สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 5 1. นางสาวนิธินันท์  ศรีธิติพัทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตลักษณ์   บุษบง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงสริสา  เเสงเรืองอ่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวลัญช์  เทียนคำ
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทิมพวงทอง
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเที่ยะ
 
1. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
2. นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐรดา  มงคลการ
2. นางสาวนภัสสร   กิจไพบูลยพันธ์
3. นางสาวอัจจิมา  โรจนหัสดินทร์
 
1. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
2. นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
2. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวพรธิรา  ไชยสมเดช
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณญาดา   รักษ์พันเจริญ
2. เด็กหญิงวณิชชา   สุขสวรรค์
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรริสา  เสมอใจ
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายเขตโสภณ   บัวจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ   บุรุษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายวีรากร  เหมรา
 
1. นางสาวพรภิรมย์  ไกรวิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกากานอชิต   ซิงห์ จินเจอร์
 
1. นางนางจำปี   นิลอรุณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐรดา   มงคลการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นายจักรพงศ์   ฝ่ายพรม
2. นายพันธกานต์   ฝ่ายพรม
 
1. นางปิยพร   นิลฉาย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายอรุณ   ขำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายกำธน  เจียมสกุลทิพย์
 
1. นางสาวปรางทิพย์  นามปวน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 9 1. นายธีระพัฒน์   เงินจันทร์
 
1. นายอรรถพล   ฉิมฉลอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรพงษ์   ล่ำสาร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ทิมพวงทอง
3. เด็กหญิงอาริษา   โพธิ์วัด
 
1. นางสาวกัลยานี  จำปี
2. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐรดา  มงคลการ
2. นางสาวณัฐสุดา  อนุวุฒิ
3. นางสาวพรทิพย์  ยอดนิล
 
1. นางเอมอร  ปรปักษ์ประลัย
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 1. นางสาววีรกานต์   ทับทิม
2. นายอัษฎา   อาหรับ
3. นางสาวอารยา   สินธุนาวารัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มีสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐกร  เกิดมั่งมี
3. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางสาวกนกวรรณ   นรสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. เด็กหญิงศิวัชญา  สุริยปัญญา
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
2. นางสาวกิติยา   โพธิ์คำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   รัตน์วรรณ์
2. นายพงศกร   ศาสตร์ตราภูมิ
3. นางสาวพนิดา   น่วมนา
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางหทัยชนก   ศรีลาศักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรวัตร  สมศรี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวกัลยานี  จำปี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐชนน  เขียวน้อย
2. นายองอาจ  ขำขจร
 
1. นางณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กฤษคม
2. เด็กชายอดิเทพ  แหล่งสนาม
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี   พงษ์สุขเวชกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรวิทย์  ผานัด
2. เด็กชายบาส   รุ่งเรืองอนันต์
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา   บุญสา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อนันทวุฒิ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฉายเหมือนวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แนมใส
5. เด็กชายปฏิพล   ป้องประสิทธิ์
 
1. นางสาวจรรยา  นิลเชฎฐ์
2. นายสุริยา  แก้ววงค์ษา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
4. เด็กหญิงสริสา  แสงเรืองอ่อน
5. เด็กหญิงสุชาดา  ทักษิณ
 
1. นางสาวมารุณี  ทองอันตัง
2. นางสาวกมลชนก  หนูสม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   หมัดพิทักษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลบุตร
3. เด็กหญิงจันทิมาพร   ชุมแวงวาปี
4. เด็กหญิงธนวรรณ   พรมรักษ์
5. เด็กหญิงวรกัญญา   ภักดีหุ่น
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัวชมพู   เเก้วสุด
 
1. นางสาวธนิตา   เลาหภิชาติชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์   สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวธนิตา   เลาหภิชาติชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.3 เงิน 10 1. เด็กชายธนวินท์  กิจจารุทรรศน์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจกระจ่าง
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 1. นางสาวชลธิชา  เจนกล้า
2. นายศุภณัฐ   รักษาทรัพย์
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  คงนาค
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงไพลิน  คงภูยาว
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณณิภา  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิพล  ป้องประสิทธิ์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นางสาวธรรญชนก  สีน้ำผึ้ง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศศมาน์  จารุพันธ์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
3. เด็กหญิงฉัตรชนันท์   กิจรันภิรมย์สุข
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   จารุสัมฤทธฺ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   ฤกษ์คง
6. เด็กหญิงนุชณภา   ยุสนอง
7. เด็กหญิงพัชรี   บุตรงา
8. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิราศิณี   กมลคร
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดแก้ว
11. เด็กหญิงสุภานันท์  อุ่นคอย
12. เด็กหญิงสุมินตรา  ไวยโชติกา
13. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงภูมิเมศ
14. เด็กหญิงเจนจิรา   พันธู์แตง
15. เด็กหญิงเปมิกา   ทองสง่า
16. เด็กหญิงเมธิณี   ธนะสุข
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุภา   โสภณสิริ
2. นางสาวณัฐสินี   ภัทรพงษ์พร
3. นางสาวตติยา  ตรัยนิติกุล
4. นายตะวัน   วงศ์พิจิตร
5. นายธฤต  เรืองสวสดิ์
6. นายนพคุณ  วิเชียรโรจน์
7. นางสาวพนิดา  น่วมนา
8. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
9. นายภานุวัฒน์  วิเศษถวัลย์
10. นายภานุเดช  ดิษฐากรณ์
11. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยเดช
12. นางสาวศศมาน์   จารุพันธ์
13. นางสาวสุภัสสรา  ธรรมสาร์
14. นางสาวอัยนี   เจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  ชนะกุล
2. นายณัฐนันท์   พัฒนาภรณ์
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นายปวริศ  เลื่อนยศ
5. นายอรรถพล  จันทร์ลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  เทียมพรหม
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิริยา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 8 1. นายธรรมฤทธิ์  ธรอนันต์
 
