สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 5 1. นางสาวนิธินันท์  ศรีธิติพัทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตลักษณ์   บุษบง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงสริสา  เเสงเรืองอ่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกากานอชิต   ซิงห์ จินเจอร์
 
1. นางนางจำปี   นิลอรุณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐรดา   มงคลการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายอรุณ   ขำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พิมสาร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 1. นางสาววีรกานต์   ทับทิม
2. นายอัษฎา   อาหรับ
3. นางสาวอารยา   สินธุนาวารัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นายธันวา  วาทิตต์พันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.3 เงิน 10 1. เด็กชายธนวินท์  กิจจารุทรรศน์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจกระจ่าง
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 1. นางสาวชลธิชา  เจนกล้า
2. นายศุภณัฐ   รักษาทรัพย์
 
1. นายเผด็จ  ทิมกลิ่น
2. นางสาวอัจฉรา  บัวสี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงไพลิน  คงภูยาว
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นางสาวธรรญชนก  สีน้ำผึ้ง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศศมาน์  จารุพันธ์
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงจริยา   ศรีมาลา
3. เด็กหญิงฉัตรชนันท์   กิจรันภิรมย์สุข
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   จารุสัมฤทธฺ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   ฤกษ์คง
6. เด็กหญิงนุชณภา   ยุสนอง
7. เด็กหญิงพัชรี   บุตรงา
8. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิราศิณี   กมลคร
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดแก้ว
11. เด็กหญิงสุภานันท์  อุ่นคอย
12. เด็กหญิงสุมินตรา  ไวยโชติกา
13. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงภูมิเมศ
14. เด็กหญิงเจนจิรา   พันธู์แตง
15. เด็กหญิงเปมิกา   ทองสง่า
16. เด็กหญิงเมธิณี   ธนะสุข
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางจันทนี  โตพูล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงนวพร  ประสงค์
 
1. นายสถาพร  มากมี
2. นางสาวณัฐชาวรินทร์  บุสำโรง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. นางสาวพรพรหม  สินวร
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  หุ่นวัน
2. นายณัฐพงษ์  ผลโภชน์
3. นางสาวปภาพันท์  มั่นยา
4. นายภัทรพล  พรหมปัญญา
5. นายสิทธิพัฒน์  ลาดี
 
1. นางสาวมาริษา  พรมไพสน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เล็กกมล
2. นางสาวกานต์ธิดา  บัวม่วง
3. นางสาวณัฐรุจา  มีศักดิ์
4. นางสาวณิชาภัทร  ผลไธสง
5. นางสาวปิญะดา  ยิ้มสรวล
 
1. นางสาวลาวัณย์   แสงเย็นพันธ์ุ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. นางสาวสุชาดา  ทักษิณ
3. นางสาวสุรัสวดี  เจิงรัมย์
 
1. นางคมคาย  ตันกุลรัตน์
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  ขุนอินทร์
2. นางสาวปาณิสรา  โณจา
3. นางสาววันดี  อ่ำเเตง
 
1. นางสาววรรณิสา  จำปาทอง
2. นางสาวจิราพร  โชติมันต์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายอดิเทพ  สีมา
2. เด็กชายอดิเทพ  สุขสัมพันธ์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทปลัด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดวงสงค์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  แดงหิรัญ
2. นายตุลาการ  รัตนวราหะ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์