สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงศุภภพร  ทองคำ
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
5. นางสาวสุรางค์  วรรณประภา
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  สอาด
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์เจริญ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรยุทธ์  ทองนุ่น
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายเวโรจน์  ทันนิเทศ
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหมือนแสง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลดารินทร์  กุลเที่ยง
 
1. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  จันทร์มี
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญยาพร  เสือโภชน์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณิสา  แสงประเสริฐ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอวยชัย  สังข์สีเหลือบ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. นางสาวจิรญฏา  ธิยานันท์
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภิสรา  รัตนะ
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงยุวันดา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
3. นางสาวนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  อึ่งทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  รงจำเริญ
6. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
7. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชูใส
8. เด็กหญิงเนติมา  อึ่งทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกัญญวรา  ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
3. นางสาวปิยฉัตร  แตงทอง
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ศรีเชียงสา
5. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  จ่างกระจาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
2. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
3. นายเทวินทร์  นาคเสวก
4. นางสาวอารยา  โตประเสริฐศักดิ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  กลมจีน
2. เด็กชายณัฐวุฒ  ถาอิน
3. เด็กชายนเรศ  ศรีจุลการ
4. เด็กชายปกรณ์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายพงศภัค  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร  จันทร์ชมภู
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อุ่นสุด
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โกเครือ
 
1. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
2. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายนิธิศิษฎ์  โอฬารกนก
2. นายพีรภัทร  เทียนสวัสดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  เหตุเกษ
2. นางสาววิลาชินณ์  ประคัลภ์พงศ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัณฑ์สพล  ปัจชา
2. นายวันชัย  เข็มทองเจริญ
3. นายเชาว์วัฒน์  ตามสมบูรณ์
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นายจุมพล  รัตน์ชิต
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พึ่งศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  ไตรทิพธำรงโชค
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานพลับ
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  จินดามัง
2. นายธารดล  อิ่มใจ
3. นายปริญญา  มุขต๊าด
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
25 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยารัตน์   อุ่นอารีย์
2. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
3. เด็กหญิงศิรประภา  นาห่อม
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
 
26 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์   แผ่พร
2. นางสาวรสินทรา  แปลงประวัติ
3. นายเฉลิมชาติ  โพธิ์คล้าม
 
1. นายทวีชัย   แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
27 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโพธิ์
2. นายธนัญชัย  ลาทอง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิวัฒน์เดชากุล
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  หน่ายคอน
2. เด็กหญิงรมิฏาษ์  มโนมธุรพจน์
3. นางสาวโยษิตา  นุชทอง
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สัมมากฤษณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ไชยกิจ
3. นางสาวนฤมล  วิภาคหัตถกิจ
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีรักษา
2. เด็กหญิงภัทรพร   จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ชู
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  สินธุฉาย
2. นางสาวเจนิศา  เพ็ชรชูชาติ
3. นางสาวเอื้อยเสียง  พึ่งไทย
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมอาจ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกษมวรนันต์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนสมนึก
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี  แย้มคำ