สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 9 1. นายสิทธิชัย  ไชยหานิตย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐิติกานต์  ตุพิมาย
2. นางสาวณัฐริกา  พรมรัตน์
3. นางสาวบงกชธร  ตุพิมาย
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  แย้มสังข์