สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวลัญช์  เทียนคำ
 
1. นางสาววราภรณ์  แสนพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทิมพวงทอง
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเที่ยะ
 
1. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
2. นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มีสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐกร  เกิดมั่งมี
3. เด็กหญิงบัวชมพู   แก้วสุด
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางสาวกนกวรรณ   นรสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. เด็กหญิงศิวัชญา  สุริยปัญญา
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ประยงค์กลิ่น
2. นางสาวกิติยา   โพธิ์คำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   รัตน์วรรณ์
2. นายพงศกร   ศาสตร์ตราภูมิ
3. นางสาวพนิดา   น่วมนา
 
1. นางฉวีวรรณ   ก้อนคำ
2. นางหทัยชนก   ศรีลาศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กฤษคม
2. เด็กชายอดิเทพ  แหล่งสนาม
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี   พงษ์สุขเวชกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรวิทย์  ผานัด
2. เด็กชายบาส   รุ่งเรืองอนันต์
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิตา   บุญสา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อนันทวุฒิ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฉายเหมือนวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แนมใส
5. เด็กชายปฏิพล   ป้องประสิทธิ์
 
1. นางสาวจรรยา  นิลเชฎฐ์
2. นายสุริยา  แก้ววงค์ษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสา
2. เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
3. นางสาวประณิตา   ผลสง่า
4. เด็กหญิงสริสา  แสงเรืองอ่อน
5. เด็กหญิงสุชาดา  ทักษิณ
 
1. นางสาวมารุณี  ทองอันตัง
2. นางสาวกมลชนก  หนูสม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   หมัดพิทักษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลบุตร
3. เด็กหญิงจันทิมาพร   ชุมแวงวาปี
4. เด็กหญิงธนวรรณ   พรมรักษ์
5. เด็กหญิงวรกัญญา   ภักดีหุ่น
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณณิภา  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ไพชยนต์
 
1. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุภา   โสภณสิริ
2. นางสาวณัฐสินี   ภัทรพงษ์พร
3. นางสาวตติยา  ตรัยนิติกุล
4. นายตะวัน   วงศ์พิจิตร
5. นายธฤต  เรืองสวสดิ์
6. นายนพคุณ  วิเชียรโรจน์
7. นางสาวพนิดา  น่วมนา
8. นางสาวภทรวรรณ  รักจันทร์
9. นายภานุวัฒน์  วิเศษถวัลย์
10. นายภานุเดช  ดิษฐากรณ์
11. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยเดช
12. นางสาวศศมาน์   จารุพันธ์
13. นางสาวสุภัสสรา  ธรรมสาร์
14. นางสาวอัยนี   เจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา   นุปานรัมย์
3. นางสาวชนัตตา  ปุยงาม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  ชนะกุล
2. นายณัฐนันท์   พัฒนาภรณ์
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นายปวริศ  เลื่อนยศ
5. นายอรรถพล  จันทร์ลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายทิตาภา  สิทธิบริบาล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิเศษ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิธิกานต์  ลักษมีมณีเลิศ
2. นางสาวมินตรา  สุขโอ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายภาคภูมิ   สุขเกษม
2. เด็กชายอนุสรณ์   ยงค์นุสรณ์วานิช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรศัย   เรืองภู่
2. เด็กชายราเมศวร์   ศรีเมฆ
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิ่มกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ
2. นางสาวนัฐ  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. นางสาวประณิตา  ผลสง่า
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลมลอย
3. นางสาวพัณณินธิดา  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวสุนทรี  ใจมั่น
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นายนราวัฒน์  ปัสเกษ
2. นางสาวปศริณฎา  เงินดำรง
3. นายสรวีย์  เพ็งชมจันทร์
 
1. นางสาวกานดาวดี  ขวัญมงคล