สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
2. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายวีรากร  เหมรา
 
1. นางสาวพรภิรมย์  ไกรวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 9 1. นายธีระพัฒน์   เงินจันทร์
 
1. นายอรรถพล   ฉิมฉลอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรพงษ์   ล่ำสาร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ทิมพวงทอง
3. เด็กหญิงอาริษา   โพธิ์วัด
 
1. นางสาวกัลยานี  จำปี
2. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐรดา  มงคลการ
2. นางสาวณัฐสุดา  อนุวุฒิ
3. นางสาวพรทิพย์  ยอดนิล
 
1. นางเอมอร  ปรปักษ์ประลัย
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 8 1. นายธรรมฤทธิ์  ธรอนันต์
 
1. นางวัฒนา  กิจไพบูลย์พันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 18.33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัฐถาพร  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวตติยา  ตรียนิติกุล
2. นายวุฒิชัย  ศรีโปฎก
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายปฐมพงษ์  การโชค
2. นายเกียรติศักดิ์  ใสสกุล
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์