สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีกระพา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปภารัตน์  เขมะวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  พูน้อย
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายชยางกูร  สุวรรณศิลา
 
1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนัยชนม์  นาราษฎร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวพิกุล  ชอบบุญ
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.7 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พงษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ตั้งปรารถนา
3. เด็กหญิงศศิธร  เกตุวัตร์
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล
2. นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง
3. นางสาวรักษมาวรรณ  เอี่ยมนาม
 
1. นางสาวดารณี  สมบูรณ์อนุกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายนฤพจน์  ไกรลาภี
2. เด็กหญิงปรารถนา  ธรรมมงค
 
1. นางอารีย์  ดำรงถิรคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฎยา  ฮวดค่วน
2. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางอารีย์  สมบูรณ์อนุกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วิชญ์  ประทุมธารารัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทับทิม
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายชานนท์  ฤกษ์สุนทรี
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์  กาญจะแสน
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขุนหอม
2. เด็กชายรัฐฐกรณ์  เสถียรทิพย์
3. เด็กชายศุภกร  เการัมย์
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฏฐกฤต  เรืองศิริปิยะกูล
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายปารมี  ตันตราจิณ
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวมุทิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรภัทร  สร้อยศรี
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 10 1. นางสาวภัทร์ปนันท์  เสถียรทิพย์
 
1. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพุทธราชา  กำเนิดศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เล็กประชา
3. เด็กหญิงไอศิรา  กฤษบุญชู
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรัชญา  ประพฤติ
2. นางสาวภัทรปนันท์  เสถียรทิพย์
3. นางสาวมุฑิตา  ชัยสำอางค์
 
1. นางศิรินิภา  เสมาไชย
2. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิดา  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงนลินา  เลขะวัฒนะ
3. เด็กหญิงแพรวา  ลอมเศรษฐี
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 1. นางสาวจรรญกรณ์  เพียรพร้อม
2. นางสาวณัฐตยา  ทับทิมดี
3. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  รังสีกุลไพศาล
2. เด็กหญิงธนาพร   ประมล
3. เด็กหญิงนภมณี  สมมิตร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวสุมาลินี  บูชาดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวน้ำเพชร  วงศ์ศรี
2. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
3. นางสาวพัชระภรณ์  นรชาญ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรชาติ  หงษา
2. เด็กชายนนทนันท์  อ่อนศรี
3. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวภัทราวดี  มูลจังกาย
2. นางสาวศุภกานต์  ปุญญวานิช
3. นางสาวเจติยา  ศุภกิจชัย
 
1. นางแจ่มจันทร์  ทองคุ้ม
2. นางสาวอัญชนา  ภักดีวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชารัศน์  รังสีกุลไพศาล
2. เด็กหญิงธนาพร  ประมล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
2. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
 
1. นางสาววันวิสา  ชนะวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมสุวรรณ
2. เด็กชายวิกรณ์  กลิ่นบุญ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เรือนทอง
2. เด็กชายสถาปนิก  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยศวิน  ยศปัญญา
2. นายวีระชัย  ยงโพธิ์
3. นายสถาพล  ทองด้วง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ
2. นางสาวอาริยา  ตั๋วโรย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปัตตาเทสา
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  พรโคกกรวด
3. เด็กหญิงศิริภัทท  บุญดำรัส
4. เด็กหญิงสนิดา  บุญหลง
5. เด็กหญิงอภิรดี  นพรัตน์
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายณัฐนพัฒน์  ก่อเกิด
2. นางสาวทินมณี  พิพิธกุล
3. นางสาวนิภาพร  เจิ่นกระโทก
4. นางสาวนิสรา  แก้วพาดี
5. นางสาวเอเชีย  ด้วงแจ่ม
 