1. นางวัฒนา  กิจไพบูลย์พันธ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ลาดกระโทก
2. เด็กชายทศวรรษ   วังสันต์
3. เด็กหญิงพิชญา  อยู่หนู
4. เด็กชายวายุ  เอี้ยวถาวรกุล
5. เด็กชายอุกฤษฎ์  กุลสอนบาล
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. MissOmega  Joy G Fuentes
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 1. นายจิรเวช  ศรีสัจจากูล
2. นายชวิศ  หวังกิจธรรม
3. นางสาวนภาวัลย์   มูสิกพันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  โพธิ์พันธ์
5. นางสาวสุเมธี   พลหนองหลวง
 
1. นายณัฐพล  ทองงาม
2. MissSandy  Q Digdigan
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนองหงอก
2. เด็กหญิงวรินทร  สุทธิเกื้อกูล
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐพร  สิงขรวัฒน์
2. นายหริรักษ์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงนวพร  ประสงค์
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายปริวัตน์  นิลจันทร์
2. นางสาวสุธินี  สนธิสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. นางสาวพรพรหม  สินวร
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 18.33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัฐถาพร  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายศุภโชค  เชื้อผู้ดี
 
1. นายสถาพร  มากมี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  หุ่นวัน
2. นายณัฐพงษ์  ผลโภชน์
3. นางสาวปภาพันท์  มั่นยา
4. นายภัทรพล  พรหมปัญญา
5. นายสิทธิพัฒน์  ลาดี
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพัชร์  เพ็ชรโยธาศิริ
2. นายนวัชรพันธ์  สืบพงษ์
3. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
4. นางสาวอภิชญา  ตอฤทธิ์
5. นางสาวเพ็ญจิรา  น้อยใจ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เล็กกมล
2. นางสาวกานต์ธิดา  บัวม่วง
3. นางสาวณัฐรุจา  มีศักดิ์
4. นางสาวณิชาภัทร  ผลไธสง
5. นางสาวปิญะดา  ยิ้มสรวล
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวตติยา  ตรียนิติกุล
2. นายวุฒิชัย  ศรีโปฎก
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.65 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเพชร
2. นางสาวธมลวรรณ  สุริต
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวมนทิพย์  จินเจอร์
2. นางสาวเกตน์สิรี  แก้วจาเครือ
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  อำลอย
2. เด็กหญิงธีร์ธวัช  โคนโท
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. นางจันทนี  โตพูล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.85 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  พิณโกศล
2. เด็กชายณภัทร   บวรกอบสกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์   พลรักษา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   โพธิเศษ
5. เด็กชายพีระศักดิ์   ศิริเวช
6. เด็กชายวิทวัฒน์  กันเดช
7. เด็กชายสุพิเชษฐ์   ถิรายน
8. เด็กชายอภิลักษณ์   โปร่งสละ
 
1. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
2. นายวัลลภ  ยิ้มดี
3. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 5 1. นายจีรวัต   หวานยิ่ง
2. นายชานนท์   ปังอุทา
3. นายนนท์ณพัฒน์   เท้งศิริ
4. นายปรากรณ์   คล้ายวันเพ็ญ
5. นายปุญยวีร์  ทองภู่
6. นายอนุชา   แก้วสกุณี
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
3. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. นางสาวสุชาดา  ทักษิณ
3. นางสาวสุรัสวดี  เจิงรัมย์
 
1. นางคมคาย  ตันกุลรัตน์
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  ขุนอินทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โณจา
3. นางสาววันดี  อ่ำเเตง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายอดิเทพ  สีมา
2. เด็กชายอดิเทพ  สุขสัมพันธ์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายทิตาภา  สิทธิบริบาล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิเศษ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิธิกานต์  ลักษมีมณีเลิศ
2. นางสาวมินตรา  สุขโอ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายภาคภูมิ   สุขเกษม
2. เด็กชายอนุสรณ์   ยงค์นุสรณ์วานิช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายปฐมพงษ์  การโชค
2. นายเกียรติศักดิ์  ใสสกุล
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรศัย   เรืองภู่
2. เด็กชายราเมศวร์   ศรีเมฆ
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทปลัด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดวงสงค์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนัตทวัฒน์  แย้มรุ่ง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาววรางคณา  สำเนียงล้ำ
2. นางสาววริศรา  บุญหุ่น
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  แดงหิรัญ
2. นายตุลาการ  รัตนวราหะ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
2. นางสาวนัฐ  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. นางสาวประณิตา  ผลสง่า
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. นางสาวพัณณินธิดา  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวสุนทรี  ใจมั่น
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นายนราวัฒน์  ปัสเกษ
2. นางสาวปศริณฎา  เงินดำรง
3. นายสรวีย์  เพ็งชมจันทร์
 
1. นางสาวกานดาวดี  ขวัญมงคล