สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิติพัฒน์   สิงหะ
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทิวาลัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  กาทองทุ่ง
2. นายศรายุทธ  จรรยาธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวธวัลรัตน์  เทพธรา
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 6 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุทธิแพทย์
2. เด็กชายนัฐกร  แก้วบรรจง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กระแสรสินธุ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  กลัดโพธิ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  วรพันธ์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  คชฤกษ์
2. นายทวีชัย  แม่มิ่ง