1. นางเบญจพร  ไขกันหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อยู่ญาติ
2. นางสาวชยานันท์  ทองแสง
3. นางสาวปรวี  แหวนเงิน
4. นางสาวลักษณารีย์  เริงนพดล
5. นางสาวเอมิกา  แรมจะบก
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ  มานะมุติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายพุทธราชา  กำเหนิดศิริ
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สวรรค์พิทักษ์
2. นายภัคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  ไขกัญหา
2. นางสาวอัจฉรา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ปราโมทย์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  วงษ์วิชัย
3. เด็กหญิงนวพรรณ  วิมุตตา
4. นางสาวนหทัย  หรเพลิด
5. เด็กหญิงประภัสสร  โทรัตน์
6. เด็กหญิงวิภาพร  วิชาทร
7. นางสาวศิริภรณ์  สันต์รัมย์
8. นางสาวสวรส  ตะยังคะชวนะ
9. เด็กหญิงอนันตญา  สารสุวรรณ
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันดาดี
 
1. นางกานดา  จิตรานนท์
2. พระครูปรีชา  ถิรเมธี
3. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63.64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  แป้นงาม
2. เด็กหญิงกิ๊บ  นุชน้อย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุขสังข์
4. เด็กหญิงปัทมพร  สิงค์ทอง
5. เด็กหญิงพรธิตา  ขมหวาน
6. เด็กหญิงภรพิมล  มนตรี
7. เด็กหญิงวินัสญาดา  คำทอง
8. เด็กหญิงสุนิษา  เคียวสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอริศรา  บุญเพิ่ม
10. เด็กชายเจษฎา  ตรีสุริยา
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 66.97 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรภัทร  สังข์สุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ภูสีเงิน
3. เด็กชายปฐวี  ตุลาธร
4. เด็กหญิงประภาพร  ปรางค์ทอง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดดำเนิน
6. นายสรวงสัมพันธ์  ฤทธิ์คำหาญ
7. เด็กชายอลงกฎ  เจตนา
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 64.96 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กรมสุริยศักดิ์
2. เด็กชายนวพล  มุสิกรุณ
3. เด็กชายพีรพงศ์  สุดใหม่
4. เด็กชายภูวดล  เลิศสง่า
5. เด็กชายภูวนาท  นพมาศ
6. เด็กชายรพี  วงษ์ศุภสิน
7. เด็กชายวีระพล  อยู่วัฒนา
8. เด็กชายอนุพงศ์  ทิพยอด
9. เด็กชายอรรถพล  ศรีมานพ
10. เด็กชายเฉลิม  กวนแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  พุทธรักษา
2. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีโนนม่วง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มุศิริ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ฟันแฟง
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชราภรณ์  โครตชัย
2. นางสาวเกวลิน  อินทร์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายอภิรักษ์  อำพันธ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกรวิภาดา  พิภพไชยาสิทธิ์
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเนตรดาว  อิงศรีสว่าง
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวาสานา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤติธี  เพียยุระ
2. เด็กหญิงสิริยากร  แดงมา
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนาทิตย์  ชิดถุง
2. เด็กชายมนัสวิน  ทาเวียง
3. เด็กหญิงสโรชา   พุฒแซม
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายระพีพัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสนิดา  บุญหลง
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติชญา  แก้วชูศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงสุดา  อาสนา
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติเนตร  ธรรมดำรงจิตร
 
1. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติมน  สุระภักดี
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  สีน้ำคำ
3. เด็กหญิงนณิชา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เนหล้า
5. เด็กหญิงพุทธรักษ์  กองจวง
6. เด็กหญิงภวรัญชน์  หนูทอง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำมาลี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใยแก้ว
9. เด็กหญิงวาสนา  อาศัยผล
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เม่นใม่
11. เด็กหญิงสุชาดา  อาศัยผล
 
