสุนทร
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจติด
2. เด็กหญิงสุวีรา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองมีศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
2. นางสาวรุ่งฤดี  ทวีรัตน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนัย  โพธิ์สาธิ
2. นางสาวฐิฎา  พูนชัย
3. นางสาวสุลลิตา  วิเชียรกร
 
1. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
2. นางสาวรุ่งฤดี  ทวีรัตน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 1. เด็กชายปัญจพัฒน์  พินชาย
2. เด็กหญิงพรนภา  สังวร
3. เด็กหญิงอภิชยาพร  เงินประมวล
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ธีร์วราภัทร์
2. นางสาวสาธิกา   อ่อนวงศ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  วาริชา
 
1. นายจามร  ชมจำปี
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จำนงค์หาญ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ผลคูณ
3. เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนรังกา
 
1. นางสาวนุจรี  นามแสง
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม