สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายภูชิต  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 9 1. นายสิทธิชัย  ไชยหานิตย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงศุภภพร  ทองคำ
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
5. นางสาวสุรางค์  วรรณประภา
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณากร  ศรีรอดการุณ
2. นายธรณินทร์   อุ่นอารีย์
3. นายธิติพัทธ์  สร้อยสูงเนิน
4. นายพศิน  เชื้อชมกุล
5. นายภูริต  บุญธนพงศ์
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 1. เด็กชายธีรชาติ  ชิดสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นางจรรยาพร  อ่อนแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 8 1. นายภูริต  บุญธนพงศ์
2. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวงศ์
 
1. นางสาวนลินลักษณ์  หอมหวล
2. นางสาวภัทรชา  บึงไกร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิติพัฒน์   สิงหะ
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทิวาลัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  กาทองทุ่ง
2. นายศรายุทธ  จรรยาธรรม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธิดาพร  เพิ่มทรัพย์
2. นายอนุวัฒน์  ตีหา
 
1. นางสาวพรพนา  พ่วงเพชร
2. นายเรืองฤทธิ์   รักษาพงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์เจริญ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  เมฆพัด
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวบุญญารักษ์  จารุจิตร
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรยุทธ์  ทองนุ่น
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายวัลลภ  วิธี
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายเวโรจน์  ทันนิเทศ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวธวัลรัตน์  เทพธรา
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหมือนแสง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลดารินทร์  กุลเที่ยง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  จันทร์มี
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญยาพร  เสือโภชน์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาวดวงใจ  บ้วยสีผ่อง
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณิสา  แสงประเสริฐ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 6 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภิสรา  รัตนะ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  ติราภรณ์
2. เด็กชายกิตติพศ  แจ้งกระจ่าง
3. เด็กหญิงจารุกร  ค้ำประเสริฐ
4. เด็กชายจิรภัทร  ไกรเมฆ
5. เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมสกนธ์
6. เด็กชายชนาธิป  สุทธิวิโรจน์กุล
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นหนู
8. เด็กชายปัญจพล  แก้วเขียด
9. เด็กหญิงวรฤทัย  กิมไซร้
10. เด็กชายสุทิวัส  ป่วนเทียน
11. เด็กชายอาณาจักร  แก้วบรรจง
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  โกษะ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นายสรรเสริญ  สัยยะนิฐี
4. นายสิทธิพร  ยาสดุม
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกณัฐ  มากมี
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีแสงจันทรา
3. เด็กหญิงฐิติญา  ทับทิมไทย
4. เด็กหญิงปภัสสร  มานะอวยชัย
5. เด็กชายภคพล  อู่ทอง
6. เด็กหญิงวชิรญา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
8. เด็กชายอนุพนธ์  พ่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  คลังเนียม
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงยุวันดา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญวรา  ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
3. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
4. นางสาวปิยฉัตร  แตงทอง
5. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ศรีเชียงสา
6. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  จ่างกระจาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
2. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
3. นายเทวินทร์  นาคเสวก
4. นางสาวอารยา  โตประเสริฐศักดิ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชูใส
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกัญญวรา  ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
3. นางสาวปิยฉัตร  แตงทอง
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ศรีเชียงสา
5. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  จ่างกระจาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
2. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
3. นายเทวินทร์  นาคเสวก
4. นางสาวอารยา  โตประเสริฐศักดิ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  กลมจีน
2. เด็กชายณัฐวุฒ  ถาอิน
3. เด็กชายนเรศ  ศรีจุลการ
4. เด็กชายปกรณ์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายพงศภัค  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุทธิแพทย์
2. เด็กชายนัฐกร  แก้วบรรจง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กระแสรสินธุ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  กลัดโพธิ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  วรพันธ์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐิติกานต์  ตุพิมาย
2. นางสาวณัฐริกา  พรมรัตน์
3. นางสาวบงกชธร  ตุพิมาย
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  แย้มสังข์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อุ่นสุด
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โกเครือ
 
1. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
2. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายนิธิศิษฎ์  โอฬารกนก
2. นายพีรภัทร  เทียนสวัสดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 5 1. เด็กชายณพวุฒิ  มีแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริไพบูลย์พันธ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายภูดิท  กิมไซร้
2. เด็กหญิงอารยา  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 -   1. นายไกรมาตร์  นพเมือง
2. นายนนทชัย  เฉลยผล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายญาณวรรธน์  บรรเทิงไพบูลย์
2. นายภูรินทร์  มีลาภ
 
1. นายนนทชัย  เฉลยผล
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันยากร  ชาญสมุทร
2. เด็กชายธเนศ  ปลั่งปรีชา
3. เด็กหญิงสุวิภา  ช้างศรี
 
1. นายนนทชัย  เฉลยผล
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัณฑ์สพล  ปัจชา
2. นายวันชัย  เข็มทองเจริญ
3. นายเชาว์วัฒน์  ตามสมบูรณ์
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นายจุมพล  รัตน์ชิต
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พึ่งศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  ไตรทิพธำรงโชค
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานพลับ
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  จินดามัง
2. นายธารดล  อิ่มใจ
3. นายปริญญา  มุขต๊าด
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
49 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยารัตน์   อุ่นอารีย์
2. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
3. เด็กหญิงศิรประภา  นาห่อม
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
 
50 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์   แผ่พร
2. นางสาวรสินทรา  แปลงประวัติ
3. นายเฉลิมชาติ  โพธิ์คล้าม
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูบดินทร์   ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงหญิงศศิกร  เฉิดผล
3. เด็กหญิงอรจิรา  พรหมศร
 
1. นายวิวัฒน์  น้อยประเทศ
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชชาภา   คลังเนียม
2. นายภานุพัฒน์  นาน่วม
3. นางสาวเกศรินทร์  อินเดริส
 
1. นายวิวัฒน์  น้อยประเทศ
2. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
54 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
2. นางสาวมนทิรา  แป้นดี
3. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวง
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  หน่ายคอน
2. เด็กหญิงรมิฏาษ์  มโนมธุรพจน์
3. นางสาวโยษิตา  นุชทอง
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สัมมากฤษณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ไชยกิจ
3. นางสาวนฤมล  วิภาคหัตถกิจ
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีรักษา
2. เด็กหญิงภัทรพร   จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ชู
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  สินธุฉาย
2. นางสาวเจนิศา  เพ็ชรชูชาติ
3. นางสาวเอื้อยเสียง  พึ่งไทย
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมอาจ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกษมวรนันต์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนสมนึก
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวสุภาพร  กองปราโมทย์
3. นางสาวอรวรรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