1. นางสาวศรีวัชรินทร์  แก้วกุดั่น
2. นางสาวนลินี  ชานัย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจิรภัทร์  ซ้ายหนองขาม
2. นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่มพิพัฒน์
3. นางสาวธิดาภา  ชาติศิริทรัพย์
4. นางสาวธีรดา  อาบสุวรรณ
5. นางสาวนครสวรรค์  คิตุโคตร
6. นางสาวน้ำเพรช  วงศ์ศรี
7. นางสาวปุณญิศา  รงค์จิตประภัสร์
8. นางสาวพลอย  วงศ์ศรี
9. นางสาววริศรา  ศรีชื่น
10. นายสุทธิพงษ์  คำใส
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  น้อยอำไพ
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุทธิดา  เสมสาร
 
1. นางสาววันวิสา  สุขจุ้ย
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนัชพร  เกิดสังข์
 
1. นางสาวณัฏฐา  ประวาฬ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 8 1. นายธัญชนิต  ภูมิฐานนท์
 
1. นางสาวณัฎฐา  ประวาฬ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.01 เงิน 6 1. เด็กหญิงภูริดา  กำเหนิด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44.33 เข้าร่วม 9 1. นายปัณภัค  สุทธิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตต์บรรเทา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายจรณินน์  วงศ์สุวรรณ
2. นายอัควี  เพชรมาตรศรี
3. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณะ
4. นายเจษฎา  ภูทอง
5. นายเทวารักษ์  เอี่ยมนาม
 
1. นางปิยะพันธ์  จำปาทอง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายภคพล  รุ่งเรือง
 
1. นางอรวรรณ  เหมือนสุดใจ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขมาก
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์ดี
4. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หาจำปา
5. เด็กหญิงธัญสินี  เชยชูครี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
7. เด็กหญิงวรินธร  กาญจนาขจี
8. เด็กหญิงศิริกร  พลายงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
3. นางสาวสุชานาถ  แสงอรุณ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
2. นายณัฐวัฒน์  หนูดี
3. นายธนวัฒน์  พิมพ์น้ำคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  เหลือจันทร์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ซู
6. นายศุภณัช  เกษมศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา  ตั๋วโรย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  มนตรี
2. เด็กหญิงวทันยา  แซ่อิ้ง
3. เด็กหญิงสิริน  เดสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวบุษชาติ  บุญยานุเคระห์
2. นางสาวปารตี  สุกสว่าง
3. นางสาวอุมาพร  ตั้งมั่นเจริญกุล
 
1. นางสาวนลินี  ชานัย
2. นายจุติ  แสงดาว
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายภัทรกร  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวัชระพงศ์  วิสาคำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพาณิชย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลลดา  ภาษาฐิติ
2. เด็กชายชาชีวะ  จันทร์ขำ
 
1. นายจุติ  แสงดาว
2. นางภัทรา  สนสูงเนิน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริธร  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อินโอสถ
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายจุติ  แสงดาว
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายฑีนธรม์  บุญดวง
2. นางสาวศาสนิต  แซ่พาน
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นายชรัมภ์  เพชรมาก
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายปริญญา  ขังทำเนียม
2. นายปิลันทธ์  ศรีแก้ว
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
78 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายกิตติวัฒน์  พืชสิงห์
2. นางสาวทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
3. นายพีรพล  เพ็งบุญ
 
1. นายชรัมภ์  เพชรมาก
2. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
79 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิธิญา  แคนลา
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  โมระชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภมรศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
80 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิดา  สว่างเนตร
2. นางสาวปุณิกา  ต๊ะฤทธิ์
3. นางสาวสุนิษา  ก่อแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญรอด
2. เด็กชายพงศกรไกล  วิลาสสูง
3. เด็กหญิงอริสษา  บุญปลั่งขจร
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.7 ทอง 6 1. นางสาวปิยากร  ธงหาร
2. นางสาวพลอยกนก  คำโฮง
3. นางสาวอรยดา  นามแสน
 
1. นางกรรณิการ์  ฟักเขียว
2. นางสาวพรทิพย์  คำพานิชย์
 
83 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาริณี  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์