สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายภูชิต  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  หม่องชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 1. เด็กชายธีรชาติ  ชิดสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นางจรรยาพร  อ่อนแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 8 1. นายภูริต  บุญธนพงศ์
2. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวงศ์
 
1. นางสาวนลินลักษณ์  หอมหวล
2. นางสาวภัทรชา  บึงไกร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธิดาพร  เพิ่มทรัพย์
2. นายอนุวัฒน์  ตีหา
 
1. นางสาวพรพนา  พ่วงเพชร
2. นายเรืองฤทธิ์   รักษาพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  เมฆพัด
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวบุญญารักษ์  จารุจิตร
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายวัลลภ  วิธี
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาวดวงใจ  บ้วยสีผ่อง
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกณัฐ  มากมี
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีแสงจันทรา
3. เด็กหญิงฐิติญา  ทับทิมไทย
4. เด็กหญิงปภัสสร  มานะอวยชัย
5. เด็กชายภคพล  อู่ทอง
6. เด็กหญิงวชิรญา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
8. เด็กชายอนุพนธ์  พ่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  คลังเนียม
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 5 1. เด็กชายณพวุฒิ  มีแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริไพบูลย์พันธ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายภูดิท  กิมไซร้
2. เด็กหญิงอารยา  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายญาณวรรธน์  บรรเทิงไพบูลย์
2. นายภูรินทร์  มีลาภ
 
1. นายนนทชัย  เฉลยผล
2. นายณัฐพร  รื่นลาภะ
 
13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
2. นางสาวมนทิรา  แป้นดี
3. นางสาวแก้วประกายเพชร  ฟ้างามวง
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวสุภาพร  กองปราโมทย์
3. นางสาวอรวรรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