สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวพรธิรา  ไชยสมเดช
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
2. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณญาดา   รักษ์พันเจริญ
2. เด็กหญิงวณิชชา   สุขสวรรค์
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
2. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรริสา  เสมอใจ
 
1. นางสาวอรอุมา   แสงจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นายจักรพงศ์   ฝ่ายพรม
2. นายพันธกานต์   ฝ่ายพรม
 
1. นางปิยพร   นิลฉาย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายกำธน  เจียมสกุลทิพย์
 
1. นางสาวปรางทิพย์  นามปวน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  คงนาค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  เทียมพรหม
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิริยา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ลาดกระโทก
2. เด็กชายทศวรรษ   วังสันต์
3. เด็กหญิงพิชญา  อยู่หนู
4. เด็กชายวายุ  เอี้ยวถาวรกุล
5. เด็กชายอุกฤษฎ์  กุลสอนบาล
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. MissOmega  Joy G Fuentes
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 1. นายจิรเวช  ศรีสัจจากูล
2. นายชวิศ  หวังกิจธรรม
3. นางสาวนภาวัลย์   มูสิกพันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  โพธิ์พันธ์
5. นางสาวสุเมธี   พลหนองหลวง
 
1. นายณัฐพล  ทองงาม
2. MissSandy  Q Digdigan
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐพร  สิงขรวัฒน์
2. นายหริรักษ์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายปริวัตน์  นิลจันทร์
2. นางสาวสุธินี  สนธิสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายศุภโชค  เชื้อผู้ดี
 
1. นายสถาพร  มากมี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพัชร์  เพ็ชรโยธาศิริ
2. นายนวัชรพันธ์  สืบพงษ์
3. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
4. นางสาวอภิชญา  ตอฤทธิ์
5. นางสาวเพ็ญจิรา  น้อยใจ
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.65 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเพชร
2. นางสาวธมลวรรณ  สุริต
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  อำลอย
2. เด็กหญิงธีร์ธวัช  โคนโท
 
1. นางสาวปัทมา  ผู้ช่วย
2. นางจันทนี  โตพูล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.85 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  พิณโกศล
2. เด็กชายณภัทร   บวรกอบสกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์   พลรักษา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   โพธิเศษ
5. เด็กชายพีระศักดิ์   ศิริเวช
6. เด็กชายวิทวัฒน์  กันเดช
7. เด็กชายสุพิเชษฐ์   ถิรายน
8. เด็กชายอภิลักษณ์   โปร่งสละ
 
1. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
2. นายวัลลภ  ยิ้มดี
3. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 5 1. นายจีรวัต   หวานยิ่ง
2. นายชานนท์   ปังอุทา
3. นายนนท์ณพัฒน์   เท้งศิริ
4. นายปรากรณ์   คล้ายวันเพ็ญ
5. นายปุญยวีร์  ทองภู่
6. นายอนุชา   แก้วสกุณี
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
3. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนัตทวัฒน์  แย้มรุ่ง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาววรางคณา  สำเนียงล้ำ
2. นางสาววริศรา  บุญหุ่น
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์